اخبار نشریه

فصلنامه راهبرد توسعه شماره 56 زمستان 1397 منتشر شد

 

v       سخن سردبير.......................................................................................................................................................... 5

 

v       ميزگرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن با توسعه  ................................................................................... 7

 

v       نهادها و توسعه اقتصادی: تئوری، سیاست و تاریخ .............................................................................................  34

هاجون چانگ / مترجم: علی اصغر اژدری

 

v       جایگاه سنت رزق در پیشرفت اقتصادی توحیدی از دیدگاه قرآن کریم ..............................................................  64

انسیه کاشانی/ محمد نقی نظر پور

 

v       الگوهای جامعه‌شناختی ساخت هویت در ایران معاصر .........................................................................................82

مهدی براتعلی‌پور

 

v       ارزیابی استحکام اثرتوسعه  مالی بر فقر و نابرابری............................................................................................. 105

عبدالمجید آهنگری/ رضا علائی/ صدیقه بختیاری

 

v       امکان‌سنجی اجرای راهبرد توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ایران ................................... 135

هادی حکیمی/ حسین سعدلونیا/ علی میرزایی

 

v       تأثیر توسعه بازارهای مالی بر ریسک بازار سهام (منتخبی از کشورهایD8) ................................................... 164

شیرین اربابیان/ زهرا زمانی/ نگین صادقی محمدی

 

v       سوادآموزی عنصر کلیدی  توسعه پایدار............................................................................................................. 187

اسماعیل برقی

 

v       تحليل ماهيت شناختی منشاء بروز اختلاف در قراردادهاي اداري ايران در راستای بهبود مدیریت اداری  (مطالعه موردی: قراردادهاي مقاطعه كاري، مناقصه و مزايده، عامليت، اوراق قرضه و مشاركت) ................................... 211

محمدجواد حیدریان دولت آبادی/ رسول مظاهری کوهانستانی