• فهرست مقالات علیرضا عرفانی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مطالعه تاثیر سیاست پولی بر سرمایه اجتماعی و شادی در ایران
    علیرضا عرفانی صائمه کریمی زارع
    مقدمه: شادی بین افراد جامعه به عنوان موتوری برای انجام فعالیتی سودمند و پرثمر اقتصادی می¬باشد، کشوری که در آن افراد با روحیه مثبت و سرمایه اجتماعی پیشرفته به فعالیت می¬پردازند مطمئناً دارای بازدهی و رونق بهتر اقتصادی خواهد شد، از این جهت تحقیق حاضر به این سؤال اصلی پاسخ چکیده کامل
    مقدمه: شادی بین افراد جامعه به عنوان موتوری برای انجام فعالیتی سودمند و پرثمر اقتصادی می¬باشد، کشوری که در آن افراد با روحیه مثبت و سرمایه اجتماعی پیشرفته به فعالیت می¬پردازند مطمئناً دارای بازدهی و رونق بهتر اقتصادی خواهد شد، از این جهت تحقیق حاضر به این سؤال اصلی پاسخ می¬دهد: ارتباط بین سیاست پولی، سرمایه اجتماعی و شادی مردم ایران چگونه است؟ روش: روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش مبتنی برتجزیه و تحلیل سری¬های زمانی می¬باشد و مدل اقتصاد سنجی پژوهش مدلVAR می¬باشد که در این راستا پس از بررسی مانایی متغیر¬ها، با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری و هم انباشتگی تحلیل¬های اقتصادی مرتبط با متغیرهای سری زمانی و استفاده از مدل VAR نتایج تحقیق برآورد می¬شود. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل تولید ناخالص ملّی، حجم نقدینگی، طلاق، چک¬های برگشتی و هزینه تفریحات و سرگرمی خانوارها در دوره زمانی سال 1363 الی1395 در کشور ایران می-باشد. یافته¬ها: نتایج به دست آمده برای این دوره 32 ساله نشان می¬دهد: سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های شادی علیت هم دیگر می¬باشند و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت بر مؤلفه‌های اقتصاد شادی دارد و همچنین سیاست¬های پولی، سرمایه اجتماعی و شادی مردم ایران ارتباط معنادار باهم دارند و به صورتی¬که در بلندمدت بر همدیگر تأثیرگذار هستند. بحث: مطابق نتایج تحقیق، توصیه¬های اقتصادی-اجتماعی ارائه شده است از جمله، اعمال سیاست¬های پولی مناسب با توجه به زمان¬های خاص هر دوره ،کاهش نرخ بیکاری به منظور رسیدن به کاهش تعداد چک¬های برگشتی افراد و تلاش در جهت رشد اقتصادی و همچنین ارتقاۀ سرمایه اجتماعی و ثبات تولید ناخالص ملّی کشور. پرونده مقاله