• فهرست مقالات سیده فاطمه امامی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسي رابطه بين ميزان دسترسي به اعتبارات و شاخص¬هاي توسعه اقتصادي خانوارهاي روستايي شهرستان رشت
    مجيد  ياسوري نادر  افقي سيده فاطمه  امامي
    در مقاله حاضر به بررسي وضعيت اقتصادي برنج و همچنين بررسي دو شيوه کشت سنتي و مکانيزه در اين بخش و تأثيري که هر کدام از اين روش‌ها برجاي گذاشته، پرداخته شده است. متغير مستقل اين تحقيق ميزان اعتبارات و متغير وابسته نيز اثرات اقتصادي(افزايش توليد، افزايش درآمد، کاهش ضايعات چکیده کامل
    در مقاله حاضر به بررسي وضعيت اقتصادي برنج و همچنين بررسي دو شيوه کشت سنتي و مکانيزه در اين بخش و تأثيري که هر کدام از اين روش‌ها برجاي گذاشته، پرداخته شده است. متغير مستقل اين تحقيق ميزان اعتبارات و متغير وابسته نيز اثرات اقتصادي(افزايش توليد، افزايش درآمد، کاهش ضايعات محصول، کاهش هزينه توليد و...) مي‌باشد. شيوه بهره‌برداري شامل سنتي، مکانيزه و نيمه مکانيزه نيز به عنوان متغير ميانجي اين پژوهش مي‌باشد. (به عبارتي ميزان تمايل هر يک از افراد را براي گرفتن وام براي کشت برنج سنجيده شد). در اين پژوهش از روش توصيفي- تحليلي استفاده شده است و به منظور جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز از روش پيمايشي (جمع‌آوري پرسشنامه از 400 خانوار روستايي) که به شيوه خوشه‌اي انتخاب گرديده، استفاده شده است. همينطور براي تجزيه و تحليل يافته‌ها و دستيابي به مدل نهايي پژوهش در فرضيه اصلي از مدل جدول تقاطعي سه بعدي با استفاده از نرم‌افزار Spss IBM SPSS Statistics20 استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان‌دهنده اطمينان 95 درصدي از اين موضوع مي‌باشد که با افزايش ميزان اعتبار دريافتي ميزان تأثيرات اقتصادي ناشي از کشت برنج هم افزايش مي‌يابد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی سکونت گاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: محله عینک شهر رشت)
    مريم  جعفري مهرآبادي مريم  سجودي سيده فاطمه  امامي
    سکونتگاه های غیررسمی غالبا معلول عواملی چون رشد و توسعه ناموزون و تراکم های خارج از اندازه هستند. این پدیده رو به رشد؛ محروميت و عدم برخورداري سکونتگاه هاي غيررسمي از امكانات زندگي شهري در قياس با ديگر نواحي شهري را سبب می گردد و سکونتگاه های غیر رسمی را به كانون مسائل چکیده کامل
    سکونتگاه های غیررسمی غالبا معلول عواملی چون رشد و توسعه ناموزون و تراکم های خارج از اندازه هستند. این پدیده رو به رشد؛ محروميت و عدم برخورداري سکونتگاه هاي غيررسمي از امكانات زندگي شهري در قياس با ديگر نواحي شهري را سبب می گردد و سکونتگاه های غیر رسمی را به كانون مسائل بغرنج شهري و انساني تبدیل می کند؛ شهر رشت به عنوان یکی از مهم ترین کانون های جمعیتی شمال کشور از جمله شهرهایی است که با پدیده اسکان غیر رسمی مواجه بوده است. هدف این تحقیق شناسایی چالش های محله عینک به عنوان یکی از سکونتگاه های غیررسمی در شهر رشت است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل افراد ساکن در محله عینک شهر رشت بوده است که به صورت تصادفی و با توجه به شناخت از محدوده مورد مطالعه 100 نفر انتخاب شده اند تا با انتخاب حداقل نمونه امکان تعمیم یافته ها فراهم آید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که وضعیت محله عینک از نظر ویژگی های اجتماعی، کالبدی و اقتصادی پایین تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین بین کیفیت کالبدی و کیفیت اجتماعی محله عینک، ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد و شدت این ارتباط بسیار قوی است. نهایتا بیشترین نارضایتی در بخش اقتصادی با میانگین رتبه ی 2.19، در رتبه ی اول و بخش اجتماعی با 1.96 در رتبه ی دوم و کم ترین نارضایتی متعلق به بخش کالبدی با میانگین رتبه ی 1.85 بوده است. همچنین ساکنین؛ وضعیت این محله را از نظر چالش هایی چون: دسترسی و راه ارتباطی ضعیف با شهر، عدم جمع آوری زباله، جاده های خاکی، دسترسی ناکافی با خدمات اصلی شهری، گسترش بحران های اجتماعی و فقر، ویرانی محیط زیست و... متوسط ارزیابی کردند. پرونده مقاله