• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تبیین استراتژی برنامه درسی در راستای پرورش منابع انسانی کارآفرین
    عبدالعلي  کشته‌گر عليرضا  تشکريان جهرمي
    اين پژوهش با هدف تبيين استراتژي برنامه درسي در راستاي پرورش منابع انساني کارآفرين در مؤسسات آموزش عالي زاهدان از ديدگاه متخصصان کارآفريني مي‌باشد. روش اين پژوهش زمينه‌يابي است. نتيجه کلي اين پژوهش نشان مي‌دهد که از نظر متخصصان کارآفريني لازم است اهداف آموزشي در جهت پرور چکیده کامل
    اين پژوهش با هدف تبيين استراتژي برنامه درسي در راستاي پرورش منابع انساني کارآفرين در مؤسسات آموزش عالي زاهدان از ديدگاه متخصصان کارآفريني مي‌باشد. روش اين پژوهش زمينه‌يابي است. نتيجه کلي اين پژوهش نشان مي‌دهد که از نظر متخصصان کارآفريني لازم است اهداف آموزشي در جهت پرورش يادگيرنده متکي به خود و ريسک‌پذير، داراي تفکر انتقادي و همچنين پرورش‌دهنده مهارت‌هاي ارتباطي، آينده‌پژوهي، مديريت و رهبري، تغييرپذيري و شکوفاکننده خلاقيت فراگير باشد که همانا جوهره کارآفريني و خلاقيت است و در سازماندهي محتواي آموزشي از رويکرد ميان رشته‌اي و فرارشته‌اي به ترتيب بعنوان رويکرد محوري و مکمل استفاده گردد. بر اين اساس مي‌توان گفت، مراکز آموزش عالي محور توسعه و تحول در جامعه و همچنين کانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده است که تربيت نيروي انساني، طرح اصلي و بنيان افکن چهارچوب اساسي برنامه ريزي رشد و پيشرفت جامعه محسوب مي‌شود و با توجه ويژه و اصولي به عناصر برنامه درسي مراکز آموزش عالي، مي‌توان يادگيرنده کارآمد و کارآفرين پرورش داد تا در نهايت، بسياري از معضلات اجتماعي حل شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - نگاه الگوی پیشرفت اسلامی به اهداف توسعه هزاره ملل متحد
    هادي  دادمهر
    پانزده سال پيش در سال 2000 ميلادي رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد در مورد تلاش براي دستيابي به مجموعه‌اي از اهداف توسعه‌اي قابل نيل در زماني محدود و مشخص توافق كردند. در اين راستا در حالي که بشر مي‌بايست تا سال 2015 ميلادي به نتايج موفقيت‌آميزي در مبارزه با فقر، گرس چکیده کامل
    پانزده سال پيش در سال 2000 ميلادي رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد در مورد تلاش براي دستيابي به مجموعه‌اي از اهداف توسعه‌اي قابل نيل در زماني محدود و مشخص توافق كردند. در اين راستا در حالي که بشر مي‌بايست تا سال 2015 ميلادي به نتايج موفقيت‌آميزي در مبارزه با فقر، گرسنگي، بيماري، بيسوادي، تخريب محيط زيست و تبعيض عليه زنان دست مي‌يافت متأسفانه در کثيري از حوزه‌ها نتايج مطلوب حاصل نگرديد. اين نوشتار تلاشي است از جانب محقق براي برجسته ساختن زمينه‌هاي مغفولي که امکان نيل به اهداف توسعه را خصوصاً در کشورهاي اسلامي از طريق رجوع به آموزه‌هاي شريعت هموار خواهد ساخت. مفروض نظري مقاله اين خواهد بود که در جوامع مسلمان مي‌توان با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي نظام اعتقادي مسلمين به گونه‌اي اقدام کرد که احساس مسئوليت و اقدام عملي شهروندان براي عملياتي کردن اين اهداف برانگيخته شود. براي اثبات اين فرضيه تلاش مي‌شود تا مبتني بر آموزه‌هاي اعتقادي و ايماني، ضمانت اجراهاي مؤثري براي التزام دروني دينداران به مشارکت در امور توسعه جوامع مسلمان به دست داده شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - کارایی بازار
    علی  عسکری¬نژاد امیری
    در این مقاله مروری جامع، تحلیلی و نقادانه بر موضوع کارایی بازار داشته‌ایم که نتایج تحلیلی آن را می‌توان در چهار محور خلاصه نمود. بدین ترتیب که کارایی بازار، امری است «لازم»(1)، پدیده‌ای است «غیرممکن»(2) و «پارادوکسیکال»(3) و فرضیه‌ایست «غیرقابل اثبات»(4) و اینکه نهایتاً چکیده کامل
    در این مقاله مروری جامع، تحلیلی و نقادانه بر موضوع کارایی بازار داشته‌ایم که نتایج تحلیلی آن را می‌توان در چهار محور خلاصه نمود. بدین ترتیب که کارایی بازار، امری است «لازم»(1)، پدیده‌ای است «غیرممکن»(2) و «پارادوکسیکال»(3) و فرضیه‌ایست «غیرقابل اثبات»(4) و اینکه نهایتاً جدال میان کارایی بازار و آنومالی‌ها (خلاف قاعده‌ها) کماکان ادامه خواهد داشت. چهار محور فوق مختصراً به شرح ذیل جمع‌بندی می‌گردد. کارایی بازار از جهت تأثیر آن بر تخصیص بهینه منابع در سطح کل اقتصاد و همچینن نقش قیمت‌های حاصل از بازار کارا به عنوان سیگنال‌های درست به فعالان اقتصادی لازم می‌باشد. مجموعه محدودیت‌های بازار، کارایی را به امری غیرممکن بدل می‌سازد. دوگانگی دیدگاه در مورد فرصت آربیتراژ، کارایی بازار را به امری پارادوکسیکال تبدیل نموده است و نهایتاً نیازمندی آزمون فرضیه بازار کارا به داشتن مبنایی برای بازار مورد انتظار مانند یک مدل تعادلی، موجب غیرقابل اثبات یا ابطال بودن فرضیه کارایی بازا می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - اقتصاد سیاسی، محیط کسب و کار و سرمایه¬ خصوصی(مطالعه موردی: کشورهاي عضو گروه D8 وG7)
    ابوالفضل  شاه¬آبادی سارا  ساري¬گل حمید  تنهایی
    محیط کسب و کار از جمله شاخص هاي تعيين کننده وضعيت اقتصادي کشورهاست که براساس آن سازمان هاي جهاني، سرمايه گذاران و توليدکنندگان به تجزيه و تحليل موقعيت اقتصادي کشورها مي پردازند. بهبود محیط کسب و کار در کشورها منجر به بهبود شرايط براي فعاليت مؤثر و مفيد تمام فعالان اقتصا چکیده کامل
    محیط کسب و کار از جمله شاخص هاي تعيين کننده وضعيت اقتصادي کشورهاست که براساس آن سازمان هاي جهاني، سرمايه گذاران و توليدکنندگان به تجزيه و تحليل موقعيت اقتصادي کشورها مي پردازند. بهبود محیط کسب و کار در کشورها منجر به بهبود شرايط براي فعاليت مؤثر و مفيد تمام فعالان اقتصادي گرديده تا تمامي بخش ها بتوانند از موقعيت بالقوه خود استفاده كنند. محیط کسب و کار، از عوامل مهمي تأثير مي‌پذيرد که يکي از مهمترين آنها، اقتصاد سياسي است. از اين رو، مطالعه حاضر به بررسي تطبيقي اقتصاد سياسي، محیط کسب و کار و سرمایه خصوصی کشورهاي عضو گروه D8 وG7 طي دوره زماني 2015-2007 مي پردازد. نتايج مطالعه بیانگر شکاف قابل توجه کشورهاي درحال توسعه D8 در قياس با کشورهاي توسعه-يافته G7 از منظر شاخص هاي محیط کسب و کار و اقتصاد سياسي است. همچنين براساس نتايج مطالعه ، کشورهايي که در بهبود شاخص هاي اقتصاد سياسي موفق تر عمل کرده اند، داراي محیط کسب و کار بهتري هستند. به علاوه با توجه به نامساعد بودن محیط کسب و کار اکثر کشورهاي مورد مطالعه از جمله جمهوری اسلامی ايران در جذب سرمایه های خصوصی عملکرد قابل قبولی نداشته اند. لذا انتظار مي رود سياست گذاران و تصميم گيران اقتصادي کشورهاي مورد مطالعه در مرحله سياست گذاري توجه جدي به مؤلفه هاي اقتصاد سياسي و محیط کسب و کار نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - الزامات فرهنگی اقتصاد مقاومتی
    دکتر حسن  بنیانیان
    بعد از تبیین چیستی فرهنگ و کارکردهای مختلف آن با توضیح اهمیت فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری و بیان تفصیلی تأثیرات مختلف و متنوع فرهنگ هر جامعه در رشد و توسعه اقتصادی جوامع و با تأکید بر این نکته که اساس ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی در نظام جمهوری اسلامی، بواسطه پافش چکیده کامل
    بعد از تبیین چیستی فرهنگ و کارکردهای مختلف آن با توضیح اهمیت فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری و بیان تفصیلی تأثیرات مختلف و متنوع فرهنگ هر جامعه در رشد و توسعه اقتصادی جوامع و با تأکید بر این نکته که اساس ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی در نظام جمهوری اسلامی، بواسطه پافشاری و تأکید به حفظ اصول و مبانی اسلامی و پیگری اهداف غایی خود، یعنی گسترش عدالت و رشد مستمر اخلاق و معنویت در جامعه اسلامی ایران بوده است و از این روی، لازم است در جریان استخراج مجموعه اقداماتی که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدنظر قرار می‌گیرد و اعمال مدیریت و تحقق آنها، در نهایت باید زمینه‌ساز تحقق اهداف فرهنگی نظام باشد؛ در ادامه با ذکر پیش‌فرض‌های لازم در استخراج الزامات فرهنگی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، راهبرد محوری آن را در پذیرش مسئولیت همه سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اصلاح پیامدها و تأثیرات فرهنگی خود روی کارکنان، خدمات‌گیرندگان و فرهنگ عمومی جامعه معرفی نموده و با استناد به بندهایی از مصوبات نقشه مهندسی فرهنگی، اقدامات مورد نظر توضیح داده شده است. بدیهی است که در این رویکرد، مسئولیت هدایت، آموزش و آماده‌سازی دستگاه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای اصلاح عملکرد فرهنگی خود به عهده سازمان‌های فرهنگی کشور خواهد بود که در کنار آماده سازی افکار عمومی به حرکت فرهنگ ساز دستگاه‌های فرهنگی کمک نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - آسیب‌شناسی تأثیر توسعه فرهنگ غربي بر حریم خصوصی خانواده ايراني
    فاطمه  افشاری
    یکی از مسائل مهم در عرصه حریم خصوصی خانواده ايراني، تأثیر توسعه فرهنگ غربي بر آن است. توسعه فرهنگ غرب، بر ابعاد مختلف حریم خصوصی خانواده در ايران شامل ارتباطات، اطلاعات و حریم خصوصی فیزیکی شامل محل زندگی و جسمانی و به طور خاص، پوشش دارای آثار منفی است. توسعه فرهنگ غرب، چکیده کامل
    یکی از مسائل مهم در عرصه حریم خصوصی خانواده ايراني، تأثیر توسعه فرهنگ غربي بر آن است. توسعه فرهنگ غرب، بر ابعاد مختلف حریم خصوصی خانواده در ايران شامل ارتباطات، اطلاعات و حریم خصوصی فیزیکی شامل محل زندگی و جسمانی و به طور خاص، پوشش دارای آثار منفی است. توسعه فرهنگ غرب، در بعد حریم خصوصی فیزیکی شامل پوشش و محل زندگی، منطبق با فرهنگ و عرف جامعه ایرانی و اسلامی نبوده و موجب نقض حریم خصوصی فرد می گردد اما به دلیل قاعده اقدام، امکان اعتراض به نقض حریم خصوصی وجود ندارد. از سوی دیگر، توسعه تکنولوژی و گسترش وسایل ارتباط جمعی، در بسیاری از موارد همراه با نقض حریم خصوصی ارتباطات و اطلاعات خانواده است. شنود ارتباطات الکترونیک، ردیابی اطلاعات مرتبط با هویت فرد و محتوای پیام های ارسالی از طریق اینترنت، نظارت های دوربینی با دوربین مداربسته در محیط خانه، استفاده از گیرنده‌های ماهواره ای در خانواده ها، وسایل شنود و... از موجبات نقض حریم خصوصی خانواده به شمار می رود. بنابراین باید بپذیریم که توسعه فرهنگی غرب که منطبق با فرهنگ ایرانی- اسلامی نمي باشد، منجر به اضمحلال حریم خصوصی خانواده خواهد شد، اما پیشرفت فرهنگ بومي شده به دلیل انطباق با فرهنگ ایرانی- اسلامی پذيرفته شده و این خطر را برای حریم خصوصی به دنبال نخواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تأثير ساختار سني جمعيت بر پس‌انداز و مصرف در ايران
    پروین  رسولی زهرا  سیاهپوش
    يكي از ويژگي‌هاي اساسي حركت به سوي توسعه اقتصادي آن است كه مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور بتواند منابع پس‌اندازي موجود در اقتصاد ملي را به سوي مصارف سرمايه‌گذاري جذب كند. اين واقعيت پذيرفته شده است كه كنار گذاشتن بخشي از توليد به معني به وجود آمدن پس‌انداز و تبديل آن به چکیده کامل
    يكي از ويژگي‌هاي اساسي حركت به سوي توسعه اقتصادي آن است كه مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور بتواند منابع پس‌اندازي موجود در اقتصاد ملي را به سوي مصارف سرمايه‌گذاري جذب كند. اين واقعيت پذيرفته شده است كه كنار گذاشتن بخشي از توليد به معني به وجود آمدن پس‌انداز و تبديل آن به سرمايه‌هاي توليدي براي حفظ سطح رفاه موجود و دستيابي به سطح رفاه بالاتر، امري كاملاً ضروري است. در تحقيق پيش رو عوامل مؤثر بر پس‌انداز ملي و مصرف مورد بررسي قرار مي‌گيرد. داده‌هاي مورد استفاده شده به صورت داده‌هاي سري زماني سالانه و براي دوره زماني 89-1354 مي‌باشند. آنچه در اين تحقيق به آن اهميت مي‌دهيم، اثر تغيير ساختار سني جمعيت بر پس‌انداز و مصرف ملي است. به همين منظور متغيرهاي جمعيتي را در الگو لحاظ كرده و ضرايب آن را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي(OLS) برآورد كرده‌ايم. نتايج بدست آمده نشان دهنده آن است كه ساختار سني جمعيت عامل مؤثري در شكل‌گيري ميزان پس‌انداز و مصرف افراد جامعه است. افزايش نسبت جمعيت افراد بين15-0سال و 65 سال به بعد در جامعه پس‌انداز ملي را كاهش مي‌دهد و مصرف را افزايش مي‌دهد. درمقابل افزايش جمعيت در سنين 25 تا 64 سال موجب افزايش پس‌انداز ملي مي‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارائه مدل شبه فدرالیسم استانی بعنوان معماری جدید توسعه کشور (در راستای مبحث تفویض اختیارات ریاست جمهوری به استانداران سراسر کشور
    سوده  رضايي
    يکي از بحث‌هاي مهم کشور و به خصوص برخی از جلسات مجلس شوراي اسلامي، تفويض اختيارات رياست جمهور به استانداران سراسر کشور در توسعه اقتصادي بوده است. اعتقاد مبنايي اين طرح که هنوز تعيين تکليف نشده و به صورت مصوبه در نيامده، همانا شايستگي تصميم‌گيرندگان بومي هر استان براي ا چکیده کامل
    يکي از بحث‌هاي مهم کشور و به خصوص برخی از جلسات مجلس شوراي اسلامي، تفويض اختيارات رياست جمهور به استانداران سراسر کشور در توسعه اقتصادي بوده است. اعتقاد مبنايي اين طرح که هنوز تعيين تکليف نشده و به صورت مصوبه در نيامده، همانا شايستگي تصميم‌گيرندگان بومي هر استان براي اتخاذ تصميمات توسعه‌اي بهينه خاص آن استان است که به مراتب بهتر از تصميم‌گيرندگان مرکزي کشور به شرايط و مقتضيات بومي استان خود آگاهي و بصيرت داشته و ابعاد بيشتري را در تصميم‌گيري لحاظ مي‌نمايند. آنچه اساس اين مقاله را تشکيل مي‌دهد، ارائه مدلي شبه فدراليسم براي همه ابعاد توسعه‌اي متشکل از تمامي استان‌هاي کشور است. واژه فدراليسم در وهله اول اثراتي منفي همچون انتزاع و تجزيه طلبي را براي يک کل يکپارچه به ذهن متبادر مي‌نمايد اما زماني که آن را بومي کرده و به صورت سازگار با مسائل فرهنگي، اعتقادي و بنيادين جامعه اسلامي ايران به کار ببنديم، مي‌توان نتايج و اثرات مثبتي را براي آن پيش‌بيني نمود. در هر کشوري دولت مسئوليت اصلي را در روند توسعه دارد. سوق دادن يک کل عظيم به سمت توسعه، همواره امري دشوار جلوه نموده است اما با تجزيه و شکستن آن کل به اجزاي کوچک‌تري که هر جز، خود به سوي توسعه گام برمي‌دارد، راهکاري مناسب براي حرکت پرسرعت‌تر توسعه‌اي خواهد بود و اين هدفي است که با مدل شبه فدراليسم استاني تحقق مي‌يابد. سؤال اصلي اين پژوهش اين است که نشان دهد، چگونه به کار بستن مدل شبه فدراليسم استاني در ايران به حرکت پر سرعت‌تر توسعه‌اي کشور ختم مي‌شود؟ نتايج تحليلي پژوهش نشان مي‌دهد که اين مدل به خوبي اداره کشور را هماهنگ با حرکت در مسير توسعه بين استان‌ها تقسيم مي‌کند و به توسعه پرسرعت ايران اسلامي کمک مي‌نمايد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی تطبیقی مفهوم نیازهای اساسی در غرب و آموزه‌های اسلامی
    مرتضی  گودرزی
    اگرچه تعابیر اولیه از توسعه به مفهوم کوشش آگاهانه، نهادی و برنامه ریزی شده برای نیل به پیشرفت در همه زمینه ها از جمله زمینه های اجتماعی و اقتصادی می باشد، اما در عمل، درون مایه اصلی حوزه مطالعاتی توسعه با تأکید بر مسأله رشد اقتصادی با هدف افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی چکیده کامل
    اگرچه تعابیر اولیه از توسعه به مفهوم کوشش آگاهانه، نهادی و برنامه ریزی شده برای نیل به پیشرفت در همه زمینه ها از جمله زمینه های اجتماعی و اقتصادی می باشد، اما در عمل، درون مایه اصلی حوزه مطالعاتی توسعه با تأکید بر مسأله رشد اقتصادی با هدف افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی همراه بوده است. در اواسط قرن بیستم، تجارب به دست آمده از عمل به نظریات رشدمحور نشان می داد که درآمد ملی کشورها به صورت چشمگیری افزایش یافته است اما بخش عظیم جمعیت فقیر جوامع هیچ بهره ای از فواید آن نبرده اند. شرایط ناگواری که برای اقشار پرجمعیت فقیر جوامع به وجود آمده بود، و سیل انتقاداتی که به نظریات پیشین می شد، بسیاری از اندیشمندان نظریات اقتصاد توسعه را وادار کرد تا به تعریف مجدد توسعه بپردازند. در تعریف مجدد از مفهوم توسعه همچنان بر مبنای رشد اقتصادی تأکید می شد، ولی رشد اقتصادی با شعارهایی نظیر کاهش نابرابری و فقرزدایی، توزیع مجدد ثروت و طرح الگوی نیازهای اساسی نیز همراه بود. طرح موضوع نیازهای اساسی اگرچه در نتیجه سیر تحولات اقتصاد توسعه به وجود آمده و حاصل اندیشه اندیشمندان غربی است، اما به نظر می رسد این مقوله از منظر آموزه های اسلامی و نظر صاحبنظران دینی از اهمیت اساسی برخوردار است. مطالعه مبحث نیازهای اساسی از منظر کلام معصومین و آراء اندیشمندان و صاحبنظران مسلمان می تواند گامی در جهت درک و تحلیل این مقوله در مقایسه با نظریات روز اقتصاد توسعه باشد. از آنجایی که طرح مفهوم نیازهای اساسی و بررسی تطبیقی آن از منظر اندیشمندان غربی و اسلامی نیازمند بیان مقدمه ای از مفهوم توسعه و سیر تحول آن است، لاجرم در این مقاله سعی شده است، در ابتدا، مفهوم توسعه و سیر تحول آن در گذر زمان مورد بررسی اجمالی قرار گیرد و پس از آن نگرش ها و دیدگاه ها در خصوص تأمین نیازهای اساسی را که در ادبیات اقتصاد توسعه مطرح شده اند، احصاء گردد. در بخش دوم مقاله نیز مجدداً به اختصار به تعریف توسعه از دیدگاه اسلام اشاره شده و در نهایت از رهگذر مفاهیمی همچون فقر و محرومیت و استضعاف، به بررسی مقوله نیازهای اساسی بر اساس آموزه های اسلامی پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تئوري توسعه ابن خلدون: «آيا اين نظريه عملكرد ضعيف عصر حاضر جهان اسلام را تبيين مي‌کند؟»
    محمد  نديري
    بخش اول اين مقاله تئوري پويا و چند رشته اي ابن خلدون را مطرح مي کند. اين تئوري حاکي از آن است که پيشرفت يا پسرفت يک اقتصاد و يا جامعه تنها به يک عامل بستگي نداشته بلکه از کنش متقابل عوامل اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تاريخي در دوره بلند مدت تأثير مي-پذيرد. در بين ا چکیده کامل
    بخش اول اين مقاله تئوري پويا و چند رشته اي ابن خلدون را مطرح مي کند. اين تئوري حاکي از آن است که پيشرفت يا پسرفت يک اقتصاد و يا جامعه تنها به يک عامل بستگي نداشته بلکه از کنش متقابل عوامل اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تاريخي در دوره بلند مدت تأثير مي-پذيرد. در بين اين عوامل، يکي از آن‌ها به‌عنوان مکانيسم عامل رفتار مي کند، حال اگر ساير عوامل نيز همسو با اين پارامتر واکنش نشان دهند، پيشرفت يا انحطاط جامعه از طريق عکس‌العمل زنجيره اي عوامل شتاب مي گيرد، به‌طوريکه تشخيص علت از معلول مشکل مي شود. در بخش دوم مقاله با استفاده از اين نظريه، عملکرد ضعيف جهان اسلام توضيح داده شده است. واژگان کلیدی: ابن خلدون، توسعه اقتصادی، اسلام، جهان اسلام. پرونده مقاله