• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش نوآوري مالي بر رشد اقتصادي کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بر اساس مدل رشد شومپیتر
    ارشام هدائی محمدرضا فرزین کریم امامی جزه فرهاد غفاری
    چكيده در جهان، اکثر اقتصادهای ملی پس از بحران مالی دچار رکود اقتصادی شده‌اند. این نیاز به بررسی تأثیر نوآوری مالی و رشد اقتصادی برای محافظت از کشورها در برابر مشکلاتی که ممکن است با کمبودهای بازار بخش مالی مواجه شود، مطرح کرده است. با رشد در اقتصاد جهانی، یکی از عوامل چکیده کامل
    چكيده در جهان، اکثر اقتصادهای ملی پس از بحران مالی دچار رکود اقتصادی شده‌اند. این نیاز به بررسی تأثیر نوآوری مالی و رشد اقتصادی برای محافظت از کشورها در برابر مشکلاتی که ممکن است با کمبودهای بازار بخش مالی مواجه شود، مطرح کرده است. با رشد در اقتصاد جهانی، یکی از عوامل اساسی نوآوری مالی است که در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مشاهده می‌شود و نتایج ثمربخشی برای اقتصاد ایجاد می‌نماید. رابطه بین نوآوری مالی با رشد اقتصادي طی چند دهه اخیر به‌عنوان یکی از موضوعات موردتوجه اقتصاددانان است. در این مطالعه، با استفاده از آزمون PMG تأثیر شاخص‌های نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را برای دوره زمانی 2000 تا 2022 آزمون می‌کنیم. از سه متغیر پروکسی برای محاسبه نوآوری مالی استفاده شده است،: نقدینگی به حجم پول در گردش (M2/M1)، اعتبار بانکی به بخش خصوصی، پروکسی با ضریب نفوذ تلفن همراه برای محاسبه تعداد مشترك فعال اینترنت به جمعیت استفاده می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته در بلندمدت همه ضرایب به‌جز نرخ تورم در سطح 5% معنادار می‌باشند. تأثیر هزینه‌های دولت، تشکیل سرمایه ناخالص و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. ضرایب M2/M1 و نفوذ تلفن همراه منفی و ضریب اعتبارت مثبت می‌باشند. در کشورهای درحال‌توسعه ضرایب M2/M1 و نفوذ تلفن همراه منفی و اعتبارات مثبت می‌باشند. از شاخص‌های نوآوری مالی M2/M1 و ضریب نفوذ تلفن همراه (MB) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. رشد نوآوری نمی‌تواند زیربنای توسعه اقتصادی برای اقتصادهای درحال‌توسعه باشد؛ زیرا زیرساخت‌‌ها در این کشورها فراهم نمی‌باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تدوین نظام توسعه مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان تأمین اجتماعی کشور ایران
    کورش  شافعی دیگه سرا سعید باقرسلیمی حسین  گنجی نیا
    چكيده زمینه: رویکرد مدیریت سبز برآمده از توجه به توسعه پایدار و به‌تبع آن، پایداری با رویکردهای اجتماعی و انگیزه‌های اقتصادی، سلامت و ایمنی جامعه کارکنان و نیز نشر تصویر عمومی مطلوب سازمانی در افق زمانی بلندمدت است. هدف: این پژوهش تدوین نظام توسعه مدیریت منابع انسانی چکیده کامل
    چكيده زمینه: رویکرد مدیریت سبز برآمده از توجه به توسعه پایدار و به‌تبع آن، پایداری با رویکردهای اجتماعی و انگیزه‌های اقتصادی، سلامت و ایمنی جامعه کارکنان و نیز نشر تصویر عمومی مطلوب سازمانی در افق زمانی بلندمدت است. هدف: این پژوهش تدوین نظام توسعه مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان تأمین اجتماعی کشور، با رویکرد تحلیلی و دسته‌بندی مؤلفه‌ها و شناخت عوامل بوده که از حیث روش‌شناسی، نوع تحقیقات کاربردی و پیمایشی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر پس از واکاوی سوابق، از روش کیفی و مصاحبه عمیق روی 10 نفر از مدیران سازمان تامین اجتماعی کشور با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند و با نمونه-گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است. یافته‌ها: یافته¬های پژوهش نشان داد از شناسایی عوامل توسعه در مدیریت منابع سبز در کارکنان تأمین اجتماعی کشور شامل آموزش و توسعه سبز، جذب و استخدام سبز، نگهداری سبز و به‌کارگیری سبز است. نتیجه‌گیری: بررسی‌های صورت‌گرفته بر اساس نظام توسعه مدیریت منابع انسانی سبز نشان از وجود عامل‌های توسعه در سیستم بوده که این عوامل نشان از کارآمدی تدوین درست نظام توسعه مدیریت سبز در سیستم‌سازمانی کشور است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی موانع توسعه در فناوری بلاکچین برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار در ایران
    محمد حسین اصغر پور سرشکه مهرزاد جمشیدی گیلانی سیّد سینا معصومی
    چكيده پتانسیل فناوری بلاکچین برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار به‌طور گسترده‌ای شناخته شده است، اما اجرای آن با موانع مختلفی روبرو است. این مطالعه باهدف بررسی موانع توسعه فناوری بلاک چین برای مدیریت پایدار زنجیره تأمین در ایران و ارائه راهبردهای جامع برای غلبه بر آن‌ها ا چکیده کامل
    چكيده پتانسیل فناوری بلاکچین برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار به‌طور گسترده‌ای شناخته شده است، اما اجرای آن با موانع مختلفی روبرو است. این مطالعه باهدف بررسی موانع توسعه فناوری بلاک چین برای مدیریت پایدار زنجیره تأمین در ایران و ارائه راهبردهای جامع برای غلبه بر آن‌ها انجام شد. این مطالعه به درک موانع توسعه فناوری بلاکچین برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار در ایران کمک می‌کند و توصیه‌های عملی را برای سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران ارائه می‌دهد. به این منظور در ابتدا، با بررسی مطالعات قبلی، 27 مانع مهم شناسایی و در شش حوزه طبقه‌بندی شد و اهمیت آن‌ها با استفاده از روش معیارهای پایه و نظرسنجی خبرگان محاسبه شد. سپس با انجام مصاحبه با صاحب‌نظران این حوزه، هفت راهبرد جامع برای رفع موانع پذیرش پیشنهاد شد. برای تعیین اولویت این راهبردها از روش کوکوسو استفاده شد. ماتریس تصمیم برای جمع‌آوری اطلاعات از خبرگان ارائه شد و پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، با استفاده از روابط روش کوکوسو، استراتژی‌ها اولویت‌بندی شدند. راهبردهای «ارائه نقشه راه اجرا و پیاده‌سازی بلاک چین» و «سیاست راهبردی استفاده از بلاکچین در سطح ملی» به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفتند. این یافته‌ها اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی و سیاست‌گذاری برای حمایت از پذیرش فناوری بلاکچین و ترویج شیوه‌های مدیریت زنجیره تأمین پایدار را برجسته می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تاثير خط¬مشي صنعتي داخلي¬سازي بر توسعه صنعت خودرو در زنجيره ارزش جهاني: تحليل تطبيقي چين و مكزيك
    فرشته غلامی حسین اصلی پور غلامرضا کاظمیان سعيد زرندي
    چكيده با استفاده از مطالعات خط¬مشي¬گذاري تطبيقي و با توجه به ميزان رقابت¬پذيري در طول زنجيره ارزش جهاني ارزش (GVCs) مي¬توان اثر خط¬مشي¬هاي مرتبط را رديابي كرد. در اين مقاله خط¬مشي صنعتي الزامات داخلي¬سازي (LCRs) به عنوان رايج¬ترين و از جمله خط¬مشي¬هاي اوليه در الگوي تو چکیده کامل
    چكيده با استفاده از مطالعات خط¬مشي¬گذاري تطبيقي و با توجه به ميزان رقابت¬پذيري در طول زنجيره ارزش جهاني ارزش (GVCs) مي¬توان اثر خط¬مشي¬هاي مرتبط را رديابي كرد. در اين مقاله خط¬مشي صنعتي الزامات داخلي¬سازي (LCRs) به عنوان رايج¬ترين و از جمله خط¬مشي¬هاي اوليه در الگوي توسعه كشورها مورد بررسي قرار گرفته است تا با رويكرد متغير محور اثر آن بر ارتقاي جايگاه كشورها در GVCs در حوزه صنعت خودرو بررسي شود. به اين منظور دو كشور چين و مكزيك با استراتژي انتخاب نمونه نظام¬های با بیشترین درجه تشابه و بيشترين نتایج مشابه انتخاب شده¬اند. علاوه بر مرور تاريخي روند توسعه صنعت خودرو با تمركز بر خط¬مشي LCRs ، با استفاده از رگرسيون لجستيك به بررسي اثر اين خط¬مشي بر سه شاخص FVASH، REII و DVAFXSH پرداخته شده است. اين شاخص¬ها تعيين¬كننده¬ ميزان رقابت¬پذيري در طول GVCs مي¬باشند. رگرسيون لجستيك، رابطه لوجيت معناداري بين وضعيت خط¬مشي LCRs و متغير DVAFXSH نشان مي¬دهد ولي در مورد دو متغير ديگر اثر معناداري مشاهده نمي¬شود. مطالعه روند نيز نشان مي¬دهد پس از اجرا و حذف LCRs دو شاخص FVASH و REII تغيير چنداني نداشته¬اند اما DVAFXSH به ويژه در مكزيك افزايش يافته است. مي¬توان دريافت، اجراي نظام¬مند LCRs مي¬تواند در ارتقاي جايگاه كشورها در GVCs در بخش خودرو از طريق DVAFXSH اثرات قابل توجهي داشته باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر توسعه شوخ‌طبعی رهبری در شرکت دخانیات ایران
    محمدرسول مهدوی روح اله  علیخان گرگانی فرزین فرحبد
    چكيده شوخ‌طبعی رهبری به‌عنوان پدیدآورندة فضایی پویا و خلاق به توسعه‌یافتگی در شرکت دخانیات ایران کمک می‌کند، رهبران شوخ‌طبع عموماً برای حل مسائل شرکت از نظریات و استانداردهای رایج پیروی نمی‌کنند و راه‌حل‌های جدید و نوآورانه را جایگزین آن قرار می‌دهند. این راهبردها کمک چکیده کامل
    چكيده شوخ‌طبعی رهبری به‌عنوان پدیدآورندة فضایی پویا و خلاق به توسعه‌یافتگی در شرکت دخانیات ایران کمک می‌کند، رهبران شوخ‌طبع عموماً برای حل مسائل شرکت از نظریات و استانداردهای رایج پیروی نمی‌کنند و راه‌حل‌های جدید و نوآورانه را جایگزین آن قرار می‌دهند. این راهبردها کمک می‌کنند تا شرکت، بهبودهایی مستمر، در فرایندهای خود داشته باشد و بتواند با شرایط رقابتی و توسعه‌یافتگی بازار همگام شود، بدین منظور تعیین و انتخاب شاخص‌ها با بهره‌گیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظرسنجی از 20 نفر از خبرگان رشته های مدیریت رفتارسازمانی، مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد دخانیات ایران انجام شده است، داده های کمی نیز با توزیع پرسشنامه بین 361 نفراز پرسنل در شرکت دخانیات ایران انجام شده است، تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق با کمک نرم افزار های spss26، smart pls3 با روش های تحلیل عاملی تایید انجام شده است، یافته های پژوهش نشان از تاثیرگذاری چهار بُعد: عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل شغلی و ویژگی های شخصیتی را تایید کرده و نشان داده است، که سه بُعد ( عوامل سازمانی، عوامل شغلی و ویژگی های شخصیتی) نقش تاثیر داشته است، امّا بُعد عوامل محیطی تاثیر معکوسی را بر شوخ طبعی رهبری دخانیات ایران اعمال می نماید، این بدان معنی است که عوامل سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شرکت دخانیات ایران اثرات منفی را بر شوخ طبعی رهبران داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - اثر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی ایران
    علی  سلمانپور زنوز سیامک شکوهی فرد هاتف حاضری نیری
    چكيده از جمله اهداف کلان هر نظام اقتصادی، دستیابی به نرخ رشد بالا و با ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال کامل وتوزیع عادلانه درآمد درکشور است. تورم از جمله پدیده¬های اقتصادی بوده و هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل می¬کند. از آثار مخرب تورم می¬توان به توزیع مجد چکیده کامل
    چكيده از جمله اهداف کلان هر نظام اقتصادی، دستیابی به نرخ رشد بالا و با ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال کامل وتوزیع عادلانه درآمد درکشور است. تورم از جمله پدیده¬های اقتصادی بوده و هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل می¬کند. از آثار مخرب تورم می¬توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد وحقوق‌بگیران، افزایش نااطمینانی و بی-ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه¬تر شدن افق زمانی تصمیم¬گیری و کاهش سرمایه¬گذاری بلند¬مدت و عوامل دیگر اشاره نمود. نااطمینانی تورمی نیز به عنوان یکی از هزینه‌های تورم محسوب می‌شود. نااطمینانی تورمی منجر به انحراف تصمیمات اقتصادي در زمینه تولید می‌شود. نااطمینانی درشرایطی وجود دارد که یا اتفاقات آینده مشخص و معلوم نمی¬باشد و یا این‌که با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده احتمال آن‌ها قابل پیش¬بینی نباشد. درچنین شرایطی تصمیم-گیری¬های آینده پیچیده و مشکل بوده و این نااطمینانی، تصمیمات عاملان اقتصادی را متاثر می‌سازد. از این‌رو موضوع مورد توجه دراین مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورمی بررشد اقتصادی ایران است. در این تحقيق براي آزمون فرضيه¬ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده¬ها از روش VAR-GARCH-Mدر بازه زمانی 1347 الی 1401 استفاده شده است. در محاسبه نااطمینانی، با استفاده از مدل سازی ARMA (باکس – جنکینز) برای تعیین مرتبه مدل اقدام شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر تاثیر منفی نااطمینانی تورمی بر روی رشد اقتصادی در بلندمدت است. اگرچه این اثر در کوتاه مدت مثبت بود ولی در بلند مدت اثرات نامتعارفی بر مولفه‌های اقتصادی دارد. به عبارتی پایداری نااطمینانی تورمی در بلندمدت تورم را نیز افزایش می‌دهد. دیگر نتایج به‌دست آمده از روابط بلند مدت، حاکی از تاثیر مثبت حجم پول و نوسانات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی می‌باشد. همچنین نتیجه به‌دست آمده از آزمون علیت گرنجر نیز نشان می‌دهد که رابطه علیت از نااطمینانی تورمی به سوی تورم می‌باشد به‌طوری که رابطه برعکس معنی‌دار نمی‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 -  تأثیر شاخص فلاکت بر شاخص سلامت در ایران
    سید محمد مستولی زاده
    چكيده مقدمه: سلامت به معنی برخوداری از رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی می¬باشد و تنها نبود بیماری و معلولیت و ناتوانی نیست. باتوجه به ورود اقتصاد سلامت به ادبیات علم اقتصاد بررسی چگونگی اثرگذاری شاخص¬های اقتصادی بر سلامت امری ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی تجربی چکیده کامل
    چكيده مقدمه: سلامت به معنی برخوداری از رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی می¬باشد و تنها نبود بیماری و معلولیت و ناتوانی نیست. باتوجه به ورود اقتصاد سلامت به ادبیات علم اقتصاد بررسی چگونگی اثرگذاری شاخص¬های اقتصادی بر سلامت امری ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی تجربی تأثیر شاخص فلاکت بر شاخص سلامت برای ایران می¬باشد. روش: اين پژوهش از روش تجزیه مؤلفه¬های اصلی جهت استخراج یک شاخص کلی برای شاخص سلامت و برای برآورد مدل، از روش خودرگرسيونی با وقفه¬‌های توزیعی (ARDL) طی سال¬های 1361-1398 برای کشور ایران استفاده گردید. داده¬های مورد استفاده در این پژوهش شاخص ترکیبی (شاخص امید به زندگی، هزینه سرانه بهداشت، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال)، که اطلاعات مربوط به امید به زندگی از بانک جهانی، هزینه سرامه سلامت از قانون بودجه و محاسبات و مرگ و میر کودکان زیر 5 سال داده های یونیسف و اطلاعات شاخص فلاکت، ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی سرانه از مرکز آمار و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ایران استخراج شده است. مدل و آزمون‌های موردنیاز تحقیق در نرم‌افزار Eviews 10 برآورد شدند. یافته¬ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شاخص فلاکت اثر منفی و معناداری بر شاخص سلامت دارد. همچنین، براساس یافته¬های تجربی نابرابری درآمد اثر منفی و معناداری برشاخص سلامت دارد، در حالی تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معناداری برشاخص سلامت دارد.که این موضوع قیود دیگری را بر سیاستگذار در مسیر دستیابی به توزیع بهتر درآمد، ارتقای درآمد سرانه تحمیل خواهد نمود. بحث: بر اساس نتایج مدل، متغیر شاخص فلاکت دارای ضریب منفی و معنی‌داری بر هزینه‌های سلامت است. شاخص فلاکت در طبقات پایین جامعه چشمگیرتر و کمتر است. به دلیل افزایش نرخ تورم، قدرت خرید دهک های پایین جامعه به شدت آسیب دیده است. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص سلامت دارد. درآمد سرانه بالاتر با بهبود شرایط زندگی منجر به سلامت بهتر می¬شود. در حالی که نابرابری درآمد تأثیر منفی معناداری بر شاخص سلامت دارد. با کاهش نابرابری درآمدی در جامعه، امکان سرمایه گذاری در آموزش، سلامت؛ زمینه اشتغال برای افراد بیشتری فراهم شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 -  بررسی رابطه بین مولفه های هدایت تحصیلی با نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دهم شهرستان فلاورجان در سال تحصیلی 1400-1399
    فاطمه  ایزدی گارماسه لطفعلی  عابدی
    چكيده هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مولفه های هدایت تحصیلی با نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دهم شهرستان فلاورجان در سال تحصیلی 1400-1399 بود. روش مورد استفاده درتحقیق، علی – مقایسه ای بود . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان فلاو چکیده کامل
    چكيده هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مولفه های هدایت تحصیلی با نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دهم شهرستان فلاورجان در سال تحصیلی 1400-1399 بود. روش مورد استفاده درتحقیق، علی – مقایسه ای بود . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان فلاورجان در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 2885 نفر بود که 120 نفر از روش نمونه گیری خوشه ای از نوع تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده برای سنجش هدایت تحصیلی، امتیاز مکتسبه در نمونه برگ شماره 6 هدایت تحصیلی دانش آموزان، برای سنجش پیشرفت تحصیلی، معدل پایان سال تحصیلی دانش آموزان در رشته ی انتخابی در پایه ی دهم که در پرونده آن ها ثبت بود و برای اندازه گیری نگرش تحصیلی، پرسشنامه نگرش تحصیلی (اکبری 1383؛ به نقل از پاشا شریفی و همکاران، 1387) جهت بررسی دیدگاه های دانش آموزان بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که : 1) بین هدایت تحصیلی و مولفه های آن(عملکرد، توانایی، رغبت، نمره معلم، نمره اولیا و نمره خود) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری برقرار است. 2) بین هدایت تحصیلی دانش آموزان و مولفه های آن (توانایی، رغبت، نمره مشاور، نمره اولیا و نمره خود ) با نگرش آنان به رشته تحصیلی خویش رابطه ی معناداری وجود دارد.3) ارتباط معنادار مثبتی بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نگرش آنان به رشته تحصیلی خویش وجود دارد.4) نتایج رگرسیون نشان داد که تقریبا 26 درصد از واریانس متغیرهای وابسته (پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به رشته تحصیلی) توسط متغیر مستقل (هدایت تحصیلی و مولفه های آن) تبیین می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 -  شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های نظام بیمه و ضمانت صادرات کشور
    باقر  ادبی فیروزجائی
    چكيده یکی از اقدامات سیاستی دولت‌ها برای توسعه صادرات، پوشش ریسک¬های سیاسی و تجاری از طریق صدور محصولات بیمه و ضمانت صادرات توسط موسسات اعتبار صادراتی (ECA) است. در ایران این موضوع توسط صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می‌شود. شواهد حاکی از آن است که ارزش بیمه‌نامه¬ها و چکیده کامل
    چكيده یکی از اقدامات سیاستی دولت‌ها برای توسعه صادرات، پوشش ریسک¬های سیاسی و تجاری از طریق صدور محصولات بیمه و ضمانت صادرات توسط موسسات اعتبار صادراتی (ECA) است. در ایران این موضوع توسط صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می‌شود. شواهد حاکی از آن است که ارزش بیمه‌نامه¬ها و ضمانت¬نامه¬های صادراتی و نیز تعداد صادرکنندگان بهره¬مند از آن پایین است. از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های محصولات بیمه‌ و ضمانت صادرات کشور بر اساس رویکرد سه شاخکی (SBC) است. علاوه بر این، این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی انجام شده است به طوری که پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی و نیز اخذ نظرات خبرگان، چالش‌های اصلی صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات بیمه و ضمانت صادرات در قالب پرسشنامه‌ای (مشتمل بر 34 مولفه) احصا شد و پس از تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان صادرکنندگان منتخب (مشتریان فعلی و سابق صندوق ضمانت) توزیع و به وسیله نرم¬افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل حاصل از پرسشنامه بیانگر آن است که چالش¬های صادرکنندگان در بهره‌مندی از خدمات صندوق مشتمل بر سه دسته عوامل محیطی (نظیر فقدان پوشش نوسانات ارز، ریسک بالای کشورهای مقصد صادراتی، اعتبارات تکلیفی دولت و کفایت سرمایه پایین صندوق)، عوامل رفتاری یا عملکردی (محدودیت در صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی، ضعف روابط کارگزاری مالی صندوق با همتایان خارجی، عدم وضع حق بیمه ترجیحی، عدم تنوع ابزار بیمه‌ای و فقدان زیرساخت‌های الکترونیکی) و عوامل ساختاری (مشکلات وثیقه، عدم هماهنگی سیاست‌ها میان صندوق ضمانت و بانک توسعه صادرات، عدم وجود یک نقشه ریسک جامع و عدم وجود برنامه بیمه و ضمانت صادرات مخصوص صنایع کوچک و متوسط) می‌باشد. در پایان راهکارهای توسعه خدمات بیمه‌ و ضمانت صادرات بر مبنای سه دسته عوامل مذکور ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 -  بررسی تاثیر عدم¬اطمینان¬محیطی بر عملکرد¬¬ شهرداری اصفهان با تاکید بر نقش تعدیلگر نوآوری و گرایش استراتژیک
    داود غلامرضایی زهره سادات  میرصفیان منیر حبیبی
    چكيده رشد سریع شهرها و پیشی¬گرفتن آن از توانائیها و منابع شهرداریها، ارائه خدمات مناسب را برای این سازمانها به یک چالش عظیم تبدیل نموده¬است. همچنین به تبع تحولات، سازمانهای عمومی از جمله شهرداریها تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی، ساختاری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیا چکیده کامل
    چكيده رشد سریع شهرها و پیشی¬گرفتن آن از توانائیها و منابع شهرداریها، ارائه خدمات مناسب را برای این سازمانها به یک چالش عظیم تبدیل نموده¬است. همچنین به تبع تحولات، سازمانهای عمومی از جمله شهرداریها تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی، ساختاری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرارگرفته¬اند. لذا مدیران شهری به عنوان راس هرم رهبری شهر، وظیفه سنگین ایجاد هماهنگی بین بخش¬هایی که شهر را مدیریت می¬کنند را برعهده دارند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عدم¬اطمینان¬محیطی بر عملکرد شهرداری اصفهان با درنظرگرفتن نقش تعدیلگر نوآوری و گرایش استراتژیک صورت¬گرفته¬است. تحقیق حاضراز حیث ماهیت، تحقیقی توصیفی و از¬ نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می¬باشد و روش جمع¬آوری داده¬ها پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه¬آزمایی است. مدل برآمده از پیشینه از طریق جمع¬آوری داده¬ها از نمونه 193 تایی از مدیران و سرپرستان شهرداری شهر اصفهان و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی(PLS) مورد آزمون قرارگرفته¬است. يافته¬ها بيانگر تاثير منفی و معنادار عدم-اطمینان¬محیطی بر عملکرد شهرداری بوده¬است. همچنین گرایش استراتژیک ارتباط بین عدم-اطمینان¬محیطی و عملکرد شهرداری را به طور معکوس تعدیل کرده اما نقش تعدیلگری نوآوری مورد تایید قرارنگرفته¬است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 -  تحلیل اثرات " SPRAWL REPAIR" بر سرمایه اجتماعی
    محمدتقی حیدری سعدی  ساعدی دویسه
    چكيده رشد پراکنده شهرها علاوه بر تأثیرات منفی زیست محیطی و اقتصادی دارای هزینه های اجتماعی زیادی هستند، این هزینه ها با جابجایی و فاصله گرفتن محله های شهری از مرکز شهر و شکل گیری حومه های شهری روزبه روز بیشتر میشود. پراکندگی شهری به خودی خود هزینه اجتماعی در برندارد ول چکیده کامل
    چكيده رشد پراکنده شهرها علاوه بر تأثیرات منفی زیست محیطی و اقتصادی دارای هزینه های اجتماعی زیادی هستند، این هزینه ها با جابجایی و فاصله گرفتن محله های شهری از مرکز شهر و شکل گیری حومه های شهری روزبه روز بیشتر میشود. پراکندگی شهری به خودی خود هزینه اجتماعی در برندارد ولی جابجایی جمعیتی اولین پیامد گسترش شهری است که بر شبکه اجتماعی تأثیرگذار است. مشکلات اجتماعی مربوط به پراکندگی مانند فقدان تنوع ،ارتباطات ضعیف ودر نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی و نیز مشکلات بهداشتی مانند چاقی به دلیل وابستگی به خودرو به آن نسبت داده شده است. پراکندگی ساختار محله را به نفع الگوهای وابسته به خودرو رها می کند در نتیجه رانندگی تقریباً برای تمام فعالیت های روزانه اجباری است. و بالاخره ، مفسرانی مانند پاتنام استدلال می‌کنند که سبک زندگی حومه‌ای کم تراکم مرتبط با پراکندگی، سرمایه اجتماعی را کاهش نیز می‌دهد و منجر به جامعه‌ای کمتر سالم می‌شود. Sprawl Repair توسعه‌های پراکنده شهری تحت سلطه خودرو را به جوامع کاملی تبدیل می‌کند که عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بهتری دارند. هدف از استراتژی بازآفرینی پراکندگیها، ایجاد جوامع بر اساس واحد محله است. تاکتیک اولیه این روش، درج عناصر مورد نیاز مانند ساختمان‌ها، تراکم بالا، فضای عمومی، ارتباطات اضافی و ... برای تکمیل و تنوع بخشیدن به توده‌های تک فرهنگی پراکنده است.باتوجه به اینکه امروزه رویکرد های مشارکت محور و مردم مبنا از پیشرو ترین و پذیرفته ترین رویکرد های عرصه طراحی شهری است لذا در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است سعی بر این است که مفهوم سرمایه اجتماعی را با Sprawl Repair که به عنوان یک تاکتیک نو در بازآفرینی پراکندگی ها و ایجاد جوامع کامل معرفی شده است پیوند دهیم و درنهایت اثبات می کنیم که بازآفرینی پراکنگی شهری نیروی محرک و عامل تسهیل گری است که بر سرمایه اجتماعی پیامدهای مثبتی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 -  بررسی تحلیل نقش میانجی بازاریابی اخلاقی بر تاثیر عملکرد مدیریت منابع انسانی بر بازاریابی داخلی در کارکنان بانک سپه شمال غرب کشور
    تقی  محمدی صابر قرباني رضا عبدالله زاده سیامک کاظم زاده
    چكيده هدف:.هدف از این تحقیق تحلیل نقش میانجی بازاریابی اخلاقی بر تاثیر عملکرد مدیریت منابع انسانی بر بازاریابی داخلی در کارکنان بانک سپه شمال غرب کشور می باشد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان چکیده کامل
    چكيده هدف:.هدف از این تحقیق تحلیل نقش میانجی بازاریابی اخلاقی بر تاثیر عملکرد مدیریت منابع انسانی بر بازاریابی داخلی در کارکنان بانک سپه شمال غرب کشور می باشد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک سپه شهر سلماس و خوی به تعداد 160 بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 113 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد بازاریابی داخلی (مونی و فورمن ؛1995)، پرسشنامه بازاریابی اخلاقی صفری و همکاران (1396) و پرسشنامه استاندارد عملکرد مدیریت منابع انسانی آندری‌. ای. دیوال (2004) بود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزارهایPLS و SPSS19 استفاده شد. یافته ها: :تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عملکرد مدیریت منابع انسانی بر بازاریابی داخلی با نقش میانجی بازاریابی اخلاقی تاثیر دارد. عملکرد مدیریت منابع انسانی بر بازاریابی اخلاقی تاثیر مثبت و معنادار دارد. بازاریابی اخلاقی بر بازاریابی داخلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. عملکرد مدیریت منابع انسانی بر بازاریابی داخلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. نتیجه گیری: بهبود کیفیت عملکرد منابع انسانی سازمان می تواند منجر به کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان گردد . بهبود کیفیت عملکرد منابع انسانی و کارکنان بانک وابسته به جلب رضایت آنها به عنوان مشتریان درونی سازمان است و مدیریت بانک به واسطه بازاریابی داخلی می تواند مهارت ها، نگرش ها و رفتار کارکنان را در جهت اهداف بانک هدایت نماید پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 -  ارتقاء ظرفیت بین المللی¬سازی شرکت‌های صنایع ماشین‌آلات صنعتی: تحلیلی بر شرایط محیطی
    رضا  نصرالهی سعیدلو ناصر  فقهی فرهمند مجتبی رمضانی
    چكيده زمینه و هدف: کسب و کارها در راستای بین المللی سازی، در محیط خارجی گسترده اي فعالیت می کنند که جنبه هاي آن باید بررسی ، تحلیل، درك و تفسیر شوند، بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی شرایط محیطی بر بین المللی سازی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی است. روش¬: پژ چکیده کامل
    چكيده زمینه و هدف: کسب و کارها در راستای بین المللی سازی، در محیط خارجی گسترده اي فعالیت می کنند که جنبه هاي آن باید بررسی ، تحلیل، درك و تفسیر شوند، بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی شرایط محیطی بر بین المللی سازی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی است. روش¬: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. در این پژوهش برای تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده‌شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه¬ساختاریافته از نوزده نفر از خبرگان و مدیران کسب‌وکارها در زمینه تولید ماشین‌آلات در صنایع محصولات ساختمانی که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته‌ها¬: یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که بررسی عوامل محیطی در جهت بین المللی سازی شرکت ها عوامل زیر مدنظر قرار دادن عوامل زیر است: ظرفیت محیطی کشور میزبان، شناخت قوانین مالیاتی، تحلیل بازار، ارزیابی هزینه¬ها، آرامش سیاسی کشور میزبان، تعاملات بین‌المللی، قوانین و مقررات کشور میزبان. نتیجه¬گیری: نتایج به‌دست‌آمده حضور در بازارهای جهانی نیازمند شناخت محیطی است که در یک کشور خاص فعالیت می‌کنید، برای این امر، شرکت¬ها نیازمند توجه به شناخت محیط کشور میزبان، حمایت‌های دولتی، رعایت استانداردهای بین‌المللی، تحلیل بازار و چالش‌های بین‌المللی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 -  تأثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور
    طاهر جباری دستجرد کاظم مهری محمد  نصیری
    چكيده هدف از پژوهش حاضر تاثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران و کارکن چکیده کامل
    چكيده هدف از پژوهش حاضر تاثیر فراموشی سازمانی هدفمند بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های شمال غرب کشور بود. تعداد 301 شرکت کننده به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده¬ها از طریق پرسشنامه جمع¬آوری شد (ضریب آلفا بالای 8/0 بود). برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی (مثل جدول، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری) با استفاده از دو نرم افزار SPSS و PLSاستفاده شد. نتایج نشان داد که فراموشی هدفمند، تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش داشت (001/0=p). همچنین مدیریت دانش و فراموشی هدفمند، اثرات مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی داشتند (001/0=p و 001/0=p). در این تحقیق ما نقش میانجی مدیرت دانش و همچنین نوآوری را در ارتباط بین فراموشی سازمانی و عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار دادیم که نتایج تحقیق نشان داد مدیریت دانش ارتباط بین فراموشی سازمانی و عملکرد سازمانی را میانجی می کند. نتایج بیانگر آن است که از طریق فراموشی سازمانی اثربخش، سازمان¬ها قادرند دانش را به محصول، خدمت و فرآیندی نو تبدیل کنند که این امر نتایج نوآورانه مدیریتی و عملیاتی را به همراه دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 -  رفتار سرمایه در گردش شرکت‎ها تحت رکود اقتصادی: شواهدی از بازار سرمایه تهران
    میثم  کاویانی فرشاد بزرگی فرزاد نیکفرجام
    چكيده در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی‌ها و بدهی‌های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آن‌ها محسوب شود. سرمای چکیده کامل
    چكيده در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی‌ها و بدهی‌های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آن‌ها محسوب شود. سرمایه در گردش شرکت به مجموعه مبالغی می‌باشد که در دارایی‌های جاری سرمایه‌گذاری می‌شود. سرمایه در گردش به‌عنوان نیرویی حیات‌بخش برای هر واحد اقتصادی به‌شمار می‌رود و باید به مدیریت آن به‌عنوان عملکرد مهمی‎در مدیریت‌ توجه شود. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل رفتار سرمایه در گردش شرکت‌ها تحت رکود اقتصادی در بازار سرمایه تهران است. بدین منظور اطلاعات شرکت‌ها در فاصلۀ زمانی 10 ساله از 1391 تا 1400 بررسی و 110 شرکت انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره صورت گرفته است. نتایج نشان داد که رکود اقتصادی بر اجزای مدیریت سرمایه در گردش تاثیر معناداری دارد، در حالی که شوک وارده از بخش تولید با در نظر گرفتن نقش محدودیت مالی بر آنها تاثیرگذار نیست. نتایج همچنین نشان داد که رکود اقتصادی بر نسبت سرمایه در گردش اثر مثبت و بر چرخه تبدیل وجه نقد تاثیر منفی دارد و نهایتا اینکه رکود اقتصادی ضمن اینکه بر عملکرد اثر منفی دارد، عملکرد نیز تحت تاثیر شوک وارده از بخش تولید با نقش تعدیلی محدودیت مالی قرار دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 -  شناسایی ابعاد و مولفه‌های احیای برند در صنعت نساجی
    ابراهیم ملازاده ‌شیره‌پزی حسین  عماری سیامک موسوی حسین قره بیگلو
    چكيده هدف: برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده ‌است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه‌ها با برند از مزایای یک برند است که منجر به خرید می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های احیای ب چکیده کامل
    چكيده هدف: برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده ‌است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه‌ها با برند از مزایای یک برند است که منجر به خرید می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های احیای برند در صنعت نساجی می‌باشد. روش: روش این پژوهش آمیخته متوالی در قالب پارادایم پرگماتیسم است که در ابتدا با روش کیفی و استراتژی داده‌ بنیاد آغاز و با تحلیل داده‌ها به روش کدگذاری نمونه‌ای 17 نفره به روش گلوله برفی از جامعه آماری که شامل مدیران شرکتهای فعال در صنعت نساجی بود انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفت. و در بخش کمی نیز از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: در بخش کیفی بعد از کدگذاری داده¬های حاصل از مصاحبه و بررسی منابع کتابخانه‌ای، 166 مفهوم، 114 مولفه در قالب 16 بعد دسته‌بندی شدند و در بخش کمی مدل مستخرج در بخش کیفی مورد آزمون قرار گرفت که نشان داد مفاهیم و مولفه‌های حاصل از کدگذاری، سازگاری کامل با ابعاد دارند. نتیجه‌گیری: در این پژوهش، برای اولین بار سازه احیای‌برند در صنعت نساجی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت که با مطالعات قبلی که برای شناخت پیش‌نیازها و ابعاد برند طراحی شده‌اند، کاملا تفاوت دارد. و در نهایت یک الگوی چهارده عاملی در قالب 114 مولفه برای احیای برند صنایع نساجی ارائه شد که می‌تواند بعنوان چهارچوبی اثربخش در رشد و توسعه برند‌های صنعت نساجی باشد. پرونده مقاله