اخبار نشریه

راهبرد توسعه شماره 64 زمستان 99 منتشر شد

v       سخن سردبير.......................................................................................................................................................... 5

 

v       ميزگرد علمی: پیشرفت های علمی کشور و توسعه همه جانبه ............................................................................... 7

 

v       بررسی علل و پیامدهای حاشیه نشینی در کلان شهرهای کشور (بررسی موردی: حاشیه نشینی در کلان شهر مشهد( ...............................................................................................................................................................  32

سعید سید حسین زاده یزدی/ علی یعقوبی

 

v       واکاوی هوشمندی در توسعه شهری و شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهرهای هوشمند اروپا( ........................  67

پارسا ارباب / فرینا فصیحی

 

v       شادی و اقتصاد: یک تحلیل انتقادی .................................................................................................................... 98

عبدالمحمد کاشیان / صائمه کریمی زارع

 

v       تعیین شاخص ترکیبی سنجش محرومیت در شهرستان‌های منطقه سه آمایش سرزمین بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن کشور .............................................................................................................................. 133

محمد غفاري فرد / اسلام الدین رضایی/ سمیه محمدی

 

v       تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط: نقش میانجی شایستگی‌های فردی ........... 159

مهدی زیودار / علی اصغر تباوار / مسعود دهقانی / شمسیه دهمرده

 

v       اقتصاد آزمایشگاهی؛ مفهوم، سیر تحول تاریخی، روش شناسی ....................................................................... 182

زینب حاجی جعفری / محمد جواد نور احمدی

 

v       ارزیابی توانهای توسعه اکوتوریسم در دریاچه سد سنگرد سبزوار ....................................................................... 218

علی اکبر شایان یگانه / ابراهیم تقوی مقدم

 

v       اثر پيچيدگي اقتصادي بر نابرابري درآمد ........................................................................................................... 235

ماني موتمني/ هدي زبيري / مجتبي شيرازي