• صفحه اصلی
  • بررسی نقش فرهنگ ملی در توسعه‌یافتگی نهادی کشورها از طریق ارزیابی مؤلفه نهادی گزارش رقابت‌پذیری جهانی(GCI) و چارچوب فرهنگی هافستد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397040510230112958 بازدید : 5830 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی