• ارزيابي

  فرآیند داوری مقالات:

   1- پس از دریافت مقاله از طریق سامانه، در صورتی که مقاله دریافتی از نظر ساختاری مورد تایید کارشناسی باشد، در فرآیند داوری قرار می گیرد. بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی کمتر از 10 روز می باشد. میانگین بازه زمانی فرآیند داوری پذیرش مقاله کمتر از 6 ماه می باشد و با توجه به حجم بالای مقالات ارسالی نویسندگان محترم، تلاش ما اين است که فرآيند داوري بيش از 5 ماه به طول نينجامد.

  2- پس از بررسی اولیه مقاله، در صورتی که موضوع مقاله مرتبط با محورهای موضوعی نشریه باشد، مقاله در وضعیت «مرتبط» قرار می گیرد. در این مرحله نویسنده مسئول باید نسبت به پرداخت وجه بابت داوری مقاله اقدام نمایید و تصویر فیش واریزی را در سامانه بارگذاری نماید.
  3- پس از پرداخت مرحله اول بابت داوری مقاله، مقاله در وضعیت داوری قرار می گیرد.
  4- نویسندگان محترم برای اطلاع از آخرین وضعیت مقاله خود، به کارتابل خود در سامانه مراجعه نمایند. همچنین نویسندگان پس از ارسال مقاله در مراحل فرآیند داوری، حتما کارتابل خود را به صورت مرتب مشاهده نمایند تا به موارد درخواستی داوران، کارشناسان و سردبیر فصلنامه پاسخ دهند.

  5 - پس از داوری اولیه، مقاله در وضعیت «انجام اصلاحات داوری» قرار می گیرد و اصلاحات درخواستی داوران برای نویسنده مسئول ارسال می شود. در این مرحله باید فایل اصلاحات داوری را که در آن موارد اصلاحی با رنگ دیگری متمایز شده است، با عنوان «فایل تغییرات» در سامانه بارگذاری کنید. در صورتی که نیاز هست به موارد درخواستی داوران طی نامه ای پاسخ دهید و توضیحات بیشتری درباره مقاله خود ذکر کنید، این فایل را با عنوان «فایل ارسالی برای داوران» در سامانه بارگذاری کنید.

  6- پس از انجام اصلاحات داوری و اعمال نهایی نظرات داوران، فرآیند داوری مقاله به اتمام رسیده و پذیرش مقاله تایید می شود. در این مرحله مقاله در سامانه در وضعیت «ویراستاری» قرار می گیرد.

  7- نویسنده مسئول پس از اتمام داوری مقاله و قرار گرفتن مقاله در وضعیت «ویراستاری» باید نسبت به پرداخت مرحله دوم وجه بابت چاپ اقدام نماید.

   

  هزینه داوری و چاپ مقاله در فصلنامه راهبرد توسعه
  در مرحله اول در صورتی که مقاله قابل بررسی و وارد شدن به مراحل داوری تشخیص داده شود (وضعیت مقاله در سامانه= مرتبط)، مبلغ 300.000 تومان بابت داوری و در مرحله دوم در صورت پذیرفته شدن (وضعیت مقاله در سامانه= ویراستاری) مبلغ 700.000 تومان بابت چاپ، دریافت خواهد شد. (حداکثر زمان پرداخت وجه در هر مرحله 2 ماه می باشد و در صورت عدم پرداخت وجه مقاله از فرآیند داوری و چاپ حذف خواهد شد.)
  نویسندگان محترم لطفا هزینه های داوری مقاله و چاپ مقاله را در دو مرحله به شماره حساب: 0102999620000 یا حساب سپهر IR98 0190 0000 0010 2999 6200 00 نزد بانک صادرات یا شماره کارت 6037691990376592 بانک صادرات به نام مركز پژوهشي مطالعات راهبردي توسعه واریز و تصویر فیش واریزی را ارسال نمایند.