• فهرست مقالات مریم جعفری مهرآبادی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شهر دانش‌بنيان به مثابه مفهومي ميان رشته‌اي
    مريم  جعفري مهرآبادي مريم  سجودي
    ظهور رويکرد ميان رشته‌اي، سبب آميزش و در هم آميختگي‌هاي بسيار متنوع و گسترده‌اي در حوزه‌هاي مختلف شده است. يکي از پديده‌هايي که ماهيت ميان رشته‌اي آن آشکار و روشن است، پديده شهر مي‌باشد. روش انجام اين مقاله اسنادي و کتابخانه‌اي است. يکي از اين مفاهيم نوين و مناقشه برانگ چکیده کامل
    ظهور رويکرد ميان رشته‌اي، سبب آميزش و در هم آميختگي‌هاي بسيار متنوع و گسترده‌اي در حوزه‌هاي مختلف شده است. يکي از پديده‌هايي که ماهيت ميان رشته‌اي آن آشکار و روشن است، پديده شهر مي‌باشد. روش انجام اين مقاله اسنادي و کتابخانه‌اي است. يکي از اين مفاهيم نوين و مناقشه برانگيز دنياي کنوني اصطلاح "دانش‌بنيان" است که به تازگي به درون شهرها نيز راه يافته است. مفهوم "شهر دانش‌بنيان" بسيار وسيع است و ممکن است به تمام جنبه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشيده شود. شهر دانش‌بنيان طيف وسيعي از علوم چون؛ اقتصاد مکان، طراحي مناسب شهري (فيزيکي) و توسعه دانايي‌محور (اجتماعي) و بسياري از حوزه‌هاي تخصصي ديگر را در بر دارد. شهر دانش‌بنيان بر توسعه مبتني بر دانش متکي است و با ايجاد تشويق مستمر، اشتراک‌گذاري، ارزيابي، نوسازي و به روزرساني دانش همراه است. اين امر مي‌تواند از طريق تعامل مستمر بين شهروندان و در همان زمان بين آن‌ها و شهروندان ساير شهرها صورت گيرد. يافته‌هاي اين مقاله با مطالعه و بررسي منابع معدود داخلي و مطالعات صورت گرفته خارجي؛ منتج به ارائه دسته‌بندي از ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص (تعريف عملياتي) مربوط به شهر دانش‌بنيان و به عبارتي شناسايي ابعاد مشترک و ميان رشته‌اي "مفهوم شهر دانش‌بنيان" بوده است. از نظر مقاله حاضر ابعاد شهر دانش‌بنيان اقتصاد مکان، طراحي مناسب شهري (فيزيکي)، توسعه دانايي‌محور (اجتماعي) و مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي مرتبط با هر کدام بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی سکونت گاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: محله عینک شهر رشت)
    مريم  جعفري مهرآبادي مريم  سجودي سيده فاطمه  امامي
    سکونتگاه های غیررسمی غالبا معلول عواملی چون رشد و توسعه ناموزون و تراکم های خارج از اندازه هستند. این پدیده رو به رشد؛ محروميت و عدم برخورداري سکونتگاه هاي غيررسمي از امكانات زندگي شهري در قياس با ديگر نواحي شهري را سبب می گردد و سکونتگاه های غیر رسمی را به كانون مسائل چکیده کامل
    سکونتگاه های غیررسمی غالبا معلول عواملی چون رشد و توسعه ناموزون و تراکم های خارج از اندازه هستند. این پدیده رو به رشد؛ محروميت و عدم برخورداري سکونتگاه هاي غيررسمي از امكانات زندگي شهري در قياس با ديگر نواحي شهري را سبب می گردد و سکونتگاه های غیر رسمی را به كانون مسائل بغرنج شهري و انساني تبدیل می کند؛ شهر رشت به عنوان یکی از مهم ترین کانون های جمعیتی شمال کشور از جمله شهرهایی است که با پدیده اسکان غیر رسمی مواجه بوده است. هدف این تحقیق شناسایی چالش های محله عینک به عنوان یکی از سکونتگاه های غیررسمی در شهر رشت است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل افراد ساکن در محله عینک شهر رشت بوده است که به صورت تصادفی و با توجه به شناخت از محدوده مورد مطالعه 100 نفر انتخاب شده اند تا با انتخاب حداقل نمونه امکان تعمیم یافته ها فراهم آید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که وضعیت محله عینک از نظر ویژگی های اجتماعی، کالبدی و اقتصادی پایین تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین بین کیفیت کالبدی و کیفیت اجتماعی محله عینک، ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد و شدت این ارتباط بسیار قوی است. نهایتا بیشترین نارضایتی در بخش اقتصادی با میانگین رتبه ی 2.19، در رتبه ی اول و بخش اجتماعی با 1.96 در رتبه ی دوم و کم ترین نارضایتی متعلق به بخش کالبدی با میانگین رتبه ی 1.85 بوده است. همچنین ساکنین؛ وضعیت این محله را از نظر چالش هایی چون: دسترسی و راه ارتباطی ضعیف با شهر، عدم جمع آوری زباله، جاده های خاکی، دسترسی ناکافی با خدمات اصلی شهری، گسترش بحران های اجتماعی و فقر، ویرانی محیط زیست و... متوسط ارزیابی کردند. پرونده مقاله