• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی استراتژی های رقابتی پنج شرکت چندملیتی صنعت رسانه و فناوری اطلاعات
    ابراهیم محمدحسینی
    رويكرد کارآفرینی به شركت ها، استفاده از مدل مارپيچ سه گانه ( تعامل دولت، دانشگاه و صنعت) و مدیریت منابع انسانی و بِرندسازی ، از جمله استراتژی های اساسی و عوامل موفقیت غول های عرصه صنعت رسانه و فناوری اطلاعات در آسیا می باشد، سازمان هایی که در قالب شرکت های چند ملیتی چکیده کامل
    رويكرد کارآفرینی به شركت ها، استفاده از مدل مارپيچ سه گانه ( تعامل دولت، دانشگاه و صنعت) و مدیریت منابع انسانی و بِرندسازی ، از جمله استراتژی های اساسی و عوامل موفقیت غول های عرصه صنعت رسانه و فناوری اطلاعات در آسیا می باشد، سازمان هایی که در قالب شرکت های چند ملیتی فعالیت می کنند. بر اساس پیش بینی ها، آينده اقتصاد دنيا، تحت سلطه شركت هاي آسیای شرقی خواهد بود و بايستي مردم سرزمين هاي غربي، خود را براي درک هویت فرهنگی کشورهای آسیایی آماده نمایند و صاحبان شركت هاي غربي هم باید فرهنگ و استراتژی های تجاری شرکت های آسیایی را مطالعه كنند. تلاش های شركت هاي آسیایی در این راستا، چشمگیر بوده است؛ آنها برای تقویت ظرفیت های عملیاتی و ایجاد سهم بازار داخلی، به سرعت دانش و فناوری شرکت های خارجی را جذب کرده اند. علاوه بر این، حمايت گسترده دولت ها از شركت هاي آسيايي براي رشد جهاني، آنها را به وام گرفتن سنگين خارجي نیز بي نياز كرده است. از جمله کشورهایی که توانسته اند در اقتصاد جهان، حرفی برای گفتن داشته باشند، چین و هند هستند. این مقاله، به بررسی پنج هُلدینگ رسانه ای آسیایی؛ «علی بابا، هوآوی، لنوو، تنسنت و اینفوسیس» و راهبردهاي آنها برای آماده سازی جهت حضور موفق در بازارهاي داخلي و رقابت با شركت-هاي خارجي و راهيابي به بازارهاي غرب پرداخته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر نرخ پس‌انداز خانوارهای شهری: رهیافت رگرسیون کوانتایل
    سعید اکبرپور
    در ادبیات اقتصادی نرخ پس انداز خانوارها برآیندی از کلیه سیاست های اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی و نهادی دولت و بخش عمومی می باشد که شناسایی اثر هرکدام از این عوامل می تواند باعث تسریع فرایند توسعه اقتصادی و همچنین کارایی سیاست های رفاه عمومی شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل کل چکیده کامل
    در ادبیات اقتصادی نرخ پس انداز خانوارها برآیندی از کلیه سیاست های اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی و نهادی دولت و بخش عمومی می باشد که شناسایی اثر هرکدام از این عوامل می تواند باعث تسریع فرایند توسعه اقتصادی و همچنین کارایی سیاست های رفاه عمومی شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر نرخ پس انداز خانوارهای شهری است. بدین منظور این تحقیق با استفاده از رگرسیون چندکی (کوانتایل) طی بازه 1361-1396 مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع نرمال و کرنل نرخ پس انداز خانوارهای شهری حاکی از وجود چولگی منفی شدید و داده های پرت در سری زمانی نرخ پس انداز خانوارهای شهری دارد. طبق نتایج حاصل از اجرای رگرسیون کوانتایل متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ وابستگی، نرخ بهره حقیقی و نرخ ارز تأثیر نامتقارن بر نرخ پس انداز خانوارهای شهری در چندک های مختلف دارند. سرریز رشد اقتصادی بر نرخ پس انداز خانوارها در تمامی سال ها یکسان نیست و اثرش نیز نامتقارن است. تورم نیز تأثیر نامتقارن بر نرخ پس انداز خانوارهای شهری داشته و در چندک های پایین تأثیر مثبت و معنادار و در چندک های میانی تأثیر منفی و معنادار دارد. در مقابل هزینه های تأمین اجتماعی تأثیر مثبت معنادار و متقارن بر نرخ پس انداز خانوارهای شهری داشته و در بیشتر چندک ها باعث افزایش آن می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مهم‌ترین موانع نهادی خلق دانش‌ها و فناوری‌های مولد و اثربخش؛ مطالعه‌ی موردی: فقدان تقاضای اقتصادی برای دانش و مهارت‌های مولد و بهره‌ور
    سید محمدباقر  نجفی
    بیش از دو دهه است که الگوی تولید دانش بنیان با ظرفیت‌های چشمگیر برای رشد اقتصادی مطرح شده است. یکی از ویژگی‌های اساسی این الگو، خلق، نشر و کاربرد دانش و فناوری در همۀ فعالیت‌های اقتصادی است. از منظر اقتصادی، می‌توان در یک تقسیم بندی، عوامل موثر بر خلق، نشر و کاربرد دان چکیده کامل
    بیش از دو دهه است که الگوی تولید دانش بنیان با ظرفیت‌های چشمگیر برای رشد اقتصادی مطرح شده است. یکی از ویژگی‌های اساسی این الگو، خلق، نشر و کاربرد دانش و فناوری در همۀ فعالیت‌های اقتصادی است. از منظر اقتصادی، می‌توان در یک تقسیم بندی، عوامل موثر بر خلق، نشر و کاربرد دانش و فناوری و تحقق این الگوی تولید را به دو دسته عوامل جانب عرضه و عوامل جانب تقاضا تقسیم نمود. این مقاله بر عوامل جانب تقاضا متمرکز می‌شود و با استفاده از چارچوب نظری اقتصاد نهادی، نهادها و روابط علّی بین نهادی و درون نهادی مؤثر بر فقدان تقاضای اقتصادی برای دانش و فناوری را بررسی می‌کند و تلاش می‌کند از این منظر یکی از مهم‌ترین موانع نهادی خلق دانش‌ها و فناوری‌های مولد در ایران را شناسایی کند. روش جمع‌آوری داده‌ها، اسنادی-کتابخانه‌ای و روش تحلیل داده‌ها، توصیفی- تحلیلی و با کمک گرفتن از شواهد تجربی کشورهای موفق در به کارگیری الگوی تولید دانش بنیان است. مهم‌ترین یافته‌ی تحقیق این است که مهم‌ترین مانع نهادی خلق دانش‌ها و فناوری‌های مولد و اثر بخش در ایران، فقدان تقاضای اقتصادی برای این گونه دانش‌ها و فناوری‌هاست و اصلاح روند خلق دانش و فناوری‌های مولد و اثر بخش در ایران، مشروط به اصلاح ساختار اقتصادی غالب کشور و تبدیل آن به ساختار اقتصادی مبتنی بر فعالیت‌های مولد و بهره‌ور است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مقایسه نسل های قدیم و جدید شهرهای جدید در چین (مطالعه موردی: منطقه کلانشهری شانگهای)
    پارسا ارباب
    مفهوم عمومی شهر جدید، با تمرکز بر ماهیت متمایز چین در قالب ضرباهنگ سریع رشد و توسعه شهری، بازتاب دهنده ابعاد اختصاصی این رویکرد مبنی بر شهرسازی مقدم بر شهرنشینی است. از این رو، نسل های قدیم و جدید شهرهای جدید در چین، با استناد به نمونه منطقه کلانشهری شانگهای، رهیافتی در چکیده کامل
    مفهوم عمومی شهر جدید، با تمرکز بر ماهیت متمایز چین در قالب ضرباهنگ سریع رشد و توسعه شهری، بازتاب دهنده ابعاد اختصاصی این رویکرد مبنی بر شهرسازی مقدم بر شهرنشینی است. از این رو، نسل های قدیم و جدید شهرهای جدید در چین، با استناد به نمونه منطقه کلانشهری شانگهای، رهیافتی در مواجهه با افزایش فزاینده جمعیت شهرنشین هستند که در عین حال، ارتقاء سریع رشد اقتصادی و متعاقبا بهبود رقابت پذیری و کاهش نابرابری های منطقه ای را هدفگذاری می کنند. کلانشهر شانگهای و منطقه کلانشهری شانگهای، بستر تبلور این جریان هستند که نخست و ناگزیر بر ابعاد کمی توسعه متمرکز است، اما به تدریج، ابعاد کیفی آن را نیز مخاطب قرار می دهد. این چنین، اگر نسل قدیم شهرهای جدید بر تدارک مسکن در خدمت فعالیت های صنعتی و سپس کارکرد اقتصادی تاکید داشتند، نسل جدید، توسعه مسکونی را به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و متعاقبا زیست پذیری و کیفیت زندگی، هدفگذاری می کنند. اگر نسل قدیم با اتکا به مدل صنعتی اتحاد جماهیر شوروی، توسعه حومه شانگهای و پراکنده رویی شهری مبتنی بر الگوی تک مرکزی را دنبال می کردند، نسل جدید به دنبال ساختار فضایی چندمحور، چندلایه و چندمرکزی منطقه کلانشهری شانگهای است. آنچه در سیر تحول ایجاد و توسعه نسل های قدیم و جدید شهرهای جدید در منطقه کلانشهری شانگهای قابل توجه است، تقلیل نقش دولت مرکزی و تفویض اختیار به دولت های محلی و شرکت های توسعه و ساخت است که متمم آن، تغییر در مکانیزم سرمایه گذاری است. توجه به سایر ابعاد و ویژگی های این جریان، می تواند برای سایر کشورها، از جمله ایران، که این سیاست هم چنان در آن ها موضوعیت دارد، شناسایی و کاربست تدابیری را در پی داشته باشد که با لحاظ اشتراکات شکلی و محتوایی و افتراقات زمینه ای و اختصاصی، راهگشا خواهند بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - منش کارگزاران دولت اسلامی در مواجهه با قشر توليدکنندگان و تجار برگرفته از آيات و روايات
    امیرحسین  خورشیدی اطهر
    از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي پژوهشگران علوم اقتصادي چگونگي دخالت دولت در اقتصاد است. اين امر در نظام اقتصادي اسلام با بيان‌هاي متعددي از اميرمومنان مورد بحث قرار گرفته است که اهميت بررسي آن را دو چندان کرده است. اين مقاله با بررسي آيات و روايات و بويژه با بررسي نهج البلاغه به چکیده کامل
    از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي پژوهشگران علوم اقتصادي چگونگي دخالت دولت در اقتصاد است. اين امر در نظام اقتصادي اسلام با بيان‌هاي متعددي از اميرمومنان مورد بحث قرار گرفته است که اهميت بررسي آن را دو چندان کرده است. اين مقاله با بررسي آيات و روايات و بويژه با بررسي نهج البلاغه به ارائه منش کارگزاران در مواجهه با قشر توليدکنندگان و تجار به عنوان يکي از اقشار مورد تاکيد اميرمومنان در نامه مالک اشتر، مي‌پردازد. اين مقاله ابتدا با بيان تقسيم بندي قشرهاي مختلف مردم در نهج البلاغه به بيان وظيفه همگاني دولت در مواجهه با اين اقشار که به طور عموم قابل طرح است، پرداخته و در ادامه به بررسي وظايف اختصاصي دولت در مواجهه با قشر توليد کنندگان و تجار مي پردازد که ضمن بررسي ضرورت ورود دولت به امر توليد به بحث در مورد حيطه هاي ورود دولت در امر توليد مي‌پردازد. در پايان اين مقاله به يک سئوال مهم نیز پاسخ می دهد و آن اين است که اگر تزاحمي بين این اصول ذکر شده کارگزاران بوجود بيايد، اين رفتار چگونه خواهد بود که این مقاله باتوجه به برخی منابع فقهی به اهم و مهم ولي فقيه جامعه ارجاع داده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی نقش مدیریت جهادی در توسعه کشورها مبتنی بر نهادهای جغرافیایی
    غلامرضا گودرزی
    از آثار و ثمرات انقلاب اسلامی ایران، الگویی برای تحقق توسعه است که «مدیریت جهادی» نام دارد. مدیریت جهادی با درس هایی از «مدیریت اسلامی» و «علم مدیریت»، توان رساندن کشورهای در حال توسعه و عقب مانده را به توسعه ی مطلوب داراست؛ در پي پاسخ اين سوال که دقيقاً مديريت جهادي در چکیده کامل
    از آثار و ثمرات انقلاب اسلامی ایران، الگویی برای تحقق توسعه است که «مدیریت جهادی» نام دارد. مدیریت جهادی با درس هایی از «مدیریت اسلامی» و «علم مدیریت»، توان رساندن کشورهای در حال توسعه و عقب مانده را به توسعه ی مطلوب داراست؛ در پي پاسخ اين سوال که دقيقاً مديريت جهادي در تحقق توسعه چطور ايفاي نقش خواهد کرد و از چه مسيري ابواب توسعه را به روي کشورهاي توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته خواهد گشود؟ اين مقاله انجام شده است. فرض اصلي بر این است که مديريت جهادي براي اصلاح اصلي ترين نهادجغرافيايي يعني دولت، ورود و با اجتماعي کردن قدرت دولت، توسعه را محقق مي کند. هر کشوری که بخواهد از این مدل مدیریتی بهره گیرد باید به شرایط نهادی خود توجه کند و مدیریت سیاسی فضا در آن کشور به گونه ای انجام پذیرد که اصلی ترین نهاد مؤثر در توسعه یعنی دولت را سامان دهد و اصلاح کند. دولت در صورتی می تواند اهداف عالی و پایدار توسعه را محقق کند که قدرت خود را در سازماندهیِ صحیحی به بهترین شکل توزیع کند و با مدیریت جهادی می توان مديريت سياسي کشور را اصلاح کرد. با استفاده از منابع کتابخانه اي، از طريق روش توصيفي-تحليلي، «مدیریت جهادی» در میانه ی دو عنوان «مدیریت اسلامی» و «مدیریت سیاسی فضا» تعریف شده است. و نيز با روش تاريخي، تاثير مثبت مديريت جهادي دولةالنبي(ص) -دولت مردمي صدر اسلام- و اثرات منفي مردمي نبودن دولت مدرن در ايران در نيل به توسعه بررسي شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که این مدیریت فقط برای ایران و انقلاب اسلامی نبوده بلکه برای هر کشوری که بخواهد از آن برای نیل به توسعه استفاده کند، کاربرد دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسي تحلیلی چالش‌هاي بازار ميوه و تره‌بار و علل افزايش نامتعارف قيمت در طول زنجيره عرضه بازار میوه
    مصطفی  بنی‌اسدی
    بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره از ناکارآمدی، بزرگ بودن حاشیه بازار و سنتی بودن نظام بازاریابی رنج برده است. در این میان، بازار میوه یکی از بازارهای بی‌ثبات بوده که در برخی از سال‌ها دچار نوسان قیمت و یا گرانی بیش از حد میوه شده است. برای بررسی این موضوع در مطالع چکیده کامل
    بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره از ناکارآمدی، بزرگ بودن حاشیه بازار و سنتی بودن نظام بازاریابی رنج برده است. در این میان، بازار میوه یکی از بازارهای بی‌ثبات بوده که در برخی از سال‌ها دچار نوسان قیمت و یا گرانی بیش از حد میوه شده است. برای بررسی این موضوع در مطالعه حاضر، با استفاده از روش تئوری داده‌بنیاد، عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت و بی‌ثباتی بازار محصولات کشاورزی به‌طور عام و بازار میوه به‌طور خاص، مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، بازدید میدانی از سر مزرعه تا سطح خرده‌فروشی و بررسی تمام عوامل زنجیره عرضه انجام پذیرفت و ضمن ثبت مشاهدات میدانی، با کشاورزان، بارفروشان، خرده‌فروشان و واسطه‌ها مصاحبه انجام پذیرفت. همچنین کارشناسان تمامی نهادها و سازمان‌های متولی و یا درگیر در بازار میوه و تره‌بار مورد مصاحبه قرار گرفته و نظرات آنها جهت تحلیل دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل اقلیمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر بازار محصولات کشاورزی اثرگذارند. همچنین عوامل مختلفی از جمله سرمازدگی، افزایش نرخ ارز، تورم کلی اقتصاد، نظام سنتی توزیع، بزرگ بودن حاشیه بازار و وجود واسطه‌ها منجر به گرانی میوه در سال مورد بررسی شده است. در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح وضعیت فعلی و افزایش کارایی بازار ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مدل سازی تاثیر بلندمدت سیاست های ارزی بر رشد اقتصادی در ایران: رويكرد پويايي سيستمي
    محمد  غفاری فرد حسین  رضایی
    تعیین بهینه نرخ ارز در رقابت پذیری کالاهای تولید داخل نسبت به موارد مشابه خارجی نقش مهمی دارد. تعیین سیاستهای ارزی مختلف تاثیر متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی مدل پویایی سیستمی تاثیر ت چکیده کامل
    تعیین بهینه نرخ ارز در رقابت پذیری کالاهای تولید داخل نسبت به موارد مشابه خارجی نقش مهمی دارد. تعیین سیاستهای ارزی مختلف تاثیر متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است تا با طراحی مدل پویایی سیستمی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر توليد ملی با استفاده از نرم افزار ونسیم براي دوره زمانی 1396 تا 1420 شبیه سازی شود. مدل در چهار حالت متفاوت تثبیت نرخ ارز، جهش چند برابری ، افزایش اولیه و افزایش مداوم ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخل از میانگین تورم جهانی شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد با تثبیت نرخ ارز، تراز تجاری ایران جز در سالهای اولیه همواره منفی شده و در سیاست جهش چند برابری به دلیل تاثیر منفی این جهش تراز تجاری و تولید ملی اندکی بهبود می یابد و در سیاست افزایش اولیه نرخ ارز، نرخ رشد تولید ناخالص ملی نسبت به تثبیت نرخ ارز و جهش یکباره بیشتر است.با توجه به تاثیر مثبت بلندمدت نظام ارزی مدیریت شناور بر تراز تجاری و تولید پیشنهاد میگردد سیاستگذاران پولی کشور تنها سیاستهای ارزی مدیریت شناور را در دستورکار خود قرار دهند. پرونده مقاله