ا

 • ابراهيمي مقدم.ندا بررسي تطبيقي آموزش و پرورش کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • ابونوری.اسمعیل اثر جانشینی پول بر توزیع درآمد در ایران [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • احمدی.عاطفه بررسی اقتصادی صنعت سیمان ایران و جهان [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • احمدیان بهروز.کسری اثر تجارت با چین بر رشد اقتصادی ایران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • احمدي شاپورآبادي.محمد علي هم¬کنشی سیاست¬ پژوهی؛ حلقه مفقوده در فرآیند نظام برنامه¬ریزی توسعه ایران [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • احمدي.رضا جنبه های اقتصادی فرآوری پسماندهای شهری با نگرشی بر کشورهای پیشروی جهان (مطالعه موردی: کلان شهر اراک) [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1398]
 • احمدي.سيروس جایگاه صنعت در اقتصاد ایران از عصر صفوی تا کنون [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • احمدي.سيروس تحليل تاريخي موانع توسعه صنعتي ايران [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1395]
 • اختري.يگانه توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • ارباب.پارسا واکاوی هوشمندی در توسعه شهری و شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهرهای هوشمند اروپا( [ دوره16, شماره 64 - زمستان سال 1399]
 • ارباب.پارسا مقایسه نسل های قدیم و جدید شهرهای جدید در چین (مطالعه موردی: منطقه کلانشهری شانگهای) [ دوره17, شماره 66 - تابستان سال 1400]
 • اربابیان.شیرین تأثیر توسعه بازارهای مالی بر ریسک بازار سهام (منتخبی از کشورهایD8) [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1397]
 • اربابیان.شیرین ارزیابی عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در کوتاه¬مدت و بلندمدت در کشورهای منتخب جاده ابریشم [ دوره16, شماره 61 - بهار سال 1399]
 • ارغوانی پیرسلامی.فریبرز الگوی توسعه اجماع پکن: بررسی مبانی فکری و اندیشگی [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • اره کش سلماسی. محمد بررسی تاثیر پیچیدگی و رشد اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن (مطالعه موردی: کشور ایران) [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • اژدری.علی اصغر نهادها و توسعه اقتصادی: تئوری، سیاست و تاریخ [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1397]
 • اسدزاده.احمد اثر تجارت با چین بر رشد اقتصادی ایران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • اسفندیاری.مرضیه بررسی وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • اسفندیاری.مرضیه تاثیر توزیع مجدد نسبی بر رشد اقتصادی [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • اسکندری.رضا طراحی الگوی مدیریت امنیت غذایی در ایران [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • اسماعیلی حصاری. محبوبه علل کاهش مطالعه و بررسی عوامل اقتصادی موثر بر چاپ و نشر کتاب در ایران [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • اسمعیل نژاد.مرتضی برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان در راستاي توانمندنسازي اجتماعات محلي [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • اعتباریان خوراسگانی.اکبر طراحی الگوی مدیریت امنیت غذایی در ایران [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • افشاری.فاطمه آسیب‌شناسی تأثیر توسعه فرهنگ غربي بر حریم خصوصی خانواده ايراني [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • افقي.نادر بررسي رابطه بين ميزان دسترسي به اعتبارات و شاخص¬هاي توسعه اقتصادي خانوارهاي روستايي شهرستان رشت [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • اکبرپور.سعید بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر نرخ پس‌انداز خانوارهای شهری: رهیافت رگرسیون کوانتایل [ دوره17, شماره 66 - تابستان سال 1400]
 • اکبری فروتقه.عفت  شناسایی عوامل موثر بر تأمین مالی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت¬های تولیدی و توزیعی در بخش تعاون [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • اکبری مقدم.بیت الله شناسایی راهبردهای سازمانی توسعه سرمایه انسانی کارآفرینانه بر اساس رویکرد فراترکیب [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • اکرمي.مهسا واکاوي مفهوم زيبايي در فضاي شهري [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • امامی.سیده فاطمه بررسي رابطه بين ميزان دسترسي به اعتبارات و شاخص¬هاي توسعه اقتصادي خانوارهاي روستايي شهرستان رشت [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • امامی.سیده فاطمه بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی سکونت گاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: محله عینک شهر رشت) [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1397]
 • امرایی.مهتاب تبیین نگرش دلوزی بر مدیریت پاندمیک کرونا با رویکرد اجتماع مداری [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • امیدی.وحید بررسی چرایی تشکیل خوشه‌های صنعتی: مطالعه موردی کشور چین [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1399]
 • امیدیان پور.سعید توسعه سياسي و تاثير آن بر محیط کسب و کار [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • امیری.سیدحامد تأثیر ارزش‌های اخلاقی سازمان بر تمکین مالیاتی با تأکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی در اداره کل امور مالیاتی استان زنجان [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • امین طهماسبی.حمزه ارزیابی آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی توسط مدل IUP [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1399]
 • امینی.زهرا بررسی و تحلیل نقش ترويج و آموزش کشاورزی در توسعه پايدار روستايی (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان چهارمحال و بختياری) [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1397]
 • اميد علي.محمود تبیین نگرش دلوزی بر مدیریت پاندمیک کرونا با رویکرد اجتماع مداری [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • انواری.ابراهیم بررسی اقتصادی صنعت سیمان ایران و جهان [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • ایدر.نبی اله تبیین جامعه‌شناختی تأثیر نوگرایی و شبکه‌های اجتماعی برگرایش‌های قومی (مطالعه موردی: استان ایلام) [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • ايزدي.مليحه واکاوي مفهوم زيبايي در فضاي شهري [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]

آ

 • آجیلی.هادی تاثیر نولیبرالیسم بر الگوهای اقتصاد توسعه‌ ای «دولت» در آرژانتین (1982- 2016 میلادی) [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1397]
 • آجيلي.هادي  نگرشي مقايسه‌اي بر «مطالعات توسعه» در رهيافت‌هاي اقتصاد سياسي بین‌الملل و روابط بين‌الملل [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • آجيلي.هادي تاثیر سیاست‌های نولیبرالیستی و نومرکانتیلیستی در توسعه اقتصادی برزیل ( 1985-2016 م) [ دوره15, شماره 58 - تابستان سال 1398]
 • آرمن.سید عزیز بررسي اثر تحريم‌هاي جامع شوراي امنيت بر حجم تجارت ايران و کشورهاي منتخب با تمرکز بر اثر وقوع بحران مالي اخير [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • آزمایش آسیابسری. مهیا سیاست دولت‌ها‌ و تغییرات الگوی مصرف غذایی؛ مطالعه خانوارهای شهر رشت طی سال‌های 1384 تا 1399: نتایج یک تحلیل کیفی [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • آشنا.ملیحه مزیت نسبی بخش¬های اقتصادی نواحی نفت¬خیز با استفاده از جدول داده-ستانده منطقه ای: مطالعه موردی ناحیه غرب کارون [ دوره17, شماره 67 - پاییز سال 1400]
 • آقاجانی.طهمورث طراحی الگوی معماری منابع انسانی دانش¬محور با رویکرد داده بنیاد: تحلیل پیشایندها و پیامدها [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • آقامحمدی.جواد توسعه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی: تحلیل محتوای کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دوره متوسطه نظری از منظر میزان انعکاس ویژگی های شخصیتی کارآفرینی [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1398]
 • آقائي‌زاده.اسماعيل مسکن پایدار از حیث تجارب کشورها [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • آیتی.محسن راهبردهای توسعه آموزش¬ مهارتی بازارمحور در استان خراسان جنوبی [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]

ب

 • بافنده ایماندوست.صادق سنجش تأثیر محیط کسب و کار بر تولید ناخالص داخلی در دو گروه کشورهای اسلامی در حال توسعه(گروه D8) و برگزیده با تأکید بر شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد GCI [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1398]
 • براتعلي‌پور.مهدی فراتحليلي بر مطالعات پيمايشي نابرابري‌هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهکاري [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1394]
 • براتعلي‌پور.مهدی الگوهای جامعه‌شناختی ساخت هویت در ایران معاصر [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1397]
 • براتعلي‌پور.نسترن فراتحليلي بر مطالعات پيمايشي نابرابري‌هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهکاري [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1394]
 • برزوئی.عباس تحلیل و بررسی تاثیرساختار حقوقی«نشانه¬های جغرافیایی» در توسعه صنایع¬دستی و گردشگری روستایی [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • برقی.اسماعیل سوادآموزی عنصر کلیدی توسعه پایدار [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1397]
 • برقی.حمید بررسي نقش فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی در توانمندسازی اقتصاد خانوار (مطالعه موردی: بخش برزک شهرستان کاشان) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • بنی اسدی.مصطفی نگاهی تحلیلی در خصوص اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت محصولات کشاورزی ایران [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • بنی هاشمی.سید علی تحلیل راهبردهای رشد و توسعه کسب وکار در حوزه صنایع و معادن(مطالعه مورد استان خراسان جنوبی) [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • بنی‌اسدی.مصطفی بررسي تحلیلی چالش‌هاي بازار ميوه و تره‌بار و علل افزايش نامتعارف قيمت در طول زنجيره عرضه بازار میوه [ دوره17, شماره 66 - تابستان سال 1400]
 • بنیانیان.حسن الزامات فرهنگی اقتصاد مقاومتی [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • بهرامی.سجاد نقش و کاربرد ابزارهای اقتصادی در کاهش آلودگی‌های محیط‌زیست [ دوره15, شماره 58 - تابستان سال 1398]
 • بهروزی.سیده زهرا اثر شوک‌های نفتی بر بی‌ثباتی سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • بهشتی.محمدباقر عوامل تأثيرگذار بر توسعه در کره جنوبی [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • بهلولی.نادر ارائه الگوی مطلوب سیاست‌گذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • بیدگلی. محمد نقش امنیت غذایی در اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اندیشه¬ها، آراء و بیانات مقام معظم رهبری [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • بیک زاد.جعفر تأثیر ارزش‌های اخلاقی سازمان بر تمکین مالیاتی با تأکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی در اداره کل امور مالیاتی استان زنجان [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]

پ

 • پاداش.حمید نقش بانک¬های توسعه در توسعه و اشتغال زایی [ دوره15, شماره 59 - پاییز سال 1398]
 • پروائی هره دشت.شیوا توسعه، تحصیلات عالی و بیکاری [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • پروائی هره دشت.شیوا در باب چیستی توسعه [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • پروين.منصور رتبه‌بندي روستاهاي بخش مركزي شهرستان كرمانشاه بر مبناي درجه توسعه‌يافتگي با استفاده از روش تاکسونومي عددي [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • پناهی.حسین اثر تجارت با چین بر رشد اقتصادی ایران [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • پورجعفر.محمدرضا رويکرد تحليلي و انتقادي بر نقش مديريت، برنامه‌ريزي و طراحي شهري در تحقق نظريه شهر خلاق [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • پورفرزام.مریم ارائه مدل سرمایه گذاری مخاطره¬پذیر در صنعت بیمه بر مبنای فرایند تحلیل شبکه¬ای فازی [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • پیراهری.نیره بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم در شهر کرمانشاه [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]

ت

 • تاجریان.قربان اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد ایران [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • تاجریان.قربان تحليلي بر نوسازی تئوری توسعه [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • تاجیک.مهدی بررسی نقش فرهنگ ملی در توسعه‌یافتگی نهادی کشورها از طریق ارزیابی مؤلفه نهادی گزارش رقابت‌پذیری جهانی(GCI) و چارچوب فرهنگی هافستد [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1394]
 • تازیکی.رقیه تحلیل و شناسایی مؤلفه¬های مؤثر بر افزایش کیفیت زندگی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: دهستان استرآبادشمالی شهرستان گرگان) [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • ترکاشوند. زهرا بررسی مقایسه‌ای جایگاه مهاجرت‌های بین‌المللی در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین کشورهای مقصد مهاجرت (مطالعه موردی: کانادا، آلمان، استرالیا و ایران) [ دوره17, شماره 68 - زمستان سال 1400]
 • تشکريان جهرمي.عليرضا تبیین استراتژی برنامه درسی در راستای پرورش منابع انسانی کارآفرین [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • تمیزی.علیرضا تأثیر شاخص‌های توسعه انسانی بر رشد اقتصادی دربین کشورهای اسلامی [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1398]
 • تنهایی.حمید اقتصاد سیاسی، محیط کسب و کار و سرمایه¬ خصوصی(مطالعه موردی: کشورهاي عضو گروه D8 وG7) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • تیموری. یونس معافیت¬های مالیاتی؛ آثار و ظرفیت درآمدی آن در بودجه عمومی دولت [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • تیو.محمد تحلیل تطبیقی رویکردهای توسعه-محور نیازهای اساسی و توسعه انسانی [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]

ج

 • جعفری مهرآبادی.مریم شهر دانش‌بنيان به مثابه مفهومي ميان رشته‌اي [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • جعفری مهرآبادی.مریم بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی سکونت گاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: محله عینک شهر رشت) [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1397]
 • جفرودی.نیمارنجی راهبرد مناسبی از برنامه ریزی منطقه ای در برنامه هفتم توسعه باتوجه به آمایش سرزمینی و رویکرد نهادی [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • جلالي.آزاده رويکرد تحليلي و انتقادي بر نقش مديريت، برنامه‌ريزي و طراحي شهري در تحقق نظريه شهر خلاق [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • جلائی پور. فاطمه بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم در شهر کرمانشاه [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • جوادی رجه. عاطفه تأملی بر ساز و کارهای نظارت دولت بر بخش تعاون (از انسجام بخشی تا شفافیت و پاسخگویی) [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • جوادی رجه.سعیده تأملی بر ساز و کارهای نظارت دولت بر بخش تعاون (از انسجام بخشی تا شفافیت و پاسخگویی) [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • جوکار.علي قلي مطالعه عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارتمان‌نشيني در ايران (با تأکيد بر کلانشهر تهران) [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]

ح

 • حاجی جعفری.زینب اقتصاد آزمایشگاهی؛ مفهوم، سیر تحول تاریخی، روش شناسی [ دوره16, شماره 64 - زمستان سال 1399]
 • حاجی فتحعلی.عباس شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های عوامل اثرگذار بر بین‌المللی‌سازی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان در استان قزوین (حوزه تجهیزات پزشکی) [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • حاجیانی.پرویز اثر شوک‌های نفتی بر بی‌ثباتی سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • حجاریان.احمد رویکردی بر علل نابرابری توسعه در شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک بخش های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از تکنیک تاپسیس [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1397]
 • حجاریان.احمد ارزیابی الگوی علی معیارهای موثر بر مدیریت نوین روستایی با رویکرد دیمتل فازی [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • حجازی.سیدنصراله تأثیر دلارزدایی بر کاهش اثر تحریم و افزایش همگرایی اقتصادی مطالعه موردی: مبادلات ایران و کشورهای عضو آسه‌آن [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • حجی پور.محمد راهبردهای توسعه آموزش¬ مهارتی بازارمحور در استان خراسان جنوبی [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • حسام.مهدی ارائه راهبردهایی برای توسعه بومگردی با تاکید بر محیط زیست در کرانه های جنوب غربی دریای خزر (مطالعه موردی: استان گیلان) [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1399]
 • حسین جانی زاده.نعیمه شناسایی موانع پیش روی سرمایه¬گذاری با تاکید بر واگذاری اراضی دولتی(مطالعه موردی نیروگاه¬های خورشیدی و مقیاس کوچک در استان کرمان) [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1398]
 • حسین¬بر.محمدعثمان رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی: چالش¬ها و انتقادات [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • حسینی.سید محمدرضا ارائه الگوی توسعه گردشگری ورزشی با تأکید بر بازاریابی کارآفرینانه [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • حسینی.سیدرسول شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های عوامل اثرگذار بر بین‌المللی‌سازی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان در استان قزوین (حوزه تجهیزات پزشکی) [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • حسینی.فائزه سادات نظام صنفی کشاورزی و انتظارات کشاورزان؛ مورد مطالعه شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • حسيني دهاقاني.مهدي فراتحلیلی بر شاخص‌ها و سنجه‌های کیفیت زندگی در ایران با تأکید بر ابعاد مفهومی آن [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • حسيني.قربان تغيير ساختارهاي جمعيتي نيروي‌کار کشاورزي نقاط روستايي ايران طي دوره 90-1365 [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • حق پرست.سعید بررسی نقش کلیدی توسعه فرهنگی در مسیر پیشرفت کشورهای عقب مانده از روند توسعه [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • حکیمی.هادی سنجش سطح توسعه و نابرابری‌های ناحیه‌ای در جنوب شرق ایران(نمونه موردی: شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • حکیمی.هادی امکان‌سنجی اجرای راهبرد توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ایران [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1397]
 • حکيمي.هادي تحليلي بر نوسازی تئوری توسعه [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • حکيمي.هادي سنجش سطح توسعه و نابرابری‌های ناحیه‌ای در جنوب شرق ایران(نمونه موردی: شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • حمیدی.داوود ارزیابی میزان تاب¬آوری اقتصادی ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن: قبل و بعد از برجام [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • حمیدیان. حمید تحلیل و بررسی تاثیرساختار حقوقی«نشانه¬های جغرافیایی» در توسعه صنایع¬دستی و گردشگری روستایی [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • حیدرزاده.احسان مقایسه تطبیقی الگوی مدیریت شهری در کشورهای ایران، ترکیه و مالزی و کره جنوبی با تأکید بر چالش¬های مدیریت شهری در ایران [ دوره17, شماره 68 - زمستان سال 1400]
 • حیدری.محمّد¬تقی¬ سیاست¬های موثر بر ساختارهای اقتصاد ِفرهنگ با رویکرد توسعه¬اجتماع¬محور (مورد مطالعه، محله اسلام¬آباد کرج) [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • حیدری.محمدتقی تبیین نگرش دلوزی بر مدیریت پاندمیک کرونا با رویکرد اجتماع مداری [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • حیدریان دولت آبادی.محمدجواد تحليل ماهيت شناختی منشاء بروز اختلاف در قراردادهاي اداري ايران در راستای بهبود مدیریت اداری (مطالعه موردی: قراردادهاي مقاطعه كاري، مناقصه و مزايده، عامليت، اوراق قرضه و مشاركت) [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1397]

خ

 • خادم.فاضله امکان سنجي و ارائه الگوي مديريت بهينه درآمدهاي نفتي (مورد مطالعه ايران) [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • خاندوزی.دکتر سیداحسان اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد ایران [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • خداداد کاشی.فرهاد ارزیابی میزان تاب¬آوری اقتصادی ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن: قبل و بعد از برجام [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • خداکرمیان گیلان.ندا فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه شاخص‌های شهر هوشمند در ایران [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • خداوردیزاده.صابر آزمون فرضیه اثرگذاری نامتقارن نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1398]
 • خزایی.علی بررسی آسیب های پیش روی صادرات کالاهای خلاق فرهنگی(مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • خسرواني.عباس آيا سرمايه انساني خلاق و آلودگي محیط‌زیست بر مهاجرت داخلي اثر دارد؟ [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • خلیلی اصل. مریم ارزیابی میزان تاب¬آوری اقتصادی ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن: قبل و بعد از برجام [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • خورشیدی اطهر.امیرحسین منش کارگزاران دولت اسلامی در مواجهه با قشر توليدکنندگان و تجار برگرفته از آيات و روايات [ دوره17, شماره 66 - تابستان سال 1400]
 • خوش فر.غلامرضا طراحی الگوی مشارکت اجتماعی زنان با رویکرد ساختاری تفسیری [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]

د

 • دادمهر.هادي نگاه الگوی پیشرفت اسلامی به اهداف توسعه هزاره ملل متحد [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • دالوندی.سهیلا سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان گیلان در بخش کشاورزی [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • دانائی فر.ایمان برآورد ارزش اکوتوریستی منطقه تنگ تکاب شهرستان بهبهان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [ دوره16, شماره 61 - بهار سال 1399]
 • دانائی فر.ایمان تاثیر رشد اقتصادی، بیکاری، تورم و شهرنشینی بر وقوع جرم درکشورهای اروپایی(مطالعه موردی: قتل عمد) [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1399]
 • دانش فرد.کرم الله  سازوکارهای نقش آفرینی سازمان¬های مردم¬نهاد در فرایند خط¬مشی¬گذاری عمومی ایران [ دوره17, شماره 67 - پاییز سال 1400]
 • دانش‌پناه.ملورين تأثير همکاري‌هاي اجتماعي بر رشد اقتصادي [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • داورپناه.مجتبی بررسی ساختار بازار و تعیین قدرت رقابتی بین استان‌های تولیدکننده چغندرقند کشور [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • داوري كيش.راضيه تأثیر مدیریت منابع طبیعی(از کانال شاخص نهادی حکمرانی) بر شاخص خوشبختی کشورهای منتخب اوپک در مقایسه با نروژ [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • دليري.حسن برآورد ریسک و نااطمینانی شغلی در بازار کار ایران [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • دليري.حسن ارزیابی درجه توسعه‌یافتگی استان گلستان در طول برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • دوستار.محمد شناسایی راهبردهای سازمانی توسعه سرمایه انسانی کارآفرینانه بر اساس رویکرد فراترکیب [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]

ذ

 • ذبیحی دان.محمد سعید بررسی تأثیر قوانین کاربری زمین بر عرضه زمین¬های مسکونی [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1397]
 • ذبیحی دان.محمد سعید بررسی و رتبه‌بندی استان‌های ایران به لحاظ شاخص‌های خلاقیت [ دوره15, شماره 59 - پاییز سال 1398]
 • ذبیحی دان.محمد سعید آيا سرمايه انساني خلاق و آلودگي محیط‌زیست بر مهاجرت داخلي اثر دارد؟ [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]

ر

 • رازقی.علیرضا مزیت ارزش‌های میراث صنعتی در حفاظت و توسعه گردشگری راه‌آهن سراسری ایران [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • رجبی ده برزوئی.اصغر نقش امنیت غذایی در اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اندیشه¬ها، آراء و بیانات مقام معظم رهبری [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • رحمانی. اسرین بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و تولید دانش در کشورهای منتخب اروپا برای اصلاح ساختار سیاست¬گذاری در ایران [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • رحماني.ابراهيم جايگاه كرامت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • رحمتی.عبدالحسین تبیین جامعه‌شناختی تأثیر نوگرایی و شبکه‌های اجتماعی برگرایش‌های قومی (مطالعه موردی: استان ایلام) [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • رحیمی.غلامرضا ارائه الگوی مطلوب سیاست‌گذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • رحیمی.کاظم توسعه، تحصیلات عالی و بیکاری [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • رحیمی.کاظم در باب چیستی توسعه [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • رحیمی.محدثه تاثیر توزیع مجدد نسبی بر رشد اقتصادی [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • رستمعلی زاده.ولی الله سیاست دولت‌ها‌ و تغییرات الگوی مصرف غذایی؛ مطالعه خانوارهای شهر رشت طی سال‌های 1384 تا 1399: نتایج یک تحلیل کیفی [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • رستمعلي‌زاده.ولي‌اله تغيير ساختارهاي جمعيتي نيروي‌کار کشاورزي نقاط روستايي ايران طي دوره 90-1365 [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • رستمعلي‌زاده.ولي‌اله بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی و اجتماعی جوانان روستایی (مورد مطالعه شهرستان‌های هشترود و اسکو) [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1399]
 • رسولی.پروین تأثير ساختار سني جمعيت بر پس‌انداز و مصرف در ايران [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • رشیدپور.لقمان تبیین عوامل موثر بر نقش کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی (مطالعه موردی:استان آذربایجان غربی، شهرستان بوکان) [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1399]
 • رضایی.حسین مدل سازی تاثیر بلندمدت سیاست های ارزی بر رشد اقتصادی در ایران: رويكرد پويايي سيستمي [ دوره17, شماره 66 - تابستان سال 1400]
 • رضائی.حمید طراحی مدل ساختاری تفسیری توسعه پایدار کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: استان گلستان) [ دوره17, شماره 68 - زمستان سال 1400]
 • رضائی.نادر هویت اخلاقی و عملکرد در سازمانها و ادارات کل استان آذربایجان شرقی [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1399]
 • رضائي.ابراهيم برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان در راستاي توانمندنسازي اجتماعات محلي [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • رضايي.سوده ارائه مدل شبه فدرالیسم استانی بعنوان معماری جدید توسعه کشور (در راستای مبحث تفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران سراسر کشور [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • رمضانی باصری.عباس بررسی تأثیر آموزشِ منابع انسانی بر توسعه¬ فناوری و اقتصادی جوامع )با تأکید بر جامعۀ ایران) [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1398]
 • رنجکش.محمد جواد درنگی برآسیب شناسی ابعاد نهادی توسعه مالزی [ دوره15, شماره 59 - پاییز سال 1398]
 • روحاني.ابوالفضل کارآفريني سازماني و نقش آن در اقتصاد مقاومتي با استفاده از روش تحليل عاملي و معادلات ساختاري [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • روستاخیز.بهروز رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی: چالش¬ها و انتقادات [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • روستاخیز.بهروز واکاوی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در ایران [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • رهنما.محمدرحیم توسعه شهر ایرانی اسلامی و مدرنیته [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • ریاحی.مارال سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان گیلان در بخش کشاورزی [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]

ز

 • زارع شاه آبادی.اکبر مطالعه تطبيقي اشتغال زنان و مردان در استانهاي کشور با تأکيد بر سرشماري‌هاي 1385 و 1390 [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • زارع.سپيده مسکن پایدار از حیث تجارب کشورها [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • زبيري.هدي اثر وفور منابع طبيعي بر توسعه آموزش ( مطالعه تجربي كشورهاي حاشيه خليج فارس ) [ دوره17, شماره 65 - بهار سال 1400]
 • زرعی.حمیده چارچوب‌های حقوقی تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا و راهکارهای حل چالش‌های آن: بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها [ دوره17, شماره 65 - بهار سال 1400]
 • زمانی سامانی.مریم اشتغال غیر رسمی و ارتباط آن با شاخص‌های توسعه زندگی کاری [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • زیودار.مهدی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط: نقش میانجی شایستگی‌های فردی [ دوره16, شماره 64 - زمستان سال 1399]

س

 • ساری گل.سارا اقتصاد سیاسی، محیط کسب و کار و سرمایه¬ خصوصی(مطالعه موردی: کشورهاي عضو گروه D8 وG7) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • سازوار.منصور اثر مخارج نظامی بر فساد در کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه و اقتصاد ایران [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1399]
 • سامانی نژاد. محمد جواد فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه شاخص‌های شهر هوشمند در ایران [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • سبحانی.حسن الگوی مواجهه با پیامدهای خارجی منفی اقتصادی آلودگی هوای شهر تهران بر اساس موازین اسلامی [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • سجودي.مريم شهر دانش‌بنيان به مثابه مفهومي ميان رشته‌اي [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • سجودي.مريم مقدمه‌اي بر استراتژي توسعه منطقه‌اي (RDS) (با تأکيد بر تجارب ايرلند شمالي، استوني، موراوياي جنوبي و کردستان عراق ) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • سجودي.مريم بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی سکونت گاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: محله عینک شهر رشت) [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1397]
 • سردارنیا.خلیل اله حکمراني در ايران، آسيب‌شناسي و ارائه راهبردها [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • سردارنیا.خلیل¬الله ارزیابی شاخص‌های سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با توسعه‌یافتگی مناطق شهری (نمونه موردی محلات سرتپوله، شالمان و غفور شهر سنندج) [ دوره16, شماره 61 - بهار سال 1399]
 • سعادت.رحمان اثر جانشینی پول بر توزیع درآمد در ایران [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • سعیدی.پرویز ارائه الگوی توسعه گردشگری ورزشی با تأکید بر بازاریابی کارآفرینانه [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • سعیدی.یونس اثر جانشینی پول بر توزیع درآمد در ایران [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • سلاطین.پروانه تأثير همکاري‌هاي اجتماعي بر رشد اقتصادي [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • سلاطین.پروانه تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • سلاطین.پروانه تاثیر بیماری هلندی بر توزیع درآمد در کشورهای صادرکننده نفت (اکوادور، ایران، نیجریه) [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1397]
 • سلاطین.پروانه تأثیر کیفیت مقررات بر فضای کسب و کار در گروه کشورهای منتخب [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1398]
 • سلیمیان. سعیده سنجش و تحلیل درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در شهرستان های استان قزوین [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • سليمي‌فر.مصطفي امکان سنجي و ارائه الگوي مديريت بهينه درآمدهاي نفتي (مورد مطالعه ايران) [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • سمیعی.روح اله تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارکارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه اجتماعی [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • سمیعی.روح اله مدیریت استعداد و شایسته سالاری در سازمان: تحلیل نقش میانجی عوامل سازمانی [ دوره17, شماره 68 - زمستان سال 1400]
 • سمیعی.روح اله طراحی الگوی ارتقاء فرهنگ مالیاتی با رویکرد ترکیبی [ دوره17, شماره 68 - زمستان سال 1400]
 • سمیعی.روح اله طراحی الگوی معماری منابع انسانی دانش¬محور با رویکرد داده بنیاد: تحلیل پیشایندها و پیامدها [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • سوسرائی. علی تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارکارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه اجتماعی [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • سهیلی فر.مهدیه شناسایی راهبردهای سازمانی توسعه سرمایه انسانی کارآفرینانه بر اساس رویکرد فراترکیب [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • سیاهپوش.زهرا تأثير ساختار سني جمعيت بر پس‌انداز و مصرف در ايران [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • سیدحسین زاده یزدی.سعید بررسی علل و پیامدهای حاشیه نشینی در کلان شهرهای کشور (بررسی موردی: حاشیه نشینی در کلان شهر مشهد( [ دوره16, شماره 64 - زمستان سال 1399]

ش

 • شاه ابادی.ابوالفضل تأثیر مدیریت منابع طبیعی(از کانال شاخص نهادی حکمرانی) بر شاخص خوشبختی کشورهای منتخب اوپک در مقایسه با نروژ [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • شاه ابادی.ابوالفضل اقتصاد سیاسی، محیط کسب و کار و سرمایه¬ خصوصی(مطالعه موردی: کشورهاي عضو گروه D8 وG7) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • شایان یگانه.علی اکبر ارزیابی توانهای توسعه اکوتوریسم در دریاچه سد سنگرد سبزوار [ دوره16, شماره 64 - زمستان سال 1399]
 • شایان یگانه.علی اکبر ارزیابی توانهای توسعه اکوتوریسم در دریاچه سد سنگرد سبزوار [ دوره16, شماره 64 - زمستان سال 1399]
 • شریعتی.شهروز بایسته‌های تولید ثروت در زیست ایمانی و سبک زندگی شیعی [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1394]
 • شریفی.منصور بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم در شهر کرمانشاه [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • شریفی¬تهرانی.محمد تحلیلی بر اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگری(مطالعه شهرستان بیرجند) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • شفیعی. عطیه الگوی مواجهه با پیامدهای خارجی منفی اقتصادی آلودگی هوای شهر تهران بر اساس موازین اسلامی [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • شفيعي.بهمن رتبه‌بندي روستاهاي بخش مركزي شهرستان كرمانشاه بر مبناي درجه توسعه‌يافتگي با استفاده از روش تاکسونومي عددي [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • شقاقي شهري.وحيد  بررسی تأثیر فساد اقتصادی بر روی نابرابری درآمدی(مطالعه موردی: کشورهای منتخب آسیای جنوب غربی) [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • شکرانه ارزنقی.امید واکاوی تئوری بحران در فرآیند توسعه سیاسی بر اساس نظریه لوسین پای [ دوره17, شماره 67 - پاییز سال 1400]
 • شمس الدینی.علی واکاوی موانع ورود شرکتهای تعاونی صنایع دستیِ استان فارس به بازارهای جهانی [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1399]
 • شهرکي.فهيمه برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان در راستاي توانمندنسازي اجتماعات محلي [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • شهریاری.ابوالقاسم تأثیر دلارزدایی بر کاهش اثر تحریم و افزایش همگرایی اقتصادی مطالعه موردی: مبادلات ایران و کشورهای عضو آسه‌آن [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • شهریاری.مجید بررسی ساختار بازار و تعیین قدرت رقابتی بین استان‌های تولیدکننده چغندرقند کشور [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • شهریاری.مجید نقشه¬ی جامع و اولویت‌بندی استان¬های تولیدکننده گیاهان دارویی در کشور بر اساس شاخص¬های مزیت فیزیکی تولید [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]

ص

 • صادق علمی سولا.محمد انفاق و جایگاه آن در توسعه و ترویج علم و دانش با تأکید بر وقف [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • صادقی شاهدانی.مهدی امکان‌سنجی بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای در رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • صادقی.حسین چارچوب‌های حقوقی تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا و راهکارهای حل چالش‌های آن: بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها [ دوره17, شماره 65 - بهار سال 1400]
 • صادقی.زهرا عوامل تأثيرگذار بر توسعه در کره جنوبی [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • صادقی.سیدکمال بررسی تاثیر پیچیدگی و رشد اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن (مطالعه موردی: کشور ایران) [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • صالحي سربيژن.مرتضي بررسي متغيرهاي اثر گذار بر بهره‌وري نيروي کار ايران-رويکرد بلندمدت وکوتاه‌مدت [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • صلاح منش.احمد بررسي اثر تحريم‌هاي جامع شوراي امنيت بر حجم تجارت ايران و کشورهاي منتخب با تمرکز بر اثر وقوع بحران مالي اخير [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • صلاحمنش.احمد بررسی اقتصادی صنعت سیمان ایران و جهان [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]

ض

 • ضیایی.سامان بررسی ساختار بازار و تعیین قدرت رقابتی بین استان‌های تولیدکننده چغندرقند کشور [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]

ط

 • طاهري.حسين سنجش سطح توسعه‌يافتگي دهستان‌هاي شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل AHP FUZZY [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]

ظ

 • ظهیری.هوشنگ ارزیابی شاخص های اقتصادی محلات منطقه 15 کلان شهر تهران [ دوره17, شماره 67 - پاییز سال 1400]

ع

 • عابدی سروستانی.احمد نظام صنفی کشاورزی و انتظارات کشاورزان؛ مورد مطالعه شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • عادل رستخيز.سيده الهه فلسفه کارآفريني در نظريات اقتصادي [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • عباس‌زاده مرزبالی.مجید شکل‌گیری دولت رانتیر و تاثیر آن در فروپاشی رژیم پهلوی دوم [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • عباسی اتویی. محمد تأملی بر ساز و کارهای نظارت دولت بر بخش تعاون (از انسجام بخشی تا شفافیت و پاسخگویی) [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • عباسی شاهکوه.مهدی بایسته‌های تولید ثروت در زیست ایمانی و سبک زندگی شیعی [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1394]
 • عبدالله پور.مهدی بررسي تطبيقي زنجیره تامین ناب و سبز در بستر توسعه پایدار [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1397]
 • عرفانی.علیرضا مطالعه تاثیر سیاست پولی بر سرمایه اجتماعی و شادی در ایران [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • عزمی.آئیژ بررسی آسیب های پیش روی صادرات کالاهای خلاق فرهنگی(مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • عزیزی.اسما آسیب شناسی خصوصی سازی آموزش عالی ایران [ دوره17, شماره 65 - بهار سال 1400]
 • عزیزی.محسن بررسی بایسته‌های طراحی مجتمع‌های خدماتی- رفاهی میان‌راهی با رویکرد توسعه درون‌زا در سبزوار با تأکید بر توانمندی‌های فرهنگی [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • عسکری¬نژاد امیری.علی کارایی بازار [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • عسگرآبادی.فهیمه تأثیر دلارزدایی بر کاهش اثر تحریم و افزایش همگرایی اقتصادی مطالعه موردی: مبادلات ایران و کشورهای عضو آسه‌آن [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • عطا.بهنام توسعه شهر ایرانی اسلامی و مدرنیته [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • علائي.رضا بررسي اثر تحريم‌هاي جامع شوراي امنيت بر حجم تجارت ايران و کشورهاي منتخب با تمرکز بر اثر وقوع بحران مالي اخير [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • علائي.رضا ارزیابی استحکام اثرتوسعه مالی بر فقر و نابرابری [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1397]
 • علم خواه.عبداله امکان‌سنجی بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای در رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • علی‌بیگی.جواد بررسی تاریخی تأثیر توزیع ناموزون فضایی یارانه‌های کالاهای اساسی بر مهاجرت‌های روستایی- شهری در راستای نظام آتی سیاستگذاری در برنامه‌ریزی منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: مهاجران روستایی شهر ایلام) [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1398]
 • علي¬محمدي.قاسم مطالعه تطبيقي اشتغال زنان و مردان در استانهاي کشور با تأکيد بر سرشماري‌هاي 1385 و 1390 [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • عیاری.پیمان ارائه الگوی مطلوب سیاست‌گذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]

غ

 • غربی.موسی‌الرضا بررسی بایسته‌های طراحی مجتمع‌های خدماتی- رفاهی میان‌راهی با رویکرد توسعه درون‌زا در سبزوار با تأکید بر توانمندی‌های فرهنگی [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • غفاری فرد.محمد تحليل نهادي از فرايند واگذاري اختيارات مالي به استانها طي برنامههاي عمران و توسعه در ايران [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • غفاری فرد.محمد بررسی سیر تحولات سیاستگذاری منطقه‌ای طی برنامه سوم و چهارم توسعه در ایران با تأکید بر نظام درآمد- هزینه استانی [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1394]
 • غفاری فرد.محمد تعیین شاخص ترکیبی سنجش محرومیت در شهرستان‌های منطقه سه آمایش سرزمین بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن کشور [ دوره16, شماره 64 - زمستان سال 1399]
 • غفاری فرد.محمد مدل سازی تاثیر بلندمدت سیاست های ارزی بر رشد اقتصادی در ایران: رويكرد پويايي سيستمي [ دوره17, شماره 66 - تابستان سال 1400]

ف

 • فاضل فرد.زهرا اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد ایران [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • فدائي.ايمان فراتحلیلی بر شاخص‌ها و سنجه‌های کیفیت زندگی در ایران با تأکید بر ابعاد مفهومی آن [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • فرح بخش. مرتضی مزیت ارزش‌های میراث صنعتی در حفاظت و توسعه گردشگری راه‌آهن سراسری ایران [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • فرزامند.حسن بررسی اقتصادی صنعت سیمان ایران و جهان [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • فروتن.فاطمه الگوی توسعه اجماع پکن: بررسی مبانی فکری و اندیشگی [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • فروغی نیا.حسین تأملی بر ساز و کارهای نظارت دولت بر بخش تعاون (از انسجام بخشی تا شفافیت و پاسخگویی) [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • فضل الهی قمشی.سیف اله مطالعه تأثير استفاده از شبیه‌سازهای آموزشي بر كيفيت يادگيري فراگيران رانندگي [ دوره15, شماره 59 - پاییز سال 1398]
 • فقهی فرهمند.ناصر طراحی مدل توسعه سرمایه¬گذاری ریسک پذیر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش گراندیدتئوری وAHP فازی [ دوره17, شماره 67 - پاییز سال 1400]
 • فکرآزاد.حسين مطالعه عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارتمان‌نشيني در ايران (با تأکيد بر کلانشهر تهران) [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • فلاح.زین العابدین ارائه الگوی توسعه گردشگری ورزشی با تأکید بر بازاریابی کارآفرینانه [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • فیروزی.مهدی رویکرد حق محور به توسعه [ دوره16, شماره 61 - بهار سال 1399]
 • فیضی.اسرین عقلانیت لیبرالی و صورت¬بندی بحران¬های زیست¬محیطی (با تاکید بر سند ریو+٢٠) [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]

ق

 • قاسمي اردهايي.علي تغيير ساختارهاي جمعيتي نيروي‌کار کشاورزي نقاط روستايي ايران طي دوره 90-1365 [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • قاطعی.زهرا مطالعه و ارزیابی عملکرد اتاق فکر (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان، 1398) [ دوره17, شماره 67 - پاییز سال 1400]
 • قائمی اصل.مهدی انفاق و جایگاه آن در توسعه و ترویج علم و دانش با تأکید بر وقف [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • قائمی¬نیا.علی¬اصغر ردپای برنامه¬های تعدیل اقتصادی در سیاست¬گذاری اقتصادی ایران [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1395]
 • قديمي.بهرام مطالعه و تحلیل اثرات متغیرهای توسعه ای موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • قربانی نصرآبادی. زهرا طراحی الگوی معماری منابع انسانی دانش¬محور با رویکرد داده بنیاد: تحلیل پیشایندها و پیامدها [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • قنبری.یوسف بررسي نقش فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی در توانمندسازی اقتصاد خانوار (مطالعه موردی: بخش برزک شهرستان کاشان) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • قنبری.یوسف سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان گیلان در بخش کشاورزی [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • قنبری.یوسف سنجش و تحلیل درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در شهرستان های استان قزوین [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]

ک

 • کاشانی.انسیه جایگاه سنت رزق در پیشرفت اقتصادی توحیدی از دیدگاه قرآن کریم [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1397]
 • کاشانی.انسیه جایگاه سنت رزق در پیشرفت اقتصادی توحیدی از دیدگاه قرآن کریم [ دوره14, شماره 56 - زمستان سال 1397]
 • کاشاني.مجيد مطالعه عوامل مؤثر بر پيامدهاي فرهنگي آپارتمان‌نشيني در ايران (با تأکيد بر کلانشهر تهران) [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • کاشیان.عبدالمحمد تعیین اولویت‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران مبتنی بر آسیب‌شناسی وضع موجود [ دوره15, شماره 58 - تابستان سال 1398]
 • کاشیان.عبدالمحمد شادی و اقتصاد: یک تحلیل انتقادی [ دوره16, شماره 64 - زمستان سال 1399]
 • کاظمی.سمیه واکاوی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در ایران [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • کاظمی.سیما سیاست¬های موثر بر ساختارهای اقتصاد ِفرهنگ با رویکرد توسعه¬اجتماع¬محور (مورد مطالعه، محله اسلام¬آباد کرج) [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • کامران راد.صدیقه  شناسایی عوامل موثر بر تأمین مالی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت¬های تولیدی و توزیعی در بخش تعاون [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • کامیابی.سعید برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان سمنان با استفاده از تکنیک META SWOT [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1399]
 • کرامتي.عباس کارآفريني سازماني و نقش آن در اقتصاد مقاومتي با استفاده از روش تحليل عاملي و معادلات ساختاري [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • کرد.باقر آینده‌نگاری و سناریوسازی ظهور نسل پیر در آینده و مراقبت¬های لازم با توجه به دیجیتالی شدن امور رفاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران در آینده [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1398]
 • کریمی زارع.صائمه مطالعه تاثیر سیاست پولی بر سرمایه اجتماعی و شادی در ایران [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • کریمی.محمد شریف بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و تولید دانش در کشورهای منتخب اروپا برای اصلاح ساختار سیاست¬گذاری در ایران [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • کسالائی.افشین مطالعه و تحلیل اثرات متغیرهای توسعه ای موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • کشاورز.دکتر هادی اثر شوک‌های نفتی بر بی‌ثباتی سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • کشتکار.ليلا سنجش سطح توسعه‌يافتگي دهستان‌هاي شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل AHP FUZZY [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • کشته‌گر.عبدالعلي تبیین استراتژی برنامه درسی در راستای پرورش منابع انسانی کارآفرین [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • کوثری.سحر شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربست مطالعات آینده در حوزه سیاست‌گذاری [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • کهندل.محمد تاثیرمحرک¬های بخش¬بندی صادراتی برعملکرد صادراتی شركت¬هاي صادر‌كننده خشکبار مستقر درتهران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1397]
 • کیان پور.سعید تأثير تأمين مالي و بانکداري ويژه کسب و کارهاي کوچک و متوسط بر توسعه اقتصادي [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]

گ

 • گراوندی.شهپر واکاوی پیشران‌های موثر بر سطوح مشارکت پذيري زنان روستايي در پيشبرد اهداف صندوق‌هاي اعتبارات خرد استان کردستان [ دوره15, شماره 58 - تابستان سال 1398]
 • گراوندی.شهپر رفاه اجتماعی روستایی؛ معرف¬ها و سنجش عوامل موثر بر آن (موردپژوهی: روستاییان دهستان منصور آقایی روانسر) [ دوره16, شماره 61 - بهار سال 1399]
 • گراوندی.شهپر مقایسه وضعیت تاب آوري اجتماعي نوع نظام بهره برداري در برابر تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: سیب زمینی کاران شهرستان كرمانشاه) [ دوره17, شماره 67 - پاییز سال 1400]
 • گراوندی.شهپر ارتباط سنجي اعتماد زنان روستايي به پروژه مناريد و مشاركت آنان در پروژه¬هاي آتي توانمندسازي؛ تجربه¬اي از شهرستان كرمانشاه [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • گرجی.محمدباقر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارکارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه اجتماعی [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • گرزین. محمد مهدی ارائه الگوی توسعه گردشگری ورزشی با تأکید بر بازاریابی کارآفرینانه [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • گودرزی فراهانی. یزدان ارائه مدل سرمایه گذاری مخاطره¬پذیر در صنعت بیمه بر مبنای فرایند تحلیل شبکه¬ای فازی [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • گودرزی.غلامرضا بررسی نقش مدیریت جهادی در توسعه کشورها مبتنی بر نهادهای جغرافیایی [ دوره17, شماره 66 - تابستان سال 1400]
 • گودرزی.مرتضی بررسی تطبیقی مفهوم نیازهای اساسی در غرب و آموزه‌های اسلامی [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]

م

 • مایلی.حامد بايسته‌هاي حفظ محيط زيست در پرتو قواعد فقه [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • متقي.سيده ليلا هم¬کنشی سیاست¬ پژوهی؛ حلقه مفقوده در فرآیند نظام برنامه¬ریزی توسعه ایران [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • محرابی.لیلا بررسی انواع ریسک و مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1397]
 • محرابی.لیلا آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف [ دوره15, شماره 59 - پاییز سال 1398]
 • محرمی.سعید تبیین نگرش دلوزی بر مدیریت پاندمیک کرونا با رویکرد اجتماع مداری [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • محسنی. رضاعلی طراحی الگوی مشارکت اجتماعی زنان با رویکرد ساختاری تفسیری [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • محسنی.رضا علی مطالعه و تحلیل اثرات متغیرهای توسعه ای موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • محسنی‌نیا.محمدجواد معافیت¬های مالیاتی؛ آثار و ظرفیت درآمدی آن در بودجه عمومی دولت [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • محقق.یحیی ارزیابی اثر آموزش پیش از دبستان بر رشد اقتصادی ایران [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • محمدحسینی.ابراهیم بررسی استراتژی های رقابتی پنج شرکت چندملیتی صنعت رسانه و فناوری اطلاعات [ دوره17, شماره 66 - تابستان سال 1400]
 • محمدزاده.امیر ارائه مدل سرمایه گذاری مخاطره¬پذیر در صنعت بیمه بر مبنای فرایند تحلیل شبکه¬ای فازی [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • محمدشفیعی.مجید اشتغال غیر رسمی و ارتباط آن با شاخص‌های توسعه زندگی کاری [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • محمدی خبازان.سهند تبیین برنامه‌ریزی فرهنگی و نقش آن در برنامه‌های توسعه‌ی شهری [ دوره15, شماره 59 - پاییز سال 1398]
 • محمدی یگانه.زهرا واکاوی تأثیر خشکسالی بر سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر شاخص‌های کالبدی و فضایی(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان هیرمند) [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • محمدی.حمید بررسی ساختار بازار و تعیین قدرت رقابتی بین استان‌های تولیدکننده چغندرقند کشور [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • محمدی.سمانه تأثير همکاري‌هاي اجتماعي بر رشد اقتصادي [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • محمدی.سمانه تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • محمدی.مجید بررسي تطبيقي آموزش و پرورش کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • محمودی.سیروس بررسی وضعیت مؤلفه¬های تربیت اقتصادی در کتاب¬های درسی دوره متوسطه دوم رشته علوم انسانی [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • محمودی.وحید تحلیل تطبیقی رویکردهای توسعه-محور نیازهای اساسی و توسعه انسانی [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]
 • مختاري.صادق سنجش سطح توسعه‌يافتگي دهستان‌هاي شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل AHP FUZZY [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • مدرسی.میثم تحلیل سیستماتیک عوامل موثر بر رشد کسب و کارهای خانگی زنان [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1397]
 • مردانی نجفی آبادی.مصطفی بررسی شاخص‌های مزیت نسبی در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان اصفهان [ دوره15, شماره 59 - پاییز سال 1398]
 • مرسلي ارزنق.زليخا ارائه مدل سرمایه گذاری مخاطره¬پذیر در صنعت بیمه بر مبنای فرایند تحلیل شبکه¬ای فازی [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • مزینی.امیرحسین تأملی بر نرخ تنزيل اجتماعی و رويکردهای محاسبه و کاربرد آن [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • مستولی زاده.سید محمد بررسی تاثير اعتماد اجتماعی بر توسعه با تاکید بر شاخص توسعه انسانی در سال¬های 2016-1980 [ دوره16, شماره 61 - بهار سال 1399]
 • مستولی زاده.سید محمد تاثیر ادغام مالی و تجاری بر نوسانات کلان اقتصادی با رویکرد مقایسه ای در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1399]
 • مسگرانی.مهسا انفاق و جایگاه آن در توسعه و ترویج علم و دانش با تأکید بر وقف [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • مصلح شیرازی.علی نقی بررسی نقش فرهنگ ملی در توسعه‌یافتگی نهادی کشورها از طریق ارزیابی مؤلفه نهادی گزارش رقابت‌پذیری جهانی(GCI) و چارچوب فرهنگی هافستد [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1394]
 • مطیع‌حق‌شناس.نادر سیاست دولت‌ها‌ و تغییرات الگوی مصرف غذایی؛ مطالعه خانوارهای شهر رشت طی سال‌های 1384 تا 1399: نتایج یک تحلیل کیفی [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • معارفوند.زهرا تحلیلی بر برنامه¬های راهبردی دانشگاه¬های دولتی ایران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1397]
 • معتمدی.اعظم ویژگی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار از منظر سیستم های سازگارشونده [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1397]
 • معصومی.احسان آسیب شناسی توسعه روستایی از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1399]
 • معمارزاده طهران.غلامرضا تعیین شاخص‌های اثر گذار بر جذب منابع انسانی به منظور افزایش بهره وری در سازمان‌های دولتی [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • معمارنژاد.عباس رابطه سرریز شبکه ای بازدهي بازارهای مالی و صنعت بانکداری از طریق رویکرد رژیم مارکوف [ دوره17, شماره 65 - بهار سال 1400]
 • معمری.ابراهیم واپایش نابرابری فضایی توسعه شاخص¬های ارتباطات (مطالعه پژوهی: استان گلستان [ دوره15, شماره 58 - تابستان سال 1398]
 • مقدسی.رضا ارزیابی تغییرات بهره¬وری کل عوامل تولید برنج در ایران، تحلیلی تجربی بر پایه شاخص¬ فارپریمونت [ دوره17, شماره 65 - بهار سال 1400]
 • ملایی.الهه تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر اشتغال به کار مجدد بازنشستگان [ دوره17, شماره 67 - پاییز سال 1400]
 • ملائی.مریم توسعه، تحصیلات عالی و بیکاری [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • ملائی.مریم در باب چیستی توسعه [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • ملکی شهریور.مجتبی تاثیر تبعیض اقتصادی بین منطقه¬ای بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1397]
 • ملکی.سعید سنجش سطح توسعه‌يافتگي دهستان‌هاي شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل AHP FUZZY [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • موسائی.میثم بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم در شهر کرمانشاه [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • موسائی.میثم مطالعه و تحلیل اثرات متغیرهای توسعه ای موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • موسوي.سيد روح الله بررسي ميزان تمايل افراد جوياي كار به انجام فعاليت‌هاي تعاوني و عوامل تأثيرگذار بر آن در شهرستان شیراز [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • موسی خانی.مرتضی شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های عوامل اثرگذار بر بین‌المللی‌سازی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان در استان قزوین (حوزه تجهیزات پزشکی) [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • مولایی.اصغر بازشناسی ظرفیتهای رقابت¬پذیری زمینه¬گرای شهری در توسعه شهرها و مناطق [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • مولودیان.هادی  شناسایی عوامل موثر بر تأمین مالی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت¬های تولیدی و توزیعی در بخش تعاون [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • مومن.نرجس بررسی موانع و مشکلات توسعه صنایع روستایی با رویکرد فرا تحلیل [ دوره16, شماره 61 - بهار سال 1399]
 • مهدوی.داوود بررسی و تحلیل نقش ترويج و آموزش کشاورزی در توسعه پايدار روستايی (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان چهارمحال و بختياری) [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1397]
 • مهدویان.سید محمدرضا بررسی وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • مهدي‌آبادي.امير کارآفريني سازماني و نقش آن در اقتصاد مقاومتي با استفاده از روش تحليل عاملي و معادلات ساختاري [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • مهرارا.محسن ارائه مدل سرمایه گذاری مخاطره¬پذیر در صنعت بیمه بر مبنای فرایند تحلیل شبکه¬ای فازی [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • مهری تلیابی.فریبا تأثیر مدیریت منابع طبیعی(از کانال شاخص نهادی حکمرانی) بر شاخص خوشبختی کشورهای منتخب اوپک در مقایسه با نروژ [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • مؤتمني.ماني اثر پيچيدگي اقتصادي بر نابرابري درآمد [ دوره16, شماره 64 - زمستان سال 1399]
 • مؤذني.سيامک جايگاه كرامت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • میرباقری جم.محمد علل کاهش مطالعه و بررسی عوامل اقتصادی موثر بر چاپ و نشر کتاب در ایران [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • میرحسینی.سیدمهدی بهره¬گیری از ظرفیت¬های اقتصاد آزمایشگاهی در توسعه نظام آموزشیِ رشته اقتصاد درکشور [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • میرزایی.خلیل مطالعه و تحلیل اثرات متغیرهای توسعه ای موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]

ن

 • ناصر.مهدی بررسي و تحليل شاخصه‌هاي نظامات توسعه‌يافته ثبتي [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • ناصر.مهدی مطالعه تطبیقی الزامات و موانع پیاده سازی نظام ثبت الکترونیکی مطمئن [ دوره14, شماره 55 - پاییز سال 1397]
 • ناصر.مهدی چارچوب‌های حقوقی تامین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا و راهکارهای حل چالش‌های آن: بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها [ دوره17, شماره 65 - بهار سال 1400]
 • ناصری.غلامحسین بررسی بایسته‌های طراحی مجتمع‌های خدماتی- رفاهی میان‌راهی با رویکرد توسعه درون‌زا در سبزوار با تأکید بر توانمندی‌های فرهنگی [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • نامدار جویمی.احسان آینده‌نگاری زندگی کاری و ارتباط کار و زندگی با رویکرد دلفی [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1398]
 • نامدار جویمی.احسان آینده‌نگاری نقش انتقاد و اخلاق در آموزش عالی با رویکرد دلفی [ دوره15, شماره 60 - زمستان سال 1398]
 • نامدار جویمی.احسان نقش توانایی شبکه کارآفرین در کشف فرصت‌های کارآفرینی (شبکه‌های اجتماعی کارآفرینی فعال در اینستاگرام و تلگرام) [ دوره16, شماره 61 - بهار سال 1399]
 • نامدار جویمی.احسان رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های نواوری سازمانی )اعضای هییت علمی دانشگاه تهران( [ دوره16, شماره 62 - تابستان سال 1399]
 • نامي.پرويز بررسی تأثیر آموزش‌هاي ارائه‌شده در پارك‌هاي ترافيك‌ بر سطح مهارت و آمادگي دانش‌آموزان براي مواجهه با مخاطرات محيط واقعي [ دوره17, شماره 65 - بهار سال 1400]
 • نبیونی.سیروس پهنه‌بندی توسعه یافتگی از منظر برنامه¬ریزی منطقه¬ای دفاعی استان سیستان و بلوچستان: مدل آنالیز استان [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1398]
 • نجات.سید امیر رضا الگوی سنجش سرمایه سازمانی (مورد مطالعه: یکی از نهادهای پژوهشی نیروهای مسلح) [ دوره18, شماره 70 - تابستان سال 1401]
 • نجفی رستاقی.حیدر بازاندیشی انتقادی مفهوم «توسعه» با تاکید بر ملاحظات معرفتی حکمرانی در ایران [ دوره17, شماره 68 - زمستان سال 1400]
 • نجفی.سید محمدباقر بسترسازی برای کسب دانش ضمنی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان؛ مطالعۀ موردی: مقایسۀ ایران و کره جنوبی [ دوره16, شماره 63 - پاییز سال 1399]
 • نجفی.سید محمدباقر مهم‌ترین موانع نهادی خلق دانش‌ها و فناوری‌های مولد و اثربخش؛ مطالعه‌ی موردی: فقدان تقاضای اقتصادی برای دانش و مهارت‌های مولد و بهره‌ور [ دوره17, شماره 66 - تابستان سال 1400]
 • نجفی.سید محمدباقر بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و تولید دانش در کشورهای منتخب اروپا برای اصلاح ساختار سیاست¬گذاری در ایران [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • ندیمی.حمید مزیت ارزش‌های میراث صنعتی در حفاظت و توسعه گردشگری راه‌آهن سراسری ایران [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • نديري.محمد تئوري توسعه ابن خلدون: «آيا اين نظريه عملكرد ضعيف عصر حاضر جهان اسلام را تبيين مي‌کند؟» [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1395]
 • نصیری.مجید تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارکارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه اجتماعی [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • نظرپور.محمدنقی بهره¬گیری از ظرفیت¬های اقتصاد آزمایشگاهی در توسعه نظام آموزشیِ رشته اقتصاد درکشور [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • نکویی.وحید بررسی مدل مشارکت تامین‌مالی جمعی کسب وکارهای نوپا و بنگاه‌های خرد در اقتصاد ایران [ دوره17, شماره 65 - بهار سال 1400]
 • نوربخش.سوسن ارتباط سنجي اعتماد زنان روستايي به پروژه مناريد و مشاركت آنان در پروژه¬هاي آتي توانمندسازي؛ تجربه¬اي از شهرستان كرمانشاه [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • نوروزی.اصغر بررسی و تحلیل نقش ترويج و آموزش کشاورزی در توسعه پايدار روستايی (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان چهارمحال و بختياری) [ دوره14, شماره 54 - تابستان سال 1397]
 • نوری نائینی.رها تعیین شاخص‌های اثر گذار بر جذب منابع انسانی به منظور افزایش بهره وری در سازمان‌های دولتی [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • نوری.مرجان طراحی الگوی مشارکت اجتماعی زنان با رویکرد ساختاری تفسیری [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • نوری.مریم واکاوی تأثیر خشکسالی بر سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر شاخص‌های کالبدی و فضایی(مطالعه موردی: روستاهای شهرستان هیرمند) [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • نونژاد.مسعود تاثیر باز بودن تجاری و تلاطم آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی [ دوره17, شماره 65 - بهار سال 1400]

و

 • وثوقی.منصور بررسی مولفه های توسعه اقتصادی صنعت توریسم در شهر کرمانشاه [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • وفاداري.دولت  بررسی تأثیر فساد اقتصادی بر روی نابرابری درآمدی(مطالعه موردی: کشورهای منتخب آسیای جنوب غربی) [ دوره13, شماره 49 - بهار سال 1396]
 • وقفی. سید حسام  شناسایی عوامل موثر بر تأمین مالی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت¬های تولیدی و توزیعی در بخش تعاون [ دوره19, شماره 73 - بهار سال 1402]
 • ولی پور عتیق. توحید بررسی نقش کلیدی توسعه فرهنگی در مسیر پیشرفت کشورهای عقب مانده از روند توسعه [ دوره19, شماره 75 - پاییز سال 1402]
 • وليبيگي. مجتبي تحليل هم‌جمعي از کيفيت زندگي منطقه‌اي در ايران [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]

ه

 • هادی پیکانی.مهربان طراحی الگوی مدیریت امنیت غذایی در ایران [ دوره18, شماره 72 - زمستان سال 1401]
 • هاشمی.عبدالرضا تبیین جامعه‌شناختی تأثیر نوگرایی و شبکه‌های اجتماعی برگرایش‌های قومی (مطالعه موردی: استان ایلام) [ دوره19, شماره 74 - تابستان سال 1402]
 • هداوند.سعید تحلیل و تبیین عوامل مؤثر بر ترك خدمت دانشگران صنعت ICT کشور [ دوره17, شماره 68 - زمستان سال 1400]
 • هدایت.عثمان عقلانیت لیبرالی و صورت¬بندی بحران¬های زیست¬محیطی (با تاکید بر سند ریو+٢٠) [ دوره18, شماره 69 - بهار سال 1401]

ی

 • یاسوری.مجید بررسي رابطه بين ميزان دسترسي به اعتبارات و شاخص¬هاي توسعه اقتصادي خانوارهاي روستايي شهرستان رشت [ دوره13, شماره 51 - پاییز سال 1396]
 • یاسوری.مجید مسکن پایدار از حیث تجارب کشورها [ دوره13, شماره 50 - تابستان سال 1396]
 • یاسوری.مجید مقدمه‌اي بر استراتژي توسعه منطقه‌اي (RDS) (با تأکيد بر تجارب ايرلند شمالي، استوني، موراوياي جنوبي و کردستان عراق ) [ دوره14, شماره 53 - بهار سال 1397]
 • یاسوری.مجید تدوین وضعیت توسعه فضایی در شهرستان رشت با تاکید بر الگوی راهبرد توسعه منطقه‌ای (RDS) [ دوره15, شماره 57 - بهار سال 1398]
 • یاسوری.مجید مطالعه تطبیقی خطوط فکری عمده آرمان شهرگرایان مسلمان و غیر مسلمان [ دوره16, شماره 61 - بهار سال 1399]
 • یزدانی.داراب نقشه¬ی جامع و اولویت‌بندی استان¬های تولیدکننده گیاهان دارویی در کشور بر اساس شاخص¬های مزیت فیزیکی تولید [ دوره18, شماره 71 - پاییز سال 1401]
 • یعقوبی.جواد انفاق و جایگاه آن در توسعه و ترویج علم و دانش با تأکید بر وقف [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]
 • یعقوبی.نورمحمد اثر صادرات بازارچه های مرزی بر اشتغال منطقه سیستان [ دوره15, شماره 58 - تابستان سال 1398]
 • یوسفی.جواد تحلیل راهبردهای رشد و توسعه کسب وکار در حوزه صنایع و معادن(مطالعه مورد استان خراسان جنوبی) [ دوره13, شماره 52 - زمستان سال 1396]
 • یوسفی.جواد تحلیلی بر اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگری(مطالعه شهرستان بیرجند) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1395]