• صفحه اصلی
  • تحلیل تطبیقی رویکردهای توسعه-محور نیازهای اساسی و توسعه انسانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401050238630 بازدید : 2458 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی