• صفحه اصلی
  •  بررسی تاثیر عدم¬اطمینان¬محیطی بر عملکرد¬¬ شهرداری اصفهان با تاکید بر نقش تعدیلگر نوآوری و گرایش استراتژیک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله