• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحليلي بر نوسازی تئوری توسعه
    هادي  حکيمي محسن  فتح اله بياتي
    نوسازي واژه اي مختصر است براي تنوعي از ديدگاه ها که به وسيله غير مارکسيست ها براي جهان سوم به کار برده مي شود و از طريق آن رشد تکنولوژي، صنعتي شدن، مصرف انبوه، شهرنشيني، و حومه‌نشيني زندگي انساني، ارتباط انبوه، تمرکز گرايي دولتي و توسعه سيستم هاي آموزش رسمي اتفاق مي افت چکیده کامل
    نوسازي واژه اي مختصر است براي تنوعي از ديدگاه ها که به وسيله غير مارکسيست ها براي جهان سوم به کار برده مي شود و از طريق آن رشد تکنولوژي، صنعتي شدن، مصرف انبوه، شهرنشيني، و حومه‌نشيني زندگي انساني، ارتباط انبوه، تمرکز گرايي دولتي و توسعه سيستم هاي آموزش رسمي اتفاق مي افتد. اين پژوهش با هدف بررسي و نقد رويکرد نوسازي توسعه انجام يافته است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي بوده و براي جمع آوري داده ها از مطالعات اسنادي(کتابخانه اي) استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که با توجه به ماهيت ديدگاه نوسازي انتقادهايي را مطرح مي کنند، از جمله؛ نگاه خطي به فرآيند توسعه، ناديده گرفتن نقش عوامل خارجي در عقب-ماندگي کشورها، از بين بردن استقلال سياسي- اقتصادي کشورها، ابزاري براي نفوذ سرمايه داري غرب، از بين رفتن شخصيت فرهنگي- تاريخي در مقابل رويکرد نوسازي، انتزاعي بودن مطالعات، از بين رفتن بنيان هاي معنابخش در اثر ديدگاه نوسازي، سنت را مانع توسعه قلمداد کردن، ناامني هستي‌شناسي و ناديده گرفتن نقش طبقه. علي رغم اين انتقادات بايد اذعان داشت که بسياري از پيشرفت هاي جوامع بشري بعد از جنگ جهاني دوم براساس مباني تئوريک اين رويکرد اتفاق افتاده و هنوز هم جهان توسعه‌يافته، جهاني صنعتي و شهرنشين مي باشد که اين موارد از شاخص‌هاي مورد تأکيد تئوري نوسازي مي باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تأثیر مدیریت منابع طبیعی(از کانال شاخص نهادی حکمرانی) بر شاخص خوشبختی کشورهای منتخب اوپک در مقایسه با نروژ
    ابوالفضل  شاه¬آبادی فریبا  مهری تلیابی راضيه  داوري كيش
    همه جوامع در مسیر رشد و توسعه، توجه منحصر به فردی بر خوشبختی و کامیابی داشته اند که با تمام ارکان زندگی بشر گره خورده است. یکی از عوامل مؤثر بر شاخص خوشبختی منابع طبیعی است که با مدیریت منابع طبیعی و کنترل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی می-توان موجبات خوشبختی چکیده کامل
    همه جوامع در مسیر رشد و توسعه، توجه منحصر به فردی بر خوشبختی و کامیابی داشته اند که با تمام ارکان زندگی بشر گره خورده است. یکی از عوامل مؤثر بر شاخص خوشبختی منابع طبیعی است که با مدیریت منابع طبیعی و کنترل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی می-توان موجبات خوشبختی افراد را تأمین نمود. بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد، به بررسی تأثیر مدیریت منابع طبیعی بر شاخص خوشبختی کشورهای منتخب اوپک در مقایسه با نروژ به عنوان یکی از خوشبخت ترین کشورها در جهان طی دوره زمانی 2014-2011 بپردازد. بر طبق آمار منتشره از شاخص خوشبختی 142 کشور جهان توسط مؤسسه لگاتوم، به ترتیب امارات متحده عربی (با میانگین رتبه جهانی 24) و عراق (با میانگین رتبه جهانی 130) دارای بهترین و ضعیف-ترین رتبه شاخص خوشبختی هستند و براساس آمار منتشره WDI، طی همین سال ها کشور نروژ و امارات متحده عربی به ترتیب دارای بهترین و ضعیف ترین مدیریت منابع طبیعی در بین کشورهای منتخب اوپک بوده اند، همچنین آمارها بیانگر اختصاص رتبه یک شاخص خوشبختی به نروژ است که این امر بیانگر جایگاه مناسب این کشور در استفاده مناسب از فراوانی منابع طبیعی است و از جایگاه مناسبی در مدیریت منابع طبیعی برخوردار است. بنابراین بر اساس آمار منتشره موسسه لگاتوم و WDI کشورهای منتخب اوپک فاصله زیادی با نروژ دارند. همچنین بررسی ضریب همبستگی بین رتبه شاخص های خوشبختی و مدیریت منابع طبیعی در بین کشورهای منتخب اوپک نیز نشان‌دهنده رابطه قوی و منفی است، به طوری که ضریب همبستگی بین رتبه شاخص کلی خوشبختی و مدیریت منابع طبیعی برای کشورهای منتخب اوپک 91/0 - است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بهره¬گیری از ظرفیت¬های اقتصاد آزمایشگاهی در توسعه نظام آموزشیِ رشته اقتصاد درکشور
    محمدنقی  نظرپور سیدمهدی  میرحسینی
    طراحی کلاس های آزمایشگاهی برای تدریس سرفصل‌های درسی رشته اقتصاد چند سالی است که در دستور کار دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های معتبر جهان قرار گرفته است. استفاده از آزمایشگاه‌های اقتصاد در جهان باعث شده است دانشجویان با تجربه‌های عملی در تدریس مفاهیم کلیدی اقتصادی روبرو شو چکیده کامل
    طراحی کلاس های آزمایشگاهی برای تدریس سرفصل‌های درسی رشته اقتصاد چند سالی است که در دستور کار دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های معتبر جهان قرار گرفته است. استفاده از آزمایشگاه‌های اقتصاد در جهان باعث شده است دانشجویان با تجربه‌های عملی در تدریس مفاهیم کلیدی اقتصادی روبرو شوند. کلاس‌های آزمایشگاهی سعی در اثبات این مسئله دارند که اگر مباحث درسی رشته اقتصاد از حالت صرفاً شفاهی و تئوریک به حالت تئوریک-کارگاهی تبدیل شوند، شاهد افزایش توانایی دانشجویان در رویاوریی با شرایط اقتصادی مختلف خواهیم بود و این مهم، گامی بزرگ در مسیر انتقال ساده و کاربردی مفاهیم خواهد بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي و تحليل محتوي به بررسي اين مسئله مي پردازد که "چگونه اقتصاد آزمایشگاهی می‌تواند با برگزاری کلاس‌های آزمایشگاهی به توسعه نظام آموزشی رشته اقتصاد کمک کند". همچنین در صحنه آزمایشگاه، الگویی بومی سازی شده برای دانشجویان مقطع کارشناسی اقتصاد در کشور در جهت تدریس مفهوم مشارکت داوطلبانه و سواری مجانی طراحی و ارائه گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تجربه های موفق آموزشی در کشورهای پیشرفته نشان می دهدکه برگزاری کلاس های آزمایشگاهی علاوه بر تأثیرگذاری مثبت در افزایش فهم و یادگیری دانشجویان، سبب تربیت مدیران وکارشناسان خبره اقتصادی خواهد بود که قبل از ورود به بدنه حقیقی اقتصاد با مباحث علمی این رشته به صورت عملی ارتباط برقرار کرده‌اند و بدین ترتیب هزینه‌های ناشی از آموزش‌های ضمن خدمت در سازمان های دولتی و غیر دولتی به شکل چشم گیری کاهش می یابد. این فرآیند می‌تواند در توسعه نظام آموزشی اقتصاد در کشور مؤثر واقع شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسي متغيرهاي اثر گذار بر بهره‌وري نيروي کار ايران-رويکرد بلندمدت وکوتاه‌مدت
    مرتضي  صالحي سربيژن
    از اهداف اصلي هر كشوري داشتن رشد اقتصادي بالا و رسيدن به سطوح توسعه يافتگي مي‌باشد كه از ضرورت‌هاي دسترسي به اين اهداف، استفاده بهينه از منابع موجود در كشور و راهكار آن بهبود و ارتقاي بهره‌وري است. از اين رو اين مقاله به بررسي و مدل‌سازي منابع بهره‌وري نيروي‌کار با بکار چکیده کامل
    از اهداف اصلي هر كشوري داشتن رشد اقتصادي بالا و رسيدن به سطوح توسعه يافتگي مي‌باشد كه از ضرورت‌هاي دسترسي به اين اهداف، استفاده بهينه از منابع موجود در كشور و راهكار آن بهبود و ارتقاي بهره‌وري است. از اين رو اين مقاله به بررسي و مدل‌سازي منابع بهره‌وري نيروي‌کار با بکار بردن داده‌هاي سري زماني از سال 1338 تا سال 1394 مي‌پردازد. بهره‌وري نيروي کار با استفاده از اطلاعات تکنولوژيکي، موجودي واقعي سرمايه و تجارت آزاد در دو حالت کوتاه‌مدت و بلندمدت به وسيله مدل‌هاي اقتصاد سنجي تخمين زده مي‌شود. نتايج تخمين بلندمدت و کوتاه مدت نشان مي‌دهد اگر ارزش موجودي واقعي سرمايه، تجارت و اطلاعات تکنولوژيکي براي هر واحد نيروي کار به اندازه 10% افزايش يابد، بهره‌وري نيروي کار به تقريباً 9 % ، 2% و1 % در بلند مدت و اندازه 7/2 % و2/6 % در بهره‌وري نيروي کار کوتاه‌مدت مي‌شود. ثبات ساختاري ضرايب و مدل تخمين زده شده کوتاه‌مدت با استفاده از آزمون کاسام و تخمين‌هاي بازگشتي اين کار انجام شده است. نتايج حاکي از ثبات بودن مدل و ضرايب کوتاه‌مدت به لحاظ ساختار هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - الگوی توسعه اجماع پکن: بررسی مبانی فکری و اندیشگی
    فریبرز  ارغوانی پیرسلامی فاطمه  فروتن
    هدف این مقاله آن است تا ضمن بحث از زمینه‌های ظهور مدل اجماع پکن و برشمردن شاخص‌های این مدل در مسیر توسعه همچون بومی‌سازی فرآیند توسعه متناسب با شرایط داخلی کشور، ادغام بازار و برنامه، احترام به حقوق سیاسی سایر کشورها، تأکید بر عنصر ابتکار، آزادسازی مالی محتاطانه و در نظ چکیده کامل
    هدف این مقاله آن است تا ضمن بحث از زمینه‌های ظهور مدل اجماع پکن و برشمردن شاخص‌های این مدل در مسیر توسعه همچون بومی‌سازی فرآیند توسعه متناسب با شرایط داخلی کشور، ادغام بازار و برنامه، احترام به حقوق سیاسی سایر کشورها، تأکید بر عنصر ابتکار، آزادسازی مالی محتاطانه و در نظر‌گرفتن همبستگی میان رشد اقتصادی و توازن اجتماعی، به این سؤال پاسخ دهد که مهم‌ترین مبانی فکری و اندیشگی الگوی اجماع پکن چیست؟ در قالب فرضیه، این مقاله بر این ادعا است که اگرچه توسعه و تکامل این مدل در مقایسه با مدل اجماع واشنگتن فاقد نظرورزی‌های معاصر و آکادمیک است، اما این مدل دارای مبانی گسترده فکری همچون انسان‌گرایی، میانه‌روی، تدریج‌گرایی، اقتصاد‌گرایی، اقتدارگرایی و تجربه‌گرایی است که در اندیشه دوران باستان، میانه و معاصر چین ریشه دارد. بر این اساس، بررسی الگوهای مطرح در عرصه رشد و توسعه اقتصادی با اتکا به رویکردی نظری، بحث از زمینه‌ها و شاخص‌های مدل اجماع پکن در کنار پرداختن به اصول و مبانی فکری مؤثر بر ظهور این مدل از توسعه، بخش‌های اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسي تطبيقي آموزش و پرورش کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه
    ندا  ابراهيمي مقدم محمد  خوش‌چهره
    کيفيت آموزش و پرورش همواره از جمله دغدغه‌هاي اصلي نظام‌هاي آموزش و پرورش در اغلب کشورهاي دنيا بوده است. نقش سرمايه انساني در توسعه اقتصادي، رشد بهره‌وري، و نوآوري به طور روزافزوني مورد تأکيد قرار گرفته و از اين طريق، اختصاص يارانه يا سوبسيد دولتي براي آموزش، مهارت‌آموزي چکیده کامل
    کيفيت آموزش و پرورش همواره از جمله دغدغه‌هاي اصلي نظام‌هاي آموزش و پرورش در اغلب کشورهاي دنيا بوده است. نقش سرمايه انساني در توسعه اقتصادي، رشد بهره‌وري، و نوآوري به طور روزافزوني مورد تأکيد قرار گرفته و از اين طريق، اختصاص يارانه يا سوبسيد دولتي براي آموزش، مهارت‌آموزي و آموزش حين کار توجيه مي‌شود. در اين پژوهش سعي داريم ضمن معرفي ويژگي‌هاي کشورهاي توسعه‌يافته و کشورهاي در حال توسعه، چالش‌هاي آموزشي عصر جديد را در اين کشورها بررسي نماييم. همچنين با عنوان کردن آموزش و پرورش به عنوان يکي از مؤلفه‌هاي سرمايه انساني، ويژگي‌هاي عمومي آموزش و پرورش در ايران و کشورهاي منتخب را بررسي نموده و شاخص‌هاي اقتصادي در اين کشورها را به صورت تطبيقي مقايسه نماييم. هدف اصلي از انجام چنين مطالعه‌اي اين است که آموزش و پرورش به عنوان يک سرمايه‌گذاري ملي پربهره در بين دولتمردان و سياست‌گذاران مطرح شود و به آموزش و پرورش از آن جهت که باعث رواج بازار علم شده و با بارور ساختن اندوخته‌هاي علمي و فني جامعه منجر به رشد اقتصادي مي‌شود، توجه بيشتري شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان در راستاي توانمندنسازي اجتماعات محلي
    مرتضي  اسمعيل‌نژاد فهيمه  شهرکي ابراهيم  رضائي
    يکي از عناصر اصلي توسعه، گردشگري است و تشويق مشارکت جوامع محلي به عنوان کانون توسعه پايدار صنعت گردشگري تلقي مي‌شود. شرايط به وجود آمده در ايران پس از تحريم و توجه ويژه گردشگران خارجي و ورود آنان به ايران، مي‌تواند فرصت مناسبي براي استفاده و جذب آنها در مکان‌هاي گردشگرپ چکیده کامل
    يکي از عناصر اصلي توسعه، گردشگري است و تشويق مشارکت جوامع محلي به عنوان کانون توسعه پايدار صنعت گردشگري تلقي مي‌شود. شرايط به وجود آمده در ايران پس از تحريم و توجه ويژه گردشگران خارجي و ورود آنان به ايران، مي‌تواند فرصت مناسبي براي استفاده و جذب آنها در مکان‌هاي گردشگرپذير را فراهم کند. در اين ميان نقاطي که داراي انزواي جغرافيايي بوده و بافت اقتصادي ضعيفي دارند، ولي از مزيت‌هاي نسبي بالايي براي جذب گردشگر برخوردارند، مي‌توانند در اولويت قرار گيرند. توسعه اجتماع محله‌اي مي‌تواند ظرف مناسبي براي حركت جديد تزريق توسعه يا به عبارت صحيح همراه كردن و شكوفا كردن توسعه را فراهم كند و مشاركت آگاهانه روستاييان را در فرايندهايي كه زندگي‌شان را شكل مي‌دهد، از جمله گردشگري برانگيزاند. استان سيستان و بلوچستان با داشتن خرده جاذبه‌هاي ناب و متنوع و روستاهاي بکر که داراي فرهنگ بومي ويژه‌اي مي‌باشند مي‌تواند يکي از قطب‌هاي جذب گردشگر باشد، اما توسعه گردشگري و رشد اقتصادي روستاهاي استان نياز به ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب دارد. اين پژوهش با روش تحليلي- کاربردي و مشاهده مستقيم و با استفاده از ماتريس ارزيابي به بررسي گردشگري و تأثير آن بر توسعه گردشگري روستايي استان سيستان و بلوچستان پرداخته است. نتايج پژوهش نشان داد که بين تنوع جاذبه‌هاي گردشگري در مناطق روستايي و تقاضا و انگيزه سفر، رابطه مستقيمي وجود دارد و توسعه جوامع محلي استان سيستان و بلوچستان با توجه به ويژگي‌هاي محيطي وابستگي شديدي به صنعت گردشگري دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تغيير ساختارهاي جمعيتي نيروي‌کار کشاورزي نقاط روستايي ايران طي دوره 90-1365
    علي  قاسمي اردهايي قربان  حسيني ولي‌اله  رستمعلي‌زاده
    کشاورزي به‌عنوان يکي از سه بخش اقتصادي هر کشور، نقش مهمي در استقلال معيشتي و حتي استقلال امنيتي آن کشور دارد. کشور ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي و تاريخ اجتماعي و اقتصادي، وابستگي عمده‌اي به اين بخش اقتصادي دارد. يافته‌هاي به‌دست آمده از تحليل ثانويه داده هاي سرشمار چکیده کامل
    کشاورزي به‌عنوان يکي از سه بخش اقتصادي هر کشور، نقش مهمي در استقلال معيشتي و حتي استقلال امنيتي آن کشور دارد. کشور ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي و تاريخ اجتماعي و اقتصادي، وابستگي عمده‌اي به اين بخش اقتصادي دارد. يافته‌هاي به‌دست آمده از تحليل ثانويه داده هاي سرشماري‌هاي 90-1365 نشان مي‌دهد سهم جمعيت شاغل در بخش کشاورزي مناطق روستايي از 58 درصد در سال 1365 به‌ترتيب به 48 و 51 درصد در سال هاي 1385 و 1390 کاهش يافته‌ است. اين روند کاهشي محسوس، توأم با تغييراتي در نسبت جنسي و ساختار سني نيروي ‌کار کشاورزي بوده است. در سال‌هاي مورد مطالعه، به سهم زنان روستايي به‌ويژه زنان سالمند در مشارکت در بخش کشاورزي به‌شدت افزوده شده، به‌طوري‌که نسبت جنسي نيروي‌کار کشاورزي روستائيان از 1062 در سال 1365 به 642 در سال 1390 کاهش يافته است. درصد سالخوردگي جمعيت مورد مطالعه نيز در مدت زمان مشابه از حدود 7 به 16 افزايش داشته است. از مهمترين دلايل اين تغييرات مي‌توان به تحولات مهاجرتي در مناطق روستايي و سهم عمده جوانان و مردان از مهاجران خارج شده، عدم تمايل جوانان روستايي به انجام فعاليت-هاي کشاورزي و هژموني شهر و سبک زندگي شهري اشاره کرد. ادامه روند اين ترکيب جمعيتي در نيروي‌کار کشاورزي و نيز وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاها، مي‌تواند منجر به ضعف ساختاري اين بخش در آينده گردد. با توجه به برآورد مقوله هاي نيروي‌کار کشاورزي براي همه نقاط روستايي استان‌ها، پيشنهاداتي ارائه شده است تا بتوان زنجيره فقر نيروي‌کار کشاورزي مناطق روستايي را از بين برد و گام هايي براي توسعه پايدار روستايي برداشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تحليل نهادي از فرايند واگذاري اختيارات مالي به استانها طي برنامههاي عمران و توسعه در ايران
    محمد  غفاري فرد
    در ادبيات اقتصادي، تئوري‌هاي تمرکززدايي در راستاي افزايش بهره‌وري و کارايي دولت‌ها و گسترش تعادل و توازن منطقه‌اي مورد توجه قرار گرفته است به همين منظور از اوايل 1351 با اجراي برنامه‌هاي خاص ناحيه‌اي فرايند اجرايي شدن سياست‌هاي تمرکززدايي مالي و تفويض اختيار به مناطق کش چکیده کامل
    در ادبيات اقتصادي، تئوري‌هاي تمرکززدايي در راستاي افزايش بهره‌وري و کارايي دولت‌ها و گسترش تعادل و توازن منطقه‌اي مورد توجه قرار گرفته است به همين منظور از اوايل 1351 با اجراي برنامه‌هاي خاص ناحيه‌اي فرايند اجرايي شدن سياست‌هاي تمرکززدايي مالي و تفويض اختيار به مناطق کشور آغاز و با ايجاد کميته برنامه‌ريزي و سپس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها و نظام درآمد-هزينه استاني،گام‌هاي اساسي در جهت گسترش تمرکززدايي در ايران برداشته شد. در اين تحقيق با استفاده از مدل شاه، بر اساس سطوح تحليل اجتماعي مدل ويليامسون قوانين مربوط به برنامه‌هاي عمراني و توسعه‌اي به روش تحليل نهادي و محتواي مضموني مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي‌دهد تهيه و تدوين اسناد ملي توسعه استان‌ها، ايجاد نظام تنظيم بودجه استان‌ها، تمرکززدايي در زمينه وظايف عمراني دولت، ‌وابسته کردن اعتبارات تملک دارايي سرمايه‌اي استاني هر استان به درآمد آن استان و همچنين واگذاري اختيار تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف به نهادهاي استاني، پنج رويکرد مهم در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي کشور به شمار مي‌روند که در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه تجلي يافت. مقايسه ارکان تمرکززدايي مالي موجود در مدل نماينده بانک جهاني با ايران نشان مي‌دهد که مجموعه فعاليت‌هايی که در سطح ملي بايد صورت گيرد، عمدتاً مشابه مدل نماينده است و سياستگذاري‌ها، تعيين اولويت‌ها و تدارک فعاليت‌هايي که ماهيت منطقه‌اي و محلي دارد عمدتاً توسط نهادهاي استاني صورت مي‌گيرد. اما فرايند واگذاري درآمدي در ايران در سطح بسيار نازلي قرار دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسي رابطه بين ميزان دسترسي به اعتبارات و شاخص¬هاي توسعه اقتصادي خانوارهاي روستايي شهرستان رشت
    مجيد  ياسوري نادر  افقي سيده فاطمه  امامي
    در مقاله حاضر به بررسي وضعيت اقتصادي برنج و همچنين بررسي دو شيوه کشت سنتي و مکانيزه در اين بخش و تأثيري که هر کدام از اين روش‌ها برجاي گذاشته، پرداخته شده است. متغير مستقل اين تحقيق ميزان اعتبارات و متغير وابسته نيز اثرات اقتصادي(افزايش توليد، افزايش درآمد، کاهش ضايعات چکیده کامل
    در مقاله حاضر به بررسي وضعيت اقتصادي برنج و همچنين بررسي دو شيوه کشت سنتي و مکانيزه در اين بخش و تأثيري که هر کدام از اين روش‌ها برجاي گذاشته، پرداخته شده است. متغير مستقل اين تحقيق ميزان اعتبارات و متغير وابسته نيز اثرات اقتصادي(افزايش توليد، افزايش درآمد، کاهش ضايعات محصول، کاهش هزينه توليد و...) مي‌باشد. شيوه بهره‌برداري شامل سنتي، مکانيزه و نيمه مکانيزه نيز به عنوان متغير ميانجي اين پژوهش مي‌باشد. (به عبارتي ميزان تمايل هر يک از افراد را براي گرفتن وام براي کشت برنج سنجيده شد). در اين پژوهش از روش توصيفي- تحليلي استفاده شده است و به منظور جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز از روش پيمايشي (جمع‌آوري پرسشنامه از 400 خانوار روستايي) که به شيوه خوشه‌اي انتخاب گرديده، استفاده شده است. همينطور براي تجزيه و تحليل يافته‌ها و دستيابي به مدل نهايي پژوهش در فرضيه اصلي از مدل جدول تقاطعي سه بعدي با استفاده از نرم‌افزار Spss IBM SPSS Statistics20 استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان‌دهنده اطمينان 95 درصدي از اين موضوع مي‌باشد که با افزايش ميزان اعتبار دريافتي ميزان تأثيرات اقتصادي ناشي از کشت برنج هم افزايش مي‌يابد پرونده مقاله