مقاله


کد مقاله : 13980126178687

عنوان مقاله : ارزیابی استحکام اثرتوسعه مالی بر فقر و نابرابری

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 56 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 773

فایل های مقاله : 499 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا علائي rezaal66@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله به ارزیابی استحکام اثر توسعه مالی بر فقر و نابرابری با رویکرد مقایسه¬ای بین کشورهای با درآمد بالا و بیشتر از متوسط و کشورهای با درآمد پایین و کمتر از متوسط پرداخته‌شده است. بدین منظور تعداد 59 کشور طی دوره¬ی 2000 تا 2016 مورد بررسی قرارگرفت که جهت بررسی استحکام نتایج ازیک‌طرف طول دوره به 2002 تا 2012 و تعداد کشورها به 49 کشور تقلیل یافته و از طرف دیگر سه شاخص¬ تعهدات نقدی، اعتبارات بخش خصوصی و دارایی بانک مرکزی به‌عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده در رابطه با مدل¬های مربوط به شاخص فقر مبین حساسیت علامت و مقدار نتایج به‌دست‌آمده نسبت به نوع شاخص انتخابی توسعه مالی و استحکام نتایج آن‌ها نسبت به نوع نمونه انتخابی بوده است. در رابطه با تخمین مدل¬های مربوط به نابرابری، تنها شاخص تعهدات نقدی ازنظر علامت و معناداری نسبت به نوع نمونه انتخابی مستحکم بوده که مبین اثر مثبت توسعه مالی بر کاهش نابرابری است و اثر سایر شاخص¬های توسعه مالی بر نابرابری معتبر نمی¬باشد. با توجه به نتایج می¬توان گفت که علیرغم اثرگذاری توسعه مالی بر فقر و نابرابری بویژه در بین گرو¬ه¬های درآمدی مختلف، میزان و نوع اثرگذاری مبهم و به شاخص انتخابی توسعه مالی وابسته است. کلیدواژه: توسعه مالی، فقر، نابرابری، استحکام