اخبار نشریه

راهبرد توسعه شماره 62 تابستان 99 منتشر شد

 

 

v       سخن سردبير.......................................................................................................................................................... 5

 

v       ميزگرد: ارزیابی سرمایه اجتماعی و رابطه آن با توسعه ملی .................................................................................... 7

 

v       بررسی چرایی تشکیل خوشه‌های صنعتی: مطالعه موردی کشور چین ...............................................................  29

وحید امیدی

 

v       واکاوی موانع ورود شرکتهای تعاونی صنایع دستیِ استان فارس به بازارهای جهانی .........................................  47

علی شمس الدینی

 

v       تاثیر ادغام مالی و تجاری بر نوسانات کلان اقتصادی با رویکرد مقایسه ای در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه .......................................................................................................................................................... 78

سید محمد مستولی زاده/ مهران منتظری/ ساناز سعد الدین

 

v       رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های نواوری سازمانی )اعضای هییت علمی دانشگاه تهران( ....................................................................................................................................... 100

احسان نامدار جویمی / حسن اسماعیلیان/ سید علیقلی روشن

 

v       برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان سمنان با استفاده از تکنیک  Meta swot ................................ 141

سعيد كاميابي

v       ارزیابی آمادگی الکترونیکی مؤسسات فرهنگی توسط مدل IUP .................................................................... 166

حمزه امین طهماسبی/ امیرحسین فلاح‌پور

 

v       هویت اخلاقی و عملکرد در سازمانها و ادارات کل استان آذربایجان شرقی ...................................................... 192

نادر رضائی