• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی الگوی مشارکت اجتماعی زنان با رویکرد ساختاری تفسیری
    رضاعلی  محسنی غلامرضا خوش فر مرجان   نوری
    مشارکت حقی است که باید برای همگان فراهم شود و از بنیان‌های مهم روابط اجتماعی است و زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه با مشارکت اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در توسعه جوامع داشته باشند. از اینرو هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت اجتماعی زنان با رویکرد ساختاری تفسیری بود. تح چکیده کامل
    مشارکت حقی است که باید برای همگان فراهم شود و از بنیان‌های مهم روابط اجتماعی است و زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه با مشارکت اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در توسعه جوامع داشته باشند. از اینرو هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت اجتماعی زنان با رویکرد ساختاری تفسیری بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردي و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان دانشگاهی استان گلستان در حوزه جامعه شناسی بود. در گام اول برای شناسایی مولفه‌های مشارکت اجتماعی از مصاحبه با خبرگان و در گام دوم برای طراحی الگو از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری با نرم‌افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان دادند الگوی مشارکت اجتماعی دارای دو سطح است که مولفه‌های (انسجام اجتماعی، منزلت اجتماعی، امید به آینده، پایگاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، عام‌گرایی، آگاهی اجتماعی، اعتماد به نفس، سبك زندگي، طبقه اجتماعی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، وضعیت شغلی، ساختار دموكراتيك خانواده، سطح درآمد، تحصیلات و تاهل) در سطح اول و مولفه (سن) در سطح دوم و همه مولفه‌ها در خوشه پیوندی قرار گرفتند. در نهایت می‌توان گفت: زیربنای مشارکت اجتماعی زنان در استان گلستان، مولفه سن می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - واکاوی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی در ایران
    بهروز روستاخیز سمیه کاظمی
    تشکل‌های تعاونی به‌مثابة نهادهایی کهن که متکی بر سرمایۀ اجتماعی هستند، در دوران مدرن نیز از یاریگران دولت‌ها در حل مسائل اجتماعی تلقی می‌شوند. در قوانین ایران نیز با هدف بهره‌گیری از ظرفیت این نهادها، ابتکاراتی چون تأسیس تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی مطرح شده است. ا چکیده کامل
    تشکل‌های تعاونی به‌مثابة نهادهایی کهن که متکی بر سرمایۀ اجتماعی هستند، در دوران مدرن نیز از یاریگران دولت‌ها در حل مسائل اجتماعی تلقی می‌شوند. در قوانین ایران نیز با هدف بهره‌گیری از ظرفیت این نهادها، ابتکاراتی چون تأسیس تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی مطرح شده است. اما این تعاونی‌ها در عمل با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند که موجب عدم‌توفیق آن‌ها شده است. از همین رو، پژوهش حاضر مبتنی بر یک رویکرد کیفی و با هدف دست‌یابی به راهبردهایی پیشنهادی در جهت استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای تعاونی‌های مذکور به‌منظور مقابله با چالش‌های پیش روی آن‌ها انجام شده است. در این راستا در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر علاوه بر منابع و اسناد مکتوب و اینترنتی، متن گفت‌وگو با ۳۰ نفر از صاحب‌نظران، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان این حوزه نیز به شیوة «تحلیل مضمون» تحلیل شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، تعاونی‌های مذکور از «ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی تسهیل‌گر»، امکان «نیل به انتفاع عمومی در چهارچوب ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی» و پتانسیل «شکوفایی ظرفیت‌های بومی و محلی شهرستان‌ها» برخوردارند و در برابر خود، چالش‌هایی همچون «رویه‌های قانونی دست‌‌وپا‌گیر و عدم‌ضمانت اجرایی آن‌ها»، «تعامل نامطلوب و ‌حمایت‌نکردن بایستة ساختارهای دولتی از تعاونی‌ها»، «دشواری‌ در تأمین مالی فعالیت‌ها» و «نهادینه‌شدن بی‌اعتمادی به تعاونی‌ها» را دارند. در نهایت، بر اساس یافته‌های پژوهش، این راهبردها برای موفقیت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی پیشنهاد شده است: «تدقیق قوانین»؛ «اعتمادسازی ساختاری»؛ «تبلیغات کارآمد و آموزش»؛ «توسل به مدیریت تاب‌آور»؛ «شبکه‌سازی»؛ و «کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر احصاء و استفاده از ظرفیت‌های محلی». پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی تاثیر پیچیدگی و رشد اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن (مطالعه موردی: کشور ایران)
    سیدکمال صادقی محمد  اره کش سلماسی
    هدف از این مقاله بررسی رابطه منحنی کوزنتس محیطی (EKC)و شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) به عنوان عنصر متمایز کننده حجم تولید برای کشور ایران است.برای بررسی رابطه بین متغیرها از مدل اصلاح خطای بردار(VECM) برای دوره زمانی 1389-1399 با تکنیکهای حداقل مربعات پویا،حداقل مربعات ا چکیده کامل
    هدف از این مقاله بررسی رابطه منحنی کوزنتس محیطی (EKC)و شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) به عنوان عنصر متمایز کننده حجم تولید برای کشور ایران است.برای بررسی رابطه بین متغیرها از مدل اصلاح خطای بردار(VECM) برای دوره زمانی 1389-1399 با تکنیکهای حداقل مربعات پویا،حداقل مربعات اصلاح شده،آزمون همجمعی و آزمون جوهانسون استفاده شد. برای بررسی عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن،از متغیرهای سنتی که داده های منحنی کوزنتس محیطی رابین سالهای 1389-1399 نشان می دهد استفاده شده است.این متغیرها عبارتند از تولید ناخالص داخلی سرانه،جمعیت شهری،مصرف برق(کیلووات ساعت سرانه)،سرمایه گذاری مستقیم خارجی،واردات و صادرات کالا و خدمات(درصد تولید ناخالص داخلی) که از مرکز آمار ایران ،سازمان محیط زیست و بانک مرکزی تهیه شده است..برای بدست آوردن پیچیدگی اقتصادی(ECI) از مدل پیشنهادی هیدالگو و هاوس مان (2009) استفاده شد.نتایج تحقیق نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن تاثیری ندارد اما افزایش تولید و مصرف انرژی و افزایش صادرات و کاهش واردات بر انتشار گاز دی اکسید کربن موثر است.همچنین بین افزایش درآمد سرانه،سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار گاز دی اکسید کربن رابطه معنی داری یافت نشد.طبق نتایج تحقیق پیشنهاد می شود از انرژیهای تجدیدپذیر در تولید استفاده شود و قوانین صادراتی و وارداتی برمبنای کاهش مخاطرات زیست محیطی باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه الگوی توسعه گردشگری ورزشی با تأکید بر بازاریابی کارآفرینانه
    محمد مهدی   گرزین پرویز  سعیدی سید محمدرضا حسینی زین العابدین فلاح
    امروزه بسیاری از سیاست‌گذاران توسعه، از گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی جوامع یاد می‌کنند. توسعه گردشگری به مثابه نوعی صادرات نامرئی، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی، صادرات و رشد اقتصادی کشورها خواهد شد. گردشگری ورزشي يكي از سريع‌ترين بخش‌هاي توسعه در صنعت گردشگری چکیده کامل
    امروزه بسیاری از سیاست‌گذاران توسعه، از گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه اقتصادی جوامع یاد می‌کنند. توسعه گردشگری به مثابه نوعی صادرات نامرئی، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی، صادرات و رشد اقتصادی کشورها خواهد شد. گردشگری ورزشي يكي از سريع‌ترين بخش‌هاي توسعه در صنعت گردشگری است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی توسعه گردشگری ورزشی با تأکید بر بازاریابی کارآفرینانه در استان‌های شمالی ایران بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. در گام اول عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی با تأکید بر بازاریابی کارآفرینانه از طریق مصاحبه با 11 نفر از خبرگان دانشگاهی، شناسایی شدند. خروجی این مرحله 31 مؤلفه در قالب 7 بعد بود. سپس در گام دوم ابعاد شناسایی شده با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری سطح‌بندی و با تحلیل میک‌مک خوشه‌بندی شدند که برای تحلیل آن از نرم‌افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان داد بعد خلق ارزش در سطح اول و ابعاد (پیشرو بودن، تمرکز بر نوآوری، فرصت محوری، مشتری‌گرایی، اهرمی کردن منابع) در سطح دوم و بعد مدیریت ریسک در سطح سوم قرار دارند و بعد خلق ارزش در خوشه وابسته، ابعاد (پیشرو بودن، تمرکز بر نوآوری، فرصت محوری، مشتری‌گرایی، اهرمی کردن منابع) در خوشه پیوندی و بعد مدیریت ریسک در خوشه مستقل قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی وضعیت مؤلفه¬های تربیت اقتصادی در کتاب¬های درسی دوره متوسطه دوم رشته علوم انسانی
    سیروس  محمودی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مؤلفه های تربیت اقتصادی در کتاب های درسی دوره متوسطه دوم انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتاب های درسی دوره متوسطه دوم می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند شش عنوان (دین و زندگی، جامعه شن چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مؤلفه های تربیت اقتصادی در کتاب های درسی دوره متوسطه دوم انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتاب های درسی دوره متوسطه دوم می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند شش عنوان (دین و زندگی، جامعه شناسی ، اقتصاد، کارگاه کارآفرینی، هویت اجتماعی و جغرافیا) با 12 جلد کتاب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. واحد تحلیل مضمون و تصویر بود. ابزار اندازه گیری چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بوده که روایی آن مورد تأیید کارشناسان بوده و پایایی آن با روش ویلیام اسکات93 درصد محاسبه شده است و شیوه پردازش داده ها بر اساس روش آنتروپی شانون بوده است. عمده ترین یافته های پژوهش بیانگر این است که در کتاب های درسی دوره متوسطه دوم رشته علوم انسانی، به ترتیب مؤلفه های «تأکید بر اهمیت شغل، کار و کارآفرینی» با 547فراوانی(7/55درصد) و «مشارکت و همکاری» با 75فراوانی(6/7درصد) دارای بیشترین فراوانی و مؤلفه های «اهمیت و ارزش تلاش و پشتکار» با 5فراوانی(5/0درصد) و «کسب روزی از راه های مشروع و حلال» با 8فراوانی(8/0درصد) دارای کمترین فراوانی بوده است و از نظرشاخص ضریب اهمیت مؤلفه های «مبارزه با فقر اقتصادی» و «آشنایی با احکام اقتصادی اسلام» با ضرایب اهمیت101/0 و 098/0 دارای بیشترین ضریب اهمیت و مؤلفه های «آشنایی با مفهوم تورم» و «مشارکت و همکاری» با ضرایب اهمیت 011/0 و 013/0 دارای کمترین ضریب اهمیت بوده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی الگوی مدیریت امنیت غذایی در ایران
    رضا اسکندری مهربان هادی پیکانی اکبر اعتباریان خوراسگانی
    هدف پژوهش حاضر طراحی الگوي مدیریت امنیت غذایی در ايران با تاکید بر تجارب کشورهای موفق در این زمینه بوده است.اين پژوهش از نظرهدف،اكتشافي و از نظر روش،تلفيقي از روش هاي كيفي و كمي بود.در مرحله اول از روش كيفي و از نوع تحليل محتواي مقوله اي(استقرايي)استفاده شد و جهت جمع آ چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر طراحی الگوي مدیریت امنیت غذایی در ايران با تاکید بر تجارب کشورهای موفق در این زمینه بوده است.اين پژوهش از نظرهدف،اكتشافي و از نظر روش،تلفيقي از روش هاي كيفي و كمي بود.در مرحله اول از روش كيفي و از نوع تحليل محتواي مقوله اي(استقرايي)استفاده شد و جهت جمع آوري اطلاعات از منابع مكتوب و الكترونيكي در حوزه امنيت غذايي به صورت هدفمند بهره برده شد.يافته هاي تحليل محتواي منابع بر اساس نظر كانون خبرگان(متشكل از پنج نفر از اساتيد رشته مديريت دولتي)در يك نظام استقرايي الگوي اوليه از مديريت امنيت غذايي(متشكل از 211مفهوم،61مقوله و 12 بعد) را ارائه نموده و در ادامه از طريق تكنيك دلفي و با ابزار پرسشنامه،الگوي بدست آمده در معرض قضاوت اعضاي دلفي قرار داده شد.در اين مرحله از تحقيق 12 نفر از متخصصان علمي و عملي(اعضاي هيئت علمي دانشگاه و مسئولان وزرات بهداشت)به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند براي كانون دلفي انتخاب شدند.در مرحله بعد الگوي برآمده از كانون دلفي در يك جامعه ي بزرگتر آزمون شد.جامعه آماري در اين مرحله شامل 2600 نفر از كارشناسان صنايع غذايي مستقر در شهرك هاي صنايع غذايي اصفهان بود كه با استفاده از جدول مورگان 335 نمونه محاسبه گرديد و به روش نمونه گيري در دسترس 310 پرسشنامه جمع آوري گرديد.ارزيابي الگو از طريق تحليل عاملي تاييدي و همچنين محاسبه ي پايايي و روايي صورت گرفته است.در نهايت الگوي مديريت امنيت غذايي در ايران با170 مفهوم،58مقوله و 12 بعد بدست آمده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - معافیت¬های مالیاتی؛ آثار و ظرفیت درآمدی آن در بودجه عمومی دولت
    یونس  تیموری محمدجواد  محسنی‌نیا
    پرداخت اصلی در این مطالعه موضوع معافیت های مالیاتی است. معافیت ها در ادبیات اقتصادی به عنوان بخشی از مخارج مالیاتی در بودجه دولت محسوب می شود. در این پژوهش هدف شناسایی معافیت ها، تحلیل پیامدها و برآورد ظرفیت درآمدی آنها در بودجه است. برای این منظور بارویکرد نهادی و با ا چکیده کامل
    پرداخت اصلی در این مطالعه موضوع معافیت های مالیاتی است. معافیت ها در ادبیات اقتصادی به عنوان بخشی از مخارج مالیاتی در بودجه دولت محسوب می شود. در این پژوهش هدف شناسایی معافیت ها، تحلیل پیامدها و برآورد ظرفیت درآمدی آنها در بودجه است. برای این منظور بارویکرد نهادی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با بکارگیری قیاس مقوله‌ها به شناسایی ساختار مالیاتی کشور و معافیت‌های آن پرداخته می‌شود. آنچه در شناسایی معافیت ها محل رجوع می باشد، سیستم مالیاتی مبنا است که سیاست های عمومی مالیاتی در جامعه، عامل زیرساختی آن به شمار می رود. با ملاحظه ساختار و سیاست های عمومی چند کشور نمونه (آمریکا، انگلیس، سوئد و آلمان) در کنار ایران، چنین نتیجه شد که ساختار مالیاتی کشورها از ساز و کارهای شکل گرفته در درون جامعه نظیر ساختار نهادی- سیاسی و اجتماعی نشأت می-گیرد. مقایسه کشورها به ما نشان می دهد ساختار مالیاتی ایران مشابهت بسیار با ساختار آمریکا دارد که مهمترین مشخصه های آن، ویژه گرا بودن و دارای مخارج مالیاتی زیاد از جمله معافیت های گسترده است. علاوه بر آن، پخش شدگی تصمیم سازی در بین نهادهای سیاست-گذار مالیاتی ایران از جمله دلایلی هستند که ما را بدون پرداختن به جزئیات تبیین سیستم مالیاتی مبنا، مجاب به پذیرش این واقعیت بکند که بخش عمده ای از معافیت ها، انحراف از سیستم مالیاتی مبنا بوده و جزوی از مخارج مالیاتی بودجه دولت محسوب می شوند. شناسایی و طبقه بندی معافیت های مالیاتی براساس بخش های اقتصادی که اکنون به دیده مخارج مالیاتی نگریسته می شوند، نشان می دهد که این معافیت ها؛ گسترده، مبهم، ویژه گرا، ناکارآمد و همراه با تبعیض هستند. چنین مشخصه های نامطلوب، پیامدهای منفی و عمیقی هم در ابعاد کلان و هم بخشی برای اقتصاد کشور دارد. ناکارآمدی و تبعیض حتی در سطح بخشی نیز رخنه کرده و بخصوص بخش تولیدی صنعت را در مقابل خدمات دچار عارضه های جدی ساخته است. از دسترس خارج شدن بخشی از منابع تأمین مالی بودجه ای دولت در نتیجه اعطای معافیت ها، بخش دیگری از آسیب های این امتیازات می باشد. برآورد میزان درآمدهای بالقوه، با ملاحظه برخی معافیت های مالیاتی مهم، نشان می دهد که حدوداً 80 هزار میلیارد تومان ارزش ظرفیت مالیاتی این معافیت ها است که تقریباً 18 درصد کسری در تراز عملیاتی بودجه مصوب دولت در سال 1400 را پوشش می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارکارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه اجتماعی
    علی  سوسرائی مجید نصیری روح اله سمیعی محمدباقر  گرجی
    هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه اجتماعی در دادگستری استان گلستان بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، 11 نفر از خبرگان دان چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه سازمانی در راستای توسعه اجتماعی در دادگستری استان گلستان بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که به روش هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و در مرحله کمی، کارکنان دادگستری استان گلستان به تعداد 1401 نفر بودند و حجم نمونه براساس جدول كرجسي و مورگان 302 نفر تعیین و براي نمونه‌گيري از روش تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی عوامل از روش دلفی و برای بررسی روابط بین متغیرها از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار SmartPLS3 استفاده شده است. نتایج دلفی نشان داد ابعاد رفتار کارآفرینانه سازمانی شامل 7 بعد (رفتاری، محیطی، محتوایی، زمینه‌ای، ارتباطی، ساختاری، فردی) است و نتایج معادلات‌ ساختاری نشان داد ابعاد (رفتاری، محیطی، محتوایی، زمینه‌ای، ارتباطی، ساختاری، فردی) به ترتیب به میزان 346/0 ، 408/0 ، 363/0 ، 378/0، 350/0، 424/0 و 398/0 بر رفتار کارآفرینانه سازمانی تأثیر معنی‌داری دارند. همچنین رفتار کارآفرینانه سازمانی بر توسعه اجتماعی به میزان 823/0 تأثیر معنی‌داری دارد. پرونده مقاله