• صفحه اصلی
  • مدیریت استعداد و شایسته سالاری در سازمان: تحلیل نقش میانجی عوامل سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122636315 بازدید : 7816 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی