• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی معماری منابع انسانی دانش¬محور با رویکرد داده بنیاد: تحلیل پیشایندها و پیامدها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401050238632 بازدید : 108 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی