لیست مقالات موضوع حقوق


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - اقتصاد سیاسی سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد ایران
   دکتر سیداحسان  خاندوزی محسن  فتح اله بياتي زهرا  فاضل فرد
   توليدمحوري و انعطاف توليد در برابر تکانه‌ها، شرط لازم براي مقاوم شدن اقتصاد ايران است. از سوي ديگر تحقق سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي، بيش از متغيرهاي اقتصاد کلان، به اقتصاد سياسي ايران بستگي دارد. در بستر کنوني اقتصاد ايران، گروه‌هاي ذي‌نفع با رونق بخشيدن به بخش‌هاي ن چکیده کامل
   توليدمحوري و انعطاف توليد در برابر تکانه‌ها، شرط لازم براي مقاوم شدن اقتصاد ايران است. از سوي ديگر تحقق سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي، بيش از متغيرهاي اقتصاد کلان، به اقتصاد سياسي ايران بستگي دارد. در بستر کنوني اقتصاد ايران، گروه‌هاي ذي‌نفع با رونق بخشيدن به بخش‌هاي نامولّد، مانع هدايت سرمايه به بخش‌هاي مولّد مي‌شوند، پديده‌هايي چون بي‌ثباتي راهبرد توسعه صنعتي کشور، نقش‌آفريني گروه‌هاي ذي‌نفع در بخش‌هاي نامولّد و به کارنگرفتن ابزارهاي سياستي براي کاستن از بازده بخش غيرمولّد موجب نهادينه شدن اقتصاد سياسي بيمار در کشور شده است. در اين مقاله، تأثيرات اقتصاد سياسي در سرمايه‌گذاري به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي بررسي و برخي راهبردهاي پيشنهادي براي برون‌رفت از وضعيت کنوني به منظور رونق پايدار سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولّد، ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تحلیل راهبردهای رشد و توسعه کسب وکار در حوزه صنایع و معادن(مطالعه مورد استان خراسان جنوبی)
   سید علی  بنی‌هاشمی جواد  یوسفی
   امروزه کشورهای درحال‌توسعه و نوظهور صنعتی می¬کوشند تا با استفاده از مزیت¬های نسبی و رقابتی در هر رشته فعالیت، سیاست¬های روشن و اثربخشی را در مسیر صنعتی شدن تدوین و به‌کارگیرند. شاخص بهبود فضای کسب¬وکار یکی از مهم¬ترین شاخص¬های اقتصادی است که وضعیت فضای فعالیتبخش خرد اقت چکیده کامل
   امروزه کشورهای درحال‌توسعه و نوظهور صنعتی می¬کوشند تا با استفاده از مزیت¬های نسبی و رقابتی در هر رشته فعالیت، سیاست¬های روشن و اثربخشی را در مسیر صنعتی شدن تدوین و به‌کارگیرند. شاخص بهبود فضای کسب¬وکار یکی از مهم¬ترین شاخص¬های اقتصادی است که وضعیت فضای فعالیتبخش خرد اقتصاد را به تصویر می¬کشد. این پژوهش با هدف تحلیل راهبردهای رشد و توسعه کسب¬وکار در صنایع و معادن استان خراسان جنوبی انجام گرفته است. با بررسی ادبیات پژوهش و نظارت خبرگان، تعداد 5 عامل (عامل مالی و سرمایه¬ای، عامل انسانی، عامل مواد اولیه، عامل فناوری تولید، عامل بازار فروش) و 20 مؤلفه شناسایی گردید. در ادامه، با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده، تعداد 125 نفر از مدیران حوزه صنعت و معدن انتخاب‌شده و پرسش¬نامه تحقیق در میان آن¬ها توزیع گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از آزمون¬های t تک نمونه¬ای و آزمون فریدمن، نتایج نشان داد که مؤلفه¬های وجود ارز خارجی، سرمایه موجود و بازار فروش محصول، به ترتیب دارای اهمیت بیشتری در رونق کسب-وکار در استان هستند. پرونده مقاله