اخبار نشریه

اطلاعیه مهم درباره هزینه داوری و چاپ مقاله در فصلنامه راهبرد توسعه

اطلاعیه مهم درباره هزینه داوری و چاپ مقاله در فصلنامه راهبرد توسعه
در مرحله اول در صورتی که مقاله قابل بررسی و وارد شدن به مراحل داوری تشخیص داده شود (وضعیت مقاله در سامانه= مرتبط)، مبلغ 150.000 تومان بابت داوری و در مرحله دوم در صورت پذیرفته شدن (وضعیت مقاله در سامانه= ویراستاری) مبلغ 250.000 تومان بابت چاپ، دریافت خواهد شد. 
نویسندگان محترم لطفا هزینه های داوری مقاله و چاپ مقاله را در دو مرحله به شماره حساب: 0102999620000 یا حساب سپهر IR98 0190 0000 0010 2999 6200 00 نزد بانک صادرات یا شماره کارت 6037691990376592 بانک صادرات به نام مركز پژوهشي مطالعات راهبردي توسعه واریز و تصویر فیش واریزی را ارسال نمایند.