• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رويکرد تحليلي و انتقادي بر نقش مديريت، برنامه‌ريزي و طراحي شهري در تحقق نظريه شهر خلاق
    آزاده  جلالي محمدرضا  پورجعفر
    جهاني شدن حرکت تمام جوامع به سوي جهاني وحدتيافته است که در آن همه چيز در سطح جهاني مطرح و نگريسته مي‌شود. هاروي جهاني شدن را فشردگي مکان و زمان مي‌پندارد و گيدنز آن را شدت يافتن روابط اجتماعي در سطح جهاني. به نظر رابرتسون مردم جهاني مي‌انديشند و محلي عمل مي‌کنند. اين پد چکیده کامل
    جهاني شدن حرکت تمام جوامع به سوي جهاني وحدتيافته است که در آن همه چيز در سطح جهاني مطرح و نگريسته مي‌شود. هاروي جهاني شدن را فشردگي مکان و زمان مي‌پندارد و گيدنز آن را شدت يافتن روابط اجتماعي در سطح جهاني. به نظر رابرتسون مردم جهاني مي‌انديشند و محلي عمل مي‌کنند. اين پديده منجر به رقابت ميان شهرها شده است و هر شهري تلاش مي‌کند تا از طريق خلاقيت از مزيت رقابتي جهت تبديل شدن به شهري خلاق بهره بگيرد. از طرفي شهرها محل پيوند نيروهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي بوده، بنابراين تلاش کليه ارکان يک شهر جهت دستيابي به هدف مذکور امري مهم مي‌باشد. لذا هدف اين مقاله بررسي و نقد نقش مدير شهر، برنامه‌ريز شهر و طراح شهر به عنوان سه رکن اصلي شهر در تجلي يافتن مفهوم و نظريه‌هاي مرتبط با خلاقيت در شهر و شهر خلاق مي‌باشد. روش پژوهش حاضر تحليلي- اسنادي مي‌باشد که پس از بررسي ادبيات مورد نظر، مهم‌ترين نکات مورد توجه آراء نظريه‌پردازان و منتقدين در اين زمينه استخراج و سپس مفاهيم در سه سطح کلان، مياني و خرد دسته‌بندي مي‌شود و جايگاه مديريت شهري، برنامهريزي شهري و طراحي شهري مورد نقد قرار مي‌گيرد. در انتها نتيجه گرفته مي‌شود که در سطح خرد به منظور طراحي‌هاي محلي و شکل‌گيري فضاهاي موفق شهري، طراح شهر نقش به سزايي دارد، اما اين امر زماني محقق مي‌شود که سياست‌ها و راهبردهاي مناسب توسط مديران شهر و برنامه‌ريزان شهري انديشيده شده باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - توسعه شهر ایرانی اسلامی و مدرنیته
    محمدرحیم  رهنما بهنام  عطا
    شهر ایرانی اسلامی مفهومی برای معرفی شهرهایی متأثر از فرهنگ و آموزه‌های دینی و ارزش‌های اسلامی است. شهرهایی که در کالبد، بافت، وضعیت اجتماعی و همچنین شهرنشینی کاملاً رنگ بوی فرهنگ غنی ایران آمیخته با اسلام را دارد، حقیقت و روح عصر جدید، مدرنیته است و تحقق آن مبتنی بر تأس چکیده کامل
    شهر ایرانی اسلامی مفهومی برای معرفی شهرهایی متأثر از فرهنگ و آموزه‌های دینی و ارزش‌های اسلامی است. شهرهایی که در کالبد، بافت، وضعیت اجتماعی و همچنین شهرنشینی کاملاً رنگ بوی فرهنگ غنی ایران آمیخته با اسلام را دارد، حقیقت و روح عصر جدید، مدرنیته است و تحقق آن مبتنی بر تأسیس مبانی مدرن در تفکر بشر است، و در مسیر تاریخی خود با مسئله تغییر شکل شهرها و رشد شهرنشینی و پیدایش نهادهای جدید اجتماعی، حضور مردم در عرصه های مختلف و ایجاد نظام های قانونی همراه شده است. ولی شهر اسلامی دارای کمبودهایی از جمله مصالح ساختمانی و تجهیزات مدرن می باشد که با ورود مدرنیته این کمبودها برطرف می شود، ولی در مقابل استفاده ناصحیح از مدرنیته که امروزه شاهد آن هستیم باعث دگرگونی هایی در شهر اسلامی شده است. هدف اصلی این مقاله، حفظ و توسعه ارزش-های شهر ایرانی اسلامی با استفاده صحیح از مدرنیته و فناوری های ارتباطات نوین می باشد، که به جای دگرگونی کامل در شهر و ایجاد ساختمان های بی روح، شهرنشینی سرد و بی روح، شهر غرب‌زده کامل، یک شهر ایرانی اسلامی توسعه‌یافته مدرن و با روح کامل ایرانی اسلامی بر اساس سنت های قدیمی با همکاری های اجتماعی و ارزش های محله ای و همسایگی ایجاد و آن را تقویت نمود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - واکاوي مفهوم زيبايي در فضاي شهري
    مليحه  ايزدي مهسا  اکرمي
    نظام شهري براي زيبايي جايگاه ويژه‌اي را تبيين نموده است. در عصر حاضر، دامنه شهر و شهرنشيني همه بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و کالبدي را در برگرفته است. اعم از آنکه اصولاً فضاي شهري را فضايي با تناسبات زيبايي‌شناسانه تلقي کنيم، يا اينکه عوامل ديگري را در تعريف فضاي ش چکیده کامل
    نظام شهري براي زيبايي جايگاه ويژه‌اي را تبيين نموده است. در عصر حاضر، دامنه شهر و شهرنشيني همه بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و کالبدي را در برگرفته است. اعم از آنکه اصولاً فضاي شهري را فضايي با تناسبات زيبايي‌شناسانه تلقي کنيم، يا اينکه عوامل ديگري را در تعريف فضاي شهري دخيل بدانيم، نفس زيبا بودن يک فضاي شهري(همانند هر فضا و هر اثر انساني ديگر) واجد اهميت درخور توجهي است. بر اين اساس فرض اين است که برنامه‌ريزي شهري جايگاه ويژه‌اي را براي زيبايي در شهر مدنظر قرار داده است. بر اين اساس، پرسش اين است که زيبايي در تفکر حاکم بر مکتب شهرسازي و برنامه‌ريزي شهري چه جايگاهي دارد؟ در برنامه‌ريزي شهري، محوريت شهر به پديد آورنده آن يعني انسان و ساکنان آن تعريف شده و در نخستين گام براي تعريف شهر از ساير مکان‌هاي جمعيتي به عوامل اجتماعي مانند امنيت، رفاه و فراواني و از منظر کالبدي عواملي مانند نظم، زيبايي، تقارن، تباين و استحکام توجه کرده است. روش تحقيق اين مطالعه از نوع توصيفي و به صورت کتابخانه‌اي است. در نهايت تحقيق حاضر به بررسي مفاهيم زيبايي از ديدگاه‌هاي مختلف و جايگاه آن در قرآن، اهميت زيبايي در نظام شهري و بهره‌گيري از آن به عنوان يک هدف مهم در شهرسازي و برنامه‌ريزي شهري مي‌پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأثير تأمين مالي و بانکداري ويژه کسب و کارهاي کوچک و متوسط بر توسعه اقتصادي
    سعيد  کيان پور
    در مقاله حاضر، تلاش شده ضمن مروري بر تجارب موفق جهاني، سازوکار بانکداري کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط، بررسي شود. با توجه به اهميت نقش‌آفريني کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط در اقتصاد، مرتفع ساختن تنگناهاي موجود در حوزه تأمين مالي اين کسب‌وکارها امري ضروري است و به منزله پيش نياز ا چکیده کامل
    در مقاله حاضر، تلاش شده ضمن مروري بر تجارب موفق جهاني، سازوکار بانکداري کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط، بررسي شود. با توجه به اهميت نقش‌آفريني کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط در اقتصاد، مرتفع ساختن تنگناهاي موجود در حوزه تأمين مالي اين کسب‌وکارها امري ضروري است و به منزله پيش نياز اثربخشي فعاليت‌هاي آنها در توسعه اقتصاد محسوب مي‌شود. امروزه توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط به عنوان رمز توسعه اقتصادي کشورها شناخته شده است. اين کسب‌وکارها از طريق ايجاد کارآفريني، خلق نوآوري و تحول در فناوري، پويايي بخشيدن به صنعت، ايجاد اشتغال و رشد درآمدها، بر اقتصاد ملي کشورها و متعاقباً بر اقتصاد جهاني تأثيرگذارند. با این وجود، کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط، با چالش‌هاي اساسي و دشواري‌هايي در زمينه تأمين مالي مواجهند. با توجه به بانک محور بودن نظام تأمين مالي توليد در ايران، توسعه بانکداري به‌ويژه کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط مي‌تواند با شناسايي دقيق نيازهاي اين بخش و ارائه مجموعه‌اي از خدمات، نقشي مؤثر در تأمين مالي اين کسب‌وکارها ايفا کند. اين در حالي است که بانک‌هاي تجاري به‌طور معمول، ارائه خدمات بانکي به کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط را امري پرخطر و چالش برانگيز تلقي مي‌کنند. بدين ترتيب، تحقق بانکداري ويژه کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط، مستلزم ريشه‌يابي مشکلات و مهياسازي بسترسازي‌هاي اجرايي لازم است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - رتبه‌بندي روستاهاي بخش مركزي شهرستان كرمانشاه بر مبناي درجه توسعه‌يافتگي با استفاده از روش تاکسونومي عددي
    منصور  پروين بهمن  شفيعي
    توجه به روستا و روستانشيني در جهان از اهميت بالايي برخوردار است. زيرا اين نوع از سکونتگاه‌هاي بشري به عنوان اجتماعات پايه، نقش اساسي در شکل‌گيري و شکوفايي جوامع و تمدن‌ها داشته‌اند. استان کرمانشاه نيز با برخورداري از روستاهاي متعدد و نقش آنها در تحولات اجتماعي، فرهنگي و چکیده کامل
    توجه به روستا و روستانشيني در جهان از اهميت بالايي برخوردار است. زيرا اين نوع از سکونتگاه‌هاي بشري به عنوان اجتماعات پايه، نقش اساسي در شکل‌گيري و شکوفايي جوامع و تمدن‌ها داشته‌اند. استان کرمانشاه نيز با برخورداري از روستاهاي متعدد و نقش آنها در تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در طول زمان و حال حاضر نيازمند بررسي و توجه اساسي مي‌باشد. هدف از انجام اين پژوهش رتبه‌بندي درجه توسعه‌يافتگي روستاهاي بخش مركزي(بالا دربند، ميان دربند، قره سو و درود فرامان) شهرستان كرمانشاه با استفاده از روش تاکسونومي عددي مي‌باشد. براي محاسبه توسعه‌يافتگي روستاهاي بخش مرکزي از شاخص‌هاي محيطي، اجتماعي- جمعيتي، اقتصادي و شاخص‌هاي كالبدي- فضايي (زيربنايي و رو بنايي) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و با توجه به مؤلفه هاي مورد بررسي، رويکرد حاکم بر آن ترکيبي از روش هاي اسنادي و تحليلي مي باشد. نتايج بررسي‌ها بيانگر آن مي‌باشند که هيچ کدام از روستاهاي بخش مرکزي در جايگاه توسعه‌يافته قرار نداشته و تنها 21 روستا در جايگاه در حال توسعه، 33 روستا کمتر توسعه‌يافته و 36 روستا توسعه نيافته مي‌باشند. اکثر روستاهاي در حال توسعه متعلق به دهستان بالادربند و برخي روستاهاي درود فرامان مي‌باشند. اغلب روستاهاي دهستان ميان دربند در جايگاه روستاهاي توسعه نيافته و بيشتر روستاهاي دهستان درود فرامان و قره سو در سطح روستاهاي کمتر توسعه‌يافته هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 -  نگرشي مقايسه‌اي بر «مطالعات توسعه» در رهيافت‌هاي اقتصاد سياسي بین‌الملل و روابط بين‌الملل
    هادی آجیلی
    بحث در خصوص مفهوم توسعه و ابعاد مختلف آن در علوم اجتماعي و علوم انساني همواره موضوعي مناقشه برانگيز بوده است و به خصوص با ظهور رويکردهاي انتقادي در علوم اجتماعي و سياسي بر دامنه مناقشات در خصوص آن افزوده شده است. حتي در روابط بين‌الملل به دليل غلبه مسايل روش‌شناسانه و م چکیده کامل
    بحث در خصوص مفهوم توسعه و ابعاد مختلف آن در علوم اجتماعي و علوم انساني همواره موضوعي مناقشه برانگيز بوده است و به خصوص با ظهور رويکردهاي انتقادي در علوم اجتماعي و سياسي بر دامنه مناقشات در خصوص آن افزوده شده است. حتي در روابط بين‌الملل به دليل غلبه مسايل روش‌شناسانه و معرفت‌شناسانه و گستردگي مسائل انتزاعي، يافتن يک چارچوب مفهومي که با کمک آن بتوان مسايل و موضوعات بسيار متنوع و گسترده در خصوص توسعه اقتصادي و سياسي در کشورهاي مختلف را مطالعه نمود، دشوار است؛ ضمن آن که اين ديسيپلين لزوماً مباحث توسعه‌اي نظير توسعه سياسي يا اقتصادي را در اولويت يا کانون توجه خود قرار نمي‌دهد. اين در حالي است که در «دنياي جهاني شده » امروز اقتصاد سياسي بين‌الملل همچنان به عنوان يک ديسيپلين مطالعاتي مستقل سعي دارد متغيرهاي کلان سياسي و اقتصادي بين‌المللي را در قالب رويکردهاي متنوع و چندگانه خود مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. با توجه به آن که به منظور انجام مطالعات مقايسه‌اي در ارتباط با جايگاه کشورها يا واحدهاي سياسي در نظام بين‌الملل نيازمند چارچوب نظري روشني مي‌باشيم و با توجه به تنوع و گستردگي مسايل سياسي و اقتصادي امروز، سئوال اصلي آن است که «مفهوم توسعه در رويکردهاي روابط بين‌الملل و اقتصاد سياسي بين‌الملل چه جايگاهي دارد و امروزه کدام يک از اين دو ديسيپلين مطالعاتي از قدرت تبيين و توضيح‌دهندگي بيشتري در خصوص مفهوم مناقشه برانگيز توسعه برخوردار هستند؟» در پاسخ، فرضيه اين مقاله بر اين شالوده استوار گرديده است که «مفهوم توسعه در کانون توجه ديسيپلين مطالعاتي اقتصاد سياسي بين‌الملل قرار دارد و اقتصاد سياسي بين‌الملل به دليل ترجيح در دوري جستن از چالش‌ها و دشواري‌هاي روش‌شناسانه و معرفت‌شناسانه و تمرکز بر فهم و تبيين مسايل محسوس و عيني در عرصه سياست و اقتصاد بين‌الملل ديسپلين مطالعاتي کارآمدتري براي مطالعات توسعه است». پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - دانش و رونق بخش صنعت ايران
    تأكيد بر اقتصاد دانش محور ايجاب مي كند كه منابع رشد دانش شناخته شده، زمينه هاي سرمايه-گذاري و تخصيص منابع مالي به آنها فراهم آيد. با اين وصف و با عنايت به اهميت بخش صنعت در توسعه اقتصادي، اين مقاله به منظور بررسي اثر نهاده هاي دخيل در خلق دانش بر سطح توليد و فروش صنايع چکیده کامل
    تأكيد بر اقتصاد دانش محور ايجاب مي كند كه منابع رشد دانش شناخته شده، زمينه هاي سرمايه-گذاري و تخصيص منابع مالي به آنها فراهم آيد. با اين وصف و با عنايت به اهميت بخش صنعت در توسعه اقتصادي، اين مقاله به منظور بررسي اثر نهاده هاي دخيل در خلق دانش بر سطح توليد و فروش صنايع ايران نگاشته شده است. بر اين اساس با اتکا بر الگوي رشد درون زا و داده هاي تلفيقي صنايع در فاصله سال هاي 86-1382 و استفاده از روش آثار تصادفی در تخمین رگرسیونی مشخص شد كه ارتقای سطح آموزش رسمی منجر به رشد توليدات صنايع مي گردد اما مخارج تحقيق و توسعه بر ميزان تولید و فروش هیچ اثری ندارد. بر خلاف آموزش، مهارت نهاده اي است كه بر میزان تولید و فروش اثر منفي دارد. یافته اخیر می تواند نشانه ای باشد از اشتغال اضافی کارگران ماهر در بخش صنعت ایران. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مسکن پایدار از حیث تجارب کشورها
    مجيد  ياسوري اسماعيل  آقائي‌زاده سپيده  زارع
    رشد و توسعه شهر و شهرنشيني در کنار ايجاد امکانات و رفاه براي زندگي انسان‌ها، باعث افزايش هر چه بيشتر تخريب‌ها و آلودگي‌هاي زيست محيطي شده است. از اين رو، نظريه توسعه پايدار شهري با توجه به اثرات منفي رشد شهرها مطرح شد و راهکارهايي را براي به حداقل رساندن مسائل شهري مطرح چکیده کامل
    رشد و توسعه شهر و شهرنشيني در کنار ايجاد امکانات و رفاه براي زندگي انسان‌ها، باعث افزايش هر چه بيشتر تخريب‌ها و آلودگي‌هاي زيست محيطي شده است. از اين رو، نظريه توسعه پايدار شهري با توجه به اثرات منفي رشد شهرها مطرح شد و راهکارهايي را براي به حداقل رساندن مسائل شهري مطرح کرده است. از جمله اين راهکارها، تلاش در جهت ايجاد پايداري در مسکن شهري است. مسکن به عنوان مهمترين کاربري در شهرها که درصد بالايي از مساحت شهر را به خود اختصاص مي‌دهد، کيفيت زندگي و رفاه و آسايش مردم را مشخص مي‌کند. نحوه طراحي و ساخت مسکن در محيط، جامعه، فرهنگ، اقتصاد و همچنين بر زندگي روزانه مردم، سلامتي و امنيت آنها تأثير مي‌گذارد. براين اساس پايداري مسکن گامي مهم در نيل به توسعه پايدار شهري در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و زيست محيطي مي‌باشد. هدف از پژوهش حاضر آشنايي با مسکن پايدار، ابعاد و شاخص‌هاي آن از يک طرف و همچنين بررسي و مطالعه نمونه‌هايي از مسکن پايدار در کشورهاي مختلف مي‌باشد. بدين منظور از روش تحقيق توصيفي و مطالعه کتابخانه‌اي استفاده شده است. نتايج مطالعات در کنار معرفي شاخص‌هاي مهم دستيابي به توسعه پايدار، نشان مي‌دهد که توسعه مسکن علاوه بر محيط زيست بر اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعي تأثير مي‌گذارد و از اين رو تحقق مسکن پايدار، تدوين برنامه‌هاي ويژه‌اي را در جهت توسعه شهري مي‌طلبد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - امکان‌سنجی بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای در رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
    مهدی  صادقی شاهدانی عبداله  علم¬خواه
    نظریه پردازان، ظهور عصر جدید اقتصادی را پیش بینی کرده اند که در آن، دانش منبع اصلی ثروت و تولید اقتصادی به شمار می آید. به بیان دیگر، اقتصاد در عصر جدید از اقتصاد منبع بنیاد فاصله گرفته و به اقتصاد دانش بنیان نزدیک شده است. اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که براساس تولید، چکیده کامل
    نظریه پردازان، ظهور عصر جدید اقتصادی را پیش بینی کرده اند که در آن، دانش منبع اصلی ثروت و تولید اقتصادی به شمار می آید. به بیان دیگر، اقتصاد در عصر جدید از اقتصاد منبع بنیاد فاصله گرفته و به اقتصاد دانش بنیان نزدیک شده است. اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. به دلیل جایگاه اقتصاد دانش بنیان، تأکیدات مقام معظم رهبری و توجه ویژه سیاست گذاران به تحقق آن، مقاله حاضر به روش تحلیلی و توصیفی مبتنی بر اسناد علمی مکتوب - از جمله کتب، مقالات علمی و طرح های پژوهشی- به مرور ادبیات اقتصاد دانش بنیان و بررسی بهره گیری از فناوری هسته ای در رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان پرداخته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد به دلیل کاربردهای گوناگون و متنوع فناوری هسته ای در بخش های مختلف، تطابق آن با تعریف کمیته اقتصادی APEC از اقتصاد دانش بنیان و به عبارت دیگر دانش بر بودن فناوری هسته ای، داشتن اثرات جانبی مثبت بر سایر بخش ها و از همه مهم تر دارا بودن ویژگی های یک اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری هسته ای بدون کم ترین شک و تردیدی از مصادیق فناوری های دانش بنیان محسوب شده و لذا توسعه و رشد هر چه بیش تر فناوری هسته ای و سرمایه گذاری در آن، به منزله رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان تلقی می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - سنجش سطح توسعه‌يافتگي دهستان‌هاي شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل AHP FUZZY
    سعيد  ملکي صادق  مختاري حسين  طاهري ليلا  کشتکار
    كاهش محروميت و نابرابري به دليل داشتن تبعات اقتصادي و سياسي، امري مهم و درخور توجه به شمار مي‌رود. در واقع نيل به پيشرفت و توسعه پايدار در آينده مستلزم شناخت موقعيت مناطق و نواحي مختلف است. به كارگيري معيارها و روش‌هاي كمّي و کيفي به منظور سطح‌بندي سكونتگاه‌ها در سيستم چکیده کامل
    كاهش محروميت و نابرابري به دليل داشتن تبعات اقتصادي و سياسي، امري مهم و درخور توجه به شمار مي‌رود. در واقع نيل به پيشرفت و توسعه پايدار در آينده مستلزم شناخت موقعيت مناطق و نواحي مختلف است. به كارگيري معيارها و روش‌هاي كمّي و کيفي به منظور سطح‌بندي سكونتگاه‌ها در سيستم فضايي مناطق از سويي منجر به شناخت ميزان نابرابري نقاط سكونتگاهي مي‌شود، و از سوي ديگر معياري است براي تلاش در زمينه كاهش و رفع نابرابريهاي موجود ميان آنها. هدف اصلي اين پژوهش، سنجش درجه توسعه‌يافتگي و رتبه‌بندي دهستان‌هاي شهرستان کرمانشاه مي‌باشد. ماهيت و هدف پژوهش نظري - کاربردي و روش مطالعه آن توصيفي و تحليلي است. همچنين داده‌هاي مورد نياز جهت بررسي سطح توسعه‌يافتگي دهستان‌ها به روش کتابخانه‌اي با استفاده از اطلاعات موجود در سالنامه آماري استان و مرکز آمار استانداري کرمانشاه در سرشماري سال 1390گردآوري شده است. اين پژوهش به رتبه‌بندي شاخص‌هاي انتخابي توسعه مورد نظر پرداخته و پراکنش اين شاخص‌ها در 13دهستان شهرستان کرمانشاه در قالب 76 شاخص فرعي و 8 شاخص اصلي مورد مطالعه و تحليل قرار گرفته است. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي(Fuzzy AHP) که از بهترين تحليل‌ها جهت رتبه‌بندي مي‌باشد و نرم‌افزارهاي EXCEL و GIS استفاده شده است. نتايج به دست آمده از پژوهش حاکي از تفاوت و شکاف عميق ميان دهستان‌هاي شهرستان کرمانشاه از لحاظ سطح توسعه يافته گي نشان مي دهد، به نحوي که دهستان درود فرامان، رازآور و ميان دربند از نظر شاخص‌هاي انتخابي نسبت به دهستان هاي شهرستان کرمانشاه از سطح توسعه بالايي برخوردار است و دهستان‌هاي هفت آشيان و عثمانوند پايين‌ترين سطح توسعه را بين 13 دهستان شهرستان کرمانشاه به خود اختصاص داده‌اند. پرونده مقاله