• فهرست مقالات ناصر  فقهی فرهمند

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی مدل توسعه سرمایه¬گذاری ریسک پذیر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش گراندیدتئوری وAHP فازی
    ناصر  فقهی فرهمند
    هدف این پژوهش طراحی مدل بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش گراندیدتئوری و AHP فازی بوده است. روش پژوهش آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی گراندیدتئوری الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط چکیده کامل
    هدف این پژوهش طراحی مدل بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش گراندیدتئوری و AHP فازی بوده است. روش پژوهش آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی گراندیدتئوری الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر استخراج شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری بوده که به روش نمونه گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده ها در این بخش پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش بر اساس توصیه های مدل های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. درتحقیق حاضر به منظور دستیابی به اولویت بندی مقوله های اصلی مطالعه از تکنیک AHP فازی وبه منظور محاسبه سازگاری از روش گوگوس و بوچراستفاده گردید.ابتددرخت-های تصمیم ترسیم شده، جداول مقایسات زوجی انجام شده و باروش اصلاح شده سمی و همکارانش(2009) وزن مؤلفه‌ها بدست آورده شده است و بر اساس آن ها اولویت‌بندی مقوله ها صورت گرفته است. نتایج بخش کیفی نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هر یک از مقوله های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت های بورسی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 -  ارتقاء ظرفیت بین المللی¬سازی شرکت‌های صنایع ماشین‌آلات صنعتی: تحلیلی بر شرایط محیطی
    رضا  نصرالهی سعیدلو ناصر  فقهی فرهمند مجتبی رمضانی
    چكيده زمینه و هدف: کسب و کارها در راستای بین المللی سازی، در محیط خارجی گسترده اي فعالیت می کنند که جنبه هاي آن باید بررسی ، تحلیل، درك و تفسیر شوند، بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی شرایط محیطی بر بین المللی سازی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی است. روش¬: پژ چکیده کامل
    چكيده زمینه و هدف: کسب و کارها در راستای بین المللی سازی، در محیط خارجی گسترده اي فعالیت می کنند که جنبه هاي آن باید بررسی ، تحلیل، درك و تفسیر شوند، بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی شرایط محیطی بر بین المللی سازی شرکت های صنایع ماشین آلات صنعتی است. روش¬: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. در این پژوهش برای تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده‌شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه¬ساختاریافته از نوزده نفر از خبرگان و مدیران کسب‌وکارها در زمینه تولید ماشین‌آلات در صنایع محصولات ساختمانی که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته‌ها¬: یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که بررسی عوامل محیطی در جهت بین المللی سازی شرکت ها عوامل زیر مدنظر قرار دادن عوامل زیر است: ظرفیت محیطی کشور میزبان، شناخت قوانین مالیاتی، تحلیل بازار، ارزیابی هزینه¬ها، آرامش سیاسی کشور میزبان، تعاملات بین‌المللی، قوانین و مقررات کشور میزبان. نتیجه¬گیری: نتایج به‌دست‌آمده حضور در بازارهای جهانی نیازمند شناخت محیطی است که در یک کشور خاص فعالیت می‌کنید، برای این امر، شرکت¬ها نیازمند توجه به شناخت محیط کشور میزبان، حمایت‌های دولتی، رعایت استانداردهای بین‌المللی، تحلیل بازار و چالش‌های بین‌المللی است. پرونده مقاله