شناسنامه


 

l صاحب امتياز

  مهندس سيدمرتضي نبوي

l مدير مسئول

دكتر محمد خوش‌چهره

l سردبير

دكتر حسن سبحاني

 lامتياز:علمي- ترويجي. طبق نامه شماره 11552/3 مورخ 27/12/86 و نامه تمديد

          امتياز (به شماره 25906/3 مورخ 11/2/91) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

l ناشر: مركز پژوهشي مطالعات راهبردي توسعه

 lحروفچيني و صفحه آرايي: قربان تاجريان

 

l نشاني:تهران ـ خيابان فلسطين شمالي ـ پايين‌تر از زرتشت ـ پلاك 554 ـ طبقه 3

كدپستي: 1415754394- تلفن: 88991177 -  نمابر و سامانه پيام كوتاه: 02188991802

 

www.tsrc.irآدرس اينترنتي:                                                                            

rahbordeyas@gmail.comپست الكترونيك:                                                 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين فصلنامه در پايگاه‌هاي زير نمايه مي شود:

 

www.isc.gov.irپايگاه استنادي علوم جهان اسلام                                                       

www.magiran.com                                        بانك اطلاعات نشريات كشور

 

 

lچاپ: انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

l قيمت:5000 تومان