اهداف و چشم انداز


 

 فصلنامه راهبرد توسعه به بررسی مقالاتی که دارای یافته‌های جدید علمی در حوزه مطالعات توسعه و پیشرفت باشند، می‌پردازد.

 

با عنایت به ضرورت رعایت معیارهای علمی- پژوهشی، مقالاتی برای ارزیابی پذیرفته می‌شود که حاصل مطالعات و ارائه مباحث جدید در زمینه آینده‌پژوهی و سناریونگاری باشند. لذا مقالاتی که صرفاً مروری بر مطالب موجود بوده و فاقد نوآوری باشد یا با رویکرد نشریه تنظیم نشود، پذیرفته نخواهند شد. 

 

 

توسعه‌يافتگي كه به تجربه بشر در يكي دو قرن اخير، براي خروج از وضعيتي توأم با فقر و ناكارآمدي و اسير قوانين ناشناخته طبيعي بودن، اطلاق مي‌شود؛ از وجوه و جنبه‌هاي مختلفي قابل مطالعه و بررسي است. به خصوص كه در اين «صيرورت» توانسته است جهاني از فراواني و وفور، توأم با كارآمدي و تخصص و دانش پشتيبان فهم قواعد و سنت‌هاي حاكم بر طبيعت را، به ارمغان بشريت بياورد.

بديهي است شناخت توسعه‌يافتگي مستلزم شناخت غرب است. آن هم نه غرب جغرافيايي و مصطلح، كه غرب مستظهر به يك موقعيت جغرافيايي يعني اروپا و به يك دين يعني مسيحيت و به يك فلسفه يعني نهضت روشنگري و به يك نژاد يعني نژاد سفيد و بالاخره به يك نظام اقتصادي يعني كاپيتاليسم است(سرژ لاتوشه، غربي‌سازي جهاني، 45). از اين روي گستره مباحث بنيادين در فهم توسعه بسيار متنوع و عميق مي‌گردد. در عين حال مطالعه تغييرات حاصله در سبك زندگي و بينش و ديدگاه‌هاي انسان توسعه يافته، از آن حيث كه ريشه‌دار و تعيين كننده بوده است، هم قابليت بررسي و هم ضرورت انكارناپذير دارد. در صعوبت ادراك توسعه‌يافتگي همين بس كه عده‌اي بسيار، از توسعه مقوله‌اي جداي از مثل غربي‌ها شدن، ادراك نكرده‌اند و همين درك، سرنوشت تلخ «انفعال» و «شيفتگي» را براي آنان و جوامعشان به ارمغان آورده است. بدين سبب شناخت «توسعه»، هم براي فهم آن و هم براي نقد آن، از بايسته‌هاي دوران ما مي‌باشد.

راهبرد توسعه اين هر دو مهم را، از اهداف خود مي‌پندارد و بر آن است تا آئينه‌اي براي انعكاس مطالعات و پژوهش‌هايي باشد كه در فهم توسعه يافتگي و تجارب مبتني بر مفاهيم منجر به توسعه، مددرسان مي‌باشند. در عين حال نقد توسعه از وجوه مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن، و جستجوي راهكارهائي كه توسعه را نه مثل ديگران شدن، كه برآمدن و ارتقاء بر حيات ارزش‌ها و هنجارهاي خود مي‌داند، از اهداف فصلنامه راهبرد توسعه است. ما از پذيرش مقالاتي كه پژوهشي است اما در عين حال، ترويجي و كاربردي از تئوري‌هاي توسعه و مسائل و نظرات مرتبط با آن است، استقبال مي‌كنيم. قاعدتاً محدوده موضوعي مقالاتي كه «علمي- ترويجي» باشند بايد به توسعه در وجوه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن معطوف باشد و صد البته بايد اين مهم در مقالات ديده شود كه توسعه يك كل غير قابل تجزيه به وجوه آن است و تقسيم بندي‌ها، صرفاً نوعي قرارداد براي سهولت مطالعه و پژوهش است.آرزوي ما آن است كه از طريق فصلنامه «راهبرد توسعه» و به وسيله مقالات علمي- ترويجي دريافتي، به فضاي محتاج به عميق بررسي شدن توسعه در كشورمان، چنان كمك نمائيم كه در ادامه راه، و مشخص و واضح‌‌تر شدن اهداف توسعه‌اي كشور، به اهداف سند چشم‌انداز نزديك و ان‌شاء‌الله در مسير فهم الگوي ايراني- اسلامي پيشرفت قرار گرفته باشيم.                                                                      

حسن سبحاني- سردبیر