• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار
    سعید امیدیان پور يگانه اختري
    توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت‌ها و بازارها تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار می باشد، که رو چکیده کامل
    توسعه سیاسی به عنوان یکی از عوامل مهم در تحولات اقتصادی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر محیط کسب و کار دارد. تغییرات سیاسی و قوانین حاکمیت، مستقیم و غیرمستقیم بر شرکت‌ها و بازارها تأثیر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار می باشد، که روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد. آنچه که از نتایج این پژوهش برآمده است این است که تغییرات در سیاست‌های مالی، تجاری و مقررات دولت، می‌توانند به تغییراتی در نرخ بهره، نرخ تورم، نوسانات بازار سهام و حجم کسب و کار منجر شوند. همچنین، توسعه سیاسی می‌تواند تأثیر مستقیم بر شرایط کاری و استخدام در شرکت‌ها داشته باشد. بنابراین، شرکت‌ها باید برای پیش‌بینی تغییرات سیاسی و تأثیر آن بر کسب و کار خود آماده باشند و سیاست‌های خود را باتوجه به این تغییرات بروز رسانی کنند. همکاری نزدیک و صحیح بین دولت و بخش خصوصی، می‌تواند به توسعه پایدار و رشد اقتصادی منجر شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - آيا سرمايه انساني خلاق و آلودگي محیط‌زیست بر مهاجرت داخلي اثر دارد؟
    محمد سعید ذبیحی دان وحيد كفيلي عباس خسرواني
    امروزه واژه خلاقيت نقش بسيار مهمي در ادبيات اقتصاد شهري و منطقه‌ای پيدا كرده است. خلاقيت يك منطقه عاملي براي جذب افراد به آن منطقه می‌شود. همچنين پديده مهاجرت به عنوان يك مسئله مهم، مورد توجه بسياري از محققين علوم مختلف؛ مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، آمار،جغرافيا و محیط‌زی چکیده کامل
    امروزه واژه خلاقيت نقش بسيار مهمي در ادبيات اقتصاد شهري و منطقه‌ای پيدا كرده است. خلاقيت يك منطقه عاملي براي جذب افراد به آن منطقه می‌شود. همچنين پديده مهاجرت به عنوان يك مسئله مهم، مورد توجه بسياري از محققين علوم مختلف؛ مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، آمار،جغرافيا و محیط‌زیست قرار گرفته است. دليل اهميت اين موضوع نيز اين است كه مهاجران می‌توانند تأثیرات مختلفی از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي، زیست‌محیطی و ... بر جامعه و ناحيه ميزبان داشته باشند. مهاجراني كه به يك منطقه وارد می‌شوند، هم می‌توانند باعث رونق اقتصادی و ورود سرمایه به یک منطقه شوند و هم می‌توانند مسبب بحران‌های مختلف اجتماعی و زیست‌محیطی باشند. در کنار خلاقيت منطقه و مهاجرت، مسئله آلودگي محیط‌زیست نيز يكي ديگر از مسائل مهم در جهان امروز به شمار می‌رود. بنابراين با توجه به اهميت زياد اين موضوع، در اين پژوهش سعي شده تا به بررسي تأثیر عوامل اقتصادي و محيطي بر مهاجرت و همچنين عوامل مؤثر بر آلودگي محیط‌زیست در استان‌های ايران پرداخته شود. براي اين منظور از داده‌های مقطعي در سال 1395 استفاده شده است. با توجه به ارتباط بسيار مهم بين مهاجرت و آلودگي محیط‌زیست، مدلي با دو معادله (خالص مهاجرت و CO2 ) به صورت سيستم معادلات همزمان طراحي و با روش 3SLS برآورد شده است. نتايج بدست آمده نشان می‌دهد، آلودگي محیط‌زیست داراي اثر منفي بر ميزان مهاجرت است. خلاقيت بيشتر در يك منطقه دليلي براي مهاجرت بيشتر است. كه نتايج بدست آمده در اين پژوهش اين موضوع را ثابت می‌کند. در مقابل مهاجرت بيشتر به يك استان، به دليل افزايش جمعيت، باعث افزايش آلودگي بيشتر در آن استان می‌شود. همچنين نتايج نشان می‌دهد استان‌هایی كه به سمت صنعتي شدن حركت کرده‌اند، ميزان انتشار دی‌اکسید كربن در آنها بيشتر می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 -  شناسایی عوامل موثر بر تأمین مالی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت¬های تولیدی و توزیعی در بخش تعاون
    هادی  مولودیان سید حسام  وقفی عفت  اکبری فروتقه صدیقه کامران راد
    موضوع تأمین مالی و جذب سرمایه در زمره عوامل مهم و تأثیرگذار در فرآیند تصمیم¬گیری در سازمان¬ها و شرکت¬ها می¬باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش¬های مطلوب جهت تأمین مالی شرکت¬های تعاونی تولیدی - توزیعی شهرستان کاشمر اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل انواع شرکت¬های چکیده کامل
    موضوع تأمین مالی و جذب سرمایه در زمره عوامل مهم و تأثیرگذار در فرآیند تصمیم¬گیری در سازمان¬ها و شرکت¬ها می¬باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش¬های مطلوب جهت تأمین مالی شرکت¬های تعاونی تولیدی - توزیعی شهرستان کاشمر اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل انواع شرکت¬های تعاونی‌ تولیدی فعال در سطح شهرستان کاشمر است که تعداد آنها ۱۴۸ شرکت می¬باشد. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۸۵ شرکت انتخاب شده است. این پژوهش از روش پیمایشی (تحقیقات میدانی) توزیع پرسشنامه با اجزای استاندارد و به کمک مدیران شرکت¬های تعاونی، کارشناسان و خبرگان حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر انجام شده است. برای انجام تجزیه و تحلیل نهایی در بخش آمار توصیفی و استنباطی از روش¬های تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری به کمک نرم¬افزار Spss 24 و smartpls.3استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت اقتصادی اعضا در جایگاه اول، مشارکت و همکاری بانک¬ها در جایگاه دوم، عوامل سیاسی و اقتصادی کلان در جایگاه سوم، سیاست¬های حمایتی در جایگاه چهارم و مشارکت‌های مردمی در جایگاه پنجم عوامل موثر بر تأمین مالی شرکت¬های تعاونی تولیدی - توزیعی در شهرستان کاشمر می¬باشند. همچنین نتایج نشان داد که روش¬های تأمین مالی شرکت-های تولیدی - توزیعی بخش تعاون بر عملکرد آن¬ها تأثیر می¬گذارد به¬طوری¬که متغیر وضعیت اقتصادی اعضای تعاونی بیشترین تأثیر و متغیر مشارکت¬های مردمی کمترین تأثیر را بر عملکرد شرکت¬های تعاونی‌ تولیدی فعال در سطح شهرستان کاشمر دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بازشناسی ظرفیتهای رقابت¬پذیری زمینه¬گرای شهری در توسعه شهرها و مناطق
    اصغر مولایی
    زمینه¬ها به مثابه عوامل و عناصر ارزشمند بومی می¬توانند جایگاهی پررنگ در بازتعریف رقابت-پذیری و توسعه شهری و منطقه¬ای دارا باشد. جستجوی زمینه¬های هویتی بویژه در ابعاد طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مزیت¬های رقابتی پایداری را پیش¬روی رقابت¬پذیری می¬نهد که اتکاء بر آنها چکیده کامل
    زمینه¬ها به مثابه عوامل و عناصر ارزشمند بومی می¬توانند جایگاهی پررنگ در بازتعریف رقابت-پذیری و توسعه شهری و منطقه¬ای دارا باشد. جستجوی زمینه¬های هویتی بویژه در ابعاد طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مزیت¬های رقابتی پایداری را پیش¬روی رقابت¬پذیری می¬نهد که اتکاء بر آنها آینده¬ای مطلوب را نمایان می¬سازد. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه زمینه¬های هویتی در رقابت¬پذیری شهری و چگونگی ایجاد مزیت¬های رقابتی زمینه¬گرا می¬باشد که با روش پژوهش تحلیلی و اسنادی با راهبردی زمینه¬مدار انجام شده است. مزیت¬های رقابتی زمینه¬گرا در زمینه¬های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، فضایی_کالبدی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی قابل تعریف است. زمینه¬ها به عنوان مجموعه¬ای از عناصر ذاتی و جدایی¬ناپذیر پدیده¬ها، تجلی¬گر هویت آنهاست. زمینه¬های شهرها و مناطق، برخاسته از ابعاد سازنده مکانی، زمانی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مولفه¬های وجودی است. این زمینه¬ها معرف هویت پویای شهرها و مناطق در گذر زمان و مکان و وجه تمایز آنها محسوب می¬شود. شناخت و تمرکز و تاکید بر زمینه¬های ارزشمند هویتی شهرها و مناطق در راستای توانمندسازی و پایداری می¬تواند به ارتقای رقابت¬پذیری آنها کمک نماید. به عبارت دیگر، زمینه¬ها محل رشد، ترقی و قدرت رقابتی شهرها و مناطق می¬باشند. مهمترین راهبردهای پیشنهادی عبارتند از: احترام به زمینه¬ها در توسعه شهری و منطقه¬ای، خلق مزیت¬های رقابتی معطوف به زمینه¬ها و برندسازی آنها، توسعه زیرساختهای گردشگری مذهبی؛ برندسازی و توسعه زیرساختهای گردشگری تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، طبیعی و زیست محیطی. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - سنجش و تحلیل درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در شهرستان های استان قزوین
    یوسف قنبری سعیده سلیمیان
    امروزه كشاورزی بخشي جدايي ناپذير در اقتصاد ملّي و يكي از محورهای توسعه است و اهمیت این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. عدم توسعه کشاورزی و نابرابری در زمینه توسعه کشاورزی خود مهم‌ترین عامل نابرابری در زمینه توسعه روستایی است. شناخت وضعیت برخورداری یا محرومیت شهرستان¬ها، منجر چکیده کامل
    امروزه كشاورزی بخشي جدايي ناپذير در اقتصاد ملّي و يكي از محورهای توسعه است و اهمیت این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست. عدم توسعه کشاورزی و نابرابری در زمینه توسعه کشاورزی خود مهم‌ترین عامل نابرابری در زمینه توسعه روستایی است. شناخت وضعیت برخورداری یا محرومیت شهرستان¬ها، منجر به اصلاح سیاست گذاری ها و اولویت ها می شود که در نهایت حرکت به سوی عدالت اجتماعی را به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسي درجه توسعه يافتگي شهرستان¬های استان قزوین در زمينه 27 شاخص مورد مطالعه است. با استفاده از اطلاعات آماری و بهره گیری از مدل آنتروپی و تکنیک تاپسیس و درنهایت نمایش توزيع مكاني - فضايي با نرم افزار GIS میزان توسعه يافتگي كشاورزی شهرستان¬های این استان بدست آمد. نتایج حاکی از این است که شهرستان قزوین در سطح بسیار توسعه یافته؛ شهرستان تاکستان در سطح توسعه یافته ؛شهرستان¬های بویین زهرا، آبیک و آوج درسطح متوسط و شهرستان البرز در سطح محروم توسعه كشاورزي قرارگرفته است. شهرستان قزوین با توجه به مرکز استان بودن، برخورداری از وسعت بزرگ و وجود راه ترانزیتی به پایتخت و سایر مراکز استان ها توانسته از سطح توسعه کشاورزی بالایی برخوردارباشدو سایر شهرستان ها نیز با کم شدن شاخص های عدیده و وجود دلایل مختلف از میزان توسعه یافتگی آنان در بخش کشاورزی کاسته شده است. شهرستان البرز به دلیل وسعت پایین خود، وجود مراکز و شهرهای صنعتی ، توجه بیشتر به بخش صنعت و عدم توجه به بخش کشاورزی از توسعه یافتگی در این بخش محروم مانده و درپایین ترین سطح از توسعه قرار دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - عوامل تأثيرگذار بر توسعه در کره جنوبی
    زهرا صادقی محمدباقر بهشتی
    پايان جنگ جهاني دوم آغاز دوره‌اي براي نوسازي و دستيابي به توسعه در كشورهاي مختلف بوده است و كشورهاي اروپايي و آسيايي بسياري به فراخور شرايط‌شان راهكارها و رويكردهاي مختلفي را براي اقدام به توسعه به كار گرفته‌اند. کره‌جنوبی یکی از این کشورهاست. کشوری که با تاریخی کهن یکی چکیده کامل
    پايان جنگ جهاني دوم آغاز دوره‌اي براي نوسازي و دستيابي به توسعه در كشورهاي مختلف بوده است و كشورهاي اروپايي و آسيايي بسياري به فراخور شرايط‌شان راهكارها و رويكردهاي مختلفي را براي اقدام به توسعه به كار گرفته‌اند. کره‌جنوبی یکی از این کشورهاست. کشوری که با تاریخی کهن یکی از یکپارچه‌ترین و با ثبات‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. توسعه این کشور که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و استعمار ژاپن آغاز می¬شود، نمونه¬ای غیر معمول و سریع از توسعه در بازه¬ی زمانی بسیار کوتاه است. کره¬جنوبی کشور علی¬رغم از سر گذراندن تجربه¬ی تلخ مستعمره بودن، اتفاقاتی که پس از جنگ جهانی رخ داد و تقسیم شبه جزیره به دو بخش شمالی و جنوبی و جنگ داخلی¬ای که پیامد آن بود و همچنین فقر شدید و نیاز مبرم به کمک¬های بین¬المللی هم اکنون در کنار تايوان، سنگاپور و هنگ¬كنگ یکی از چهار ببر آسیا به شمار می¬رود. داشتن دولت¬های اقتدارگرا و در عین حال توسعه¬گرا، حس ناسیونالیسم قوی در برابر بیگانگان، فرهنگ كنفسيونيستی، تمرکز بر استراتژی توسعه صادرات، گسترش سیستم آموزشی همگام با نیازها و تحولات اقتصادی کشور از عوامل تأثيرگذاری هستند که در در راستای پرسش اصلی این مقاله به آنها پرداخته شده است. در انتها نیز مدل توسعه کره¬جنوبی ارائه می¬گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارائه الگوی مطلوب سیاست‌گذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار
    پیمان  عیاری نادر  بهلولی غلامرضا  رحیمی
    دستیابی به رفاه عمومی تنها از رهگذر سیاست‌گذاری عمومی با نقش‌آفرینی نخبگان میسر می‌شود. مطالعه حاضر نیز با ‌هدف ارائه الگوی مطلوب سیاست‌گذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعه‌ای است و از لحاظ ماه چکیده کامل
    دستیابی به رفاه عمومی تنها از رهگذر سیاست‌گذاری عمومی با نقش‌آفرینی نخبگان میسر می‌شود. مطالعه حاضر نیز با ‌هدف ارائه الگوی مطلوب سیاست‌گذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعه‌ای است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان سیاست‌گذاری عمومی است. نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر اشباع نظری حاصل شد. توزیع پرسشنامه محقق‌ساخته نیز در میان 384 نفر از مدیران سیاست‌گذاری عمومی در حوزه رفاه که فرمول کوکران تعیین گردید، به روش تصادفی نمونه‌گیری انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه می‌باشد. جهت تحلیل مصاحبه‌های تخصصی از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (گراندد تئوری) و نرم‌افزار MaxQDA و جهت اعتبارسنجی الگو نیز از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است.‌ براساس مدل پارادایمی پژوهش شرایط علی شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی است که بر سیاست‌گذاری عمومی اثر می‌گذارند. سیاست‌گذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خط‌مشی‌های رفاهی موثر است. در این میان نخبگان شرایط زمینه‌ای را فراهم می‌آورند از سوی دیگر تضاد منافع در اجرای خط‌مشی‌های رفاهی نیز شرایط مداخله‌گر هستند. در نهایت از طریق ارزیابی اجرای خط‌مشی‌های رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربست مطالعات آینده در حوزه سیاست‌گذاری
    سحر کوثری
    سیاست¬گذاران باید برای آینده¬های مبهم و نامشخص سیاست‌گذاری کنند. با توجه به اینکه پژوهشگران آینده¬پژوه نقش مهمی در فرایند سیاست‌گذاری دارند؛ اما همچنان آینده¬پژوهی جزئی از سیاست‌گذاری تلقی نمی¬شود. هدف این مقاله شناسایی عوامل بهبود¬ دهنده رابطه آینده¬پژوهی و سیاست‌گذاری چکیده کامل
    سیاست¬گذاران باید برای آینده¬های مبهم و نامشخص سیاست‌گذاری کنند. با توجه به اینکه پژوهشگران آینده¬پژوه نقش مهمی در فرایند سیاست‌گذاری دارند؛ اما همچنان آینده¬پژوهی جزئی از سیاست‌گذاری تلقی نمی¬شود. هدف این مقاله شناسایی عوامل بهبود¬ دهنده رابطه آینده¬پژوهی و سیاست‌گذاری است. شناسایی این عوامل با روش مطالعات کتابخانه‌ای و گروه کانونی انجام شده است. 70 عاملِ بهبود دهنده ارتباط بین دو حوزه مطالعات آینده و سیاست‌گذاری شناسایی شدند که از میان آن‌ها 8 عامل به طور مشخص بهبود دهنده ارتباط بین تحلیل سیاست و مطالعات آینده هستند که ضعیف¬ترین ارتباط را دارند؛ این عوامل عبارتند از: سطح عدم‌قطعیت، نوع نگاه و قضاوت ذهنی نسبت به آینده، نوع تحلیل سیاست، شرایط محیط سیاست‌گذاری نسبت به آینده، رویکرد بازیگران نسبت به آینده، درک سیستم در مواجهه با موضوعات آینده، شرایط نهادی بازبودن نسبت به آلترناتیوها و چشم¬انداز زمانی نسبت آینده. پس از آن بدیلهای هریک از این عوامل به¬منظور گستردگی بینش نسبت به آینده استخراج شده است که می‌تواند مبنای سناریوهای مختلف مدل‌های تصمیم‌گیری پیش‌نگرانه در پژوهش‌های آتی باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم در شهر کرمانشاه
    فاطمه   جلائی پور میثم موسائی نیره پیراهری منصور وثوقی منصور شریفی
    هدف اصلی مقاله بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم شهر کرمانشاه می باشد .گردشگری سفری موقتی و کوتاه است که در آن گردشگر برای سیر و سیاحت به منطقه‌ای خارج از محل سکونت و کار خود می‌رود. گردشگری به جابجایی موقت مردم به مکانی خارج از محل زندگی و کار معمولی‌شان و اطلا چکیده کامل
    هدف اصلی مقاله بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم شهر کرمانشاه می باشد .گردشگری سفری موقتی و کوتاه است که در آن گردشگر برای سیر و سیاحت به منطقه‌ای خارج از محل سکونت و کار خود می‌رود. گردشگری به جابجایی موقت مردم به مکانی خارج از محل زندگی و کار معمولی‌شان و اطلاق شده است. به طوری که مسافران در مدت اقامت مقصد، فعالیت‌هایی انجام می‌دهند و برای رفع نیازهای آن‌ها تسهیلات ویژه‌ای فراهم می‌شود .گردشگری از دیرباز با اشکال خاص خود در جوامع بشری بر اساس انگیزه، اصل سفر و جابه‌جایی وجود داشته و طی مراحلی سیر تکاملی خود را طی کرده است. تحول اساسی در گردشگری را می‌توان با انقلاب صنعتی شناخت که تحول شگرفی در زندگی و به خصوص حمل‌ و نقل به وجود آورد. امروزه فعالیت‌های گردشگری به عنوان بخش چهارم فعالیت‌های انسان پس از کشاورزی و صنعت و خدمات محسوب می‌گردد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال 2020 میلادی به‌عنوان سودآورترین صنعت جهان درآید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در توسعه صنعت گردشگری باید به نقاط قوت آن در کرمانشاه از جمله وجود آثار تاریخی و میراث فرهنگی غنی در کنار وجود زیر ساخت های عمرانی توجه وافر داشت و از ظرفیت بالقوه توسعه این صنعت استفاده کرد. با طراحی چنین الگویی انتظار می رود توسعه گردشگری به شکل معناداری باعث افزایش سطح درآمد، اشتغال و افزایش بهره وری گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه شاخص‌های شهر هوشمند در ایران
    محمد جواد  سامانی نژاد ندا خداکرمیان گیلان
    روند شهرنشینی در جهان و مسائل به وجود آمده ناشی از آن، چالش‌های بزرگی را برای شهرها به همراه دارد و مفهوم شهر هوشمند به‌عنوان یک راه‌حل برای مشکلات شهرها ایجاد شده است. شهرهای هوشمند به‌عنوان شهرهایی تعریف می‌شوند که توجه به سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و زیرساخت‌های ارتب چکیده کامل
    روند شهرنشینی در جهان و مسائل به وجود آمده ناشی از آن، چالش‌های بزرگی را برای شهرها به همراه دارد و مفهوم شهر هوشمند به‌عنوان یک راه‌حل برای مشکلات شهرها ایجاد شده است. شهرهای هوشمند به‌عنوان شهرهایی تعریف می‌شوند که توجه به سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و زیرساخت‌های ارتباطی آن، باعث ارتقا اقتصاد و کیفیت زندگی، مدیریت عاقلانه منابع طبیعی و حکومتی مشارکتی خواهد شد. حال باید به این نکته توجه کرد که هوشمندسازی باید در شهرها در دستور کار قرار گیرد و ساخت شهر جدید با ایده‌های جدید ترکیب گردد. لذا اولویت‌بندی معیار و شاخص‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص‌هاي مؤثر بر شهر هوشمند در ایران است. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده که در آن از روش فراتحلیل استفاده شد. جامعه آماري تحقیق شامل کلیه تحقیقات انجام شده در زمینه شاخص‌های شهر هوشمند است که در پایگاه‌هاي اطلاعاتی نورمگز، جهاددانشگاهی، علوم انسانی، مگیران و ایرانداك از سال 1396 تا 1400 چاپ شده بود. در این تحقیق به بررسی میزان همکاري و مشارکت محققان، جامعه آماري، روش نمونه‌گیري و الگوي زمانی انتشار مقالات و متغیرهاي استفاده شده و اندازه اثر آنها در مطالعات شهر هوشمند در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان داد که میزان همکاري و کار گروهی محققان در تحقیقات در حد قابل قبولی است و بیشتر تحقیقات در دوره زمانی 1399 تا 1400 انجام شده است. همچنین بیشتر این پژوهش‌ها در زمینه رشته خاص بودند. در نهایت نتایج اندازه اثر نشان داد که اقتصاد هوشمند داراي بیشترین اندازه اثر در شهر هوشمند است و مردم هوشمند، دومین متغیر مهم در شهر هوشمند بوده که از سوی دیگر حکومت هوشمند و محیط هوشمند نیز به ترتیب متغیرهای بعدی اثر گذار هستند. . پرونده مقاله